Kdo jsme

POSLÁNÍ

Posláním společnosti META je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti.

NAŠE VIZE

Společnost, která zaručuje všem rovné příležitosti a rozvíjí a využívá jejich potenciál.

CÍLOVÁ SKUPINA

1/ migranti bez rozdílu pobytu a země původu
migrantem rozumíme osoby s migrační zkušeností (osobní či v rodině), které mají jedno z následujících znevýhodnění: jazykové, sociokulturní, limity pobytového statusu
2/ pedagogičtí pracovníci všech typů škol
3/ odborná veřejnost (klíčoví aktéři na poli integrace cizinců a vzdělávání, úředníci, kolegové z NNO,…)
4/ laická veřejnost (nezainteresovaná veřejnost, spolužáci migranta,…)

Dodatek k cílové skupině mladých migrantů:
V prvních letech byla cílová skupina omezena věkem do 39 let, postupně jsme však dospěli k názoru, že každý, kdo se chce vzdělávat a rozvíjet je svým způsobem mlád. Proto byla cílová skupina rozšířena, nicméně název („mladých“) ponechán, abychom zdůraznili specifika své činnosti zaměřené na vzdělávání a rozvoj.
Klienty METY se tedy mohou stát cizinci bez ohledu na věk. Jakákoliv případná omezení cílové skupiny našich služeb (věk, země původu, typ pobytu a místo pobytu v ČR) vyplývají z podmínek jednotlivých projektů/programů.

S ohledem na znění školského zákona, který umožňuje povinnou školní docházku i dětem cizinců nelegálně pobývajících v ČR, mohou se tito stát klienty META, o.p.s.. Ovšem pouze v oblasti, která se dotýká povinné školní docházky. Ostatním cizincům pobývajícím v ČR nelegálně lze poskytnout pouze jednorázové poradenství a doporučení jiné organizace/instituce.

CÍLE ČINNOSTI META, o.p.s.

1/ Vytváření příležitostí pro migranty k začlenění do společnosti a odstraňování bariér, které tomu brání (jazyk, sociokulturní odlišnost, sítě, informace)
2/ Podpora pedagogických pracovníků v rozvoji kompetencí pro práci s žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
3/ Institucionální zajištění procesu začleňování migrantů a dosažení systémové změny ve vzdělávání žáků s OMJ směrem k inkluzi
4/Zvyšování informovanosti veřejnosti o migraci