Náš tým

řízení organizace a PR

Zuzana Papáčková, ředitelka, vedoucí projektů
Spoluzakladatelka společnosti. Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor románská filologie. V letech 2001 – 2006 působila jako sociální pracovnice v Centru pro otázky migrace a Poradně pro uprchlíky. Od 2. 5. 2007 je ředitelkou společnosti a je zodpovědná za odborné, personální i finanční vedení celé organizace. Je vedoucí stěžejních projektů, a to jak po stránce odborné, tak i koordinační. Věnuje se networkingu, PR a rozvoji nových projektů.
tel: 222 521 446, 773 304 464, e-mail: papackova@meta-ops.cz

Linda Tutterová, zástupkyně ředitelky, finanční manažerka
Spoluzakladatelka společnosti. Absolventka VOŠ Sociální a pedagogické v Praze, obor sociální pedagogika. Má dlouhodobé zkušenosti jako sociální pracovnice i jako koordinátorka projektů v neziskových organizacích. V METĚ působí od roku 2006 v oblasti administrativy a řízení projektů a od roku 2013 se věnuje finančnímu řízení. Podílí se na vedení organizace a je členkou Dozorčí rady společnosti.
tel: 222 521 446, 773 304 464, e-mail: tutterova@meta-ops.cz

Eva Kalinová, vedoucí služeb pro cizince, koordinátorka projektu
Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor speciální pedagogika. Má zkušenosti s poskytováním sociálního poradenství, koncepční prací a projektovým řízením ve veřejné správě. Z pozice zaměstnankyně úřadu městské části spolupracovala s řadou neziskových organizací a podílela se na tvorbě koncepčních materiálů HMP. V současné době v METĚ působí jako vedoucí služeb pro cizince, zodpovídá za obsah a kvalitu poskytovaných služeb a je koordinátorkou projektu CLICK WITH SCHOOL.
tel: 775 418 258, e-mail: kalinova@meta-ops.cz

Kristýna Titěrová, vedoucí služeb pro pedagogy
Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor kulturologie. Pět let učila na 2.stupni ZŠ. V METĚ působí od roku 2009. Podílela se na vzniku portálu www.inkluzivniskola.cz a vývoji vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Vzdělávacím aktivitám, poradenství pedagogům a tvorbě a vývoji metodických materiálů se věnuje i nadále jako metodička a vedoucí služeb. V současné době se zabývá zejména vznikem ročního přípravného kurzu pro vstup na SŠ CLICK WITH SCHOOL. Zároveň vede tým projektu Češtinou k inkluzi, kde se pilotně ověřuje způsob nastavení jazykové přípravy a podpory dětí a žáků s OMJ i vzdělávací obsah ČDJ. Dlouhodobě se snaží prosazovat inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ.
tel: 222 521 446, 773 609 395, e-mail: titerova@meta-ops.cz

Martin Šimáček, advocacy a lobbying
Absolvent oboru veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věcí UK v Praze. Aktuálně je pedagogem v lesní školce a poradcem Ministryně práce a sociálních věcí. Pracoval také jako asistent pedagoga pro azylanty ve Velké Británii, na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v sekci sociálních programů ve školství, řídil pobočku Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni v Kladně a také Agenturu pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. V METĚ má na starosti přípravu a naplňování advokační strategie organizace, pomáhá prosazovat téma jazykové přípravy pro děti s odlišným mateřským jazykem v jednání a důležitými partery.
tel: 222 521 446, e-mail: info@meta-ops.cz

Martin Benda, PR manažer a lektor češtiny pro cizince
Martin je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jeho specializací je jazyková animace a transkulturní pedagogika. Působil ale několik let i jako novinář a PR manažer v neziskovém sektoru. V letech 2012 – 2016 byl lektorem češtiny v Českém centru v Moskvě, takže i v METĚ učí češtinu jako cizí jazyk. Zároveň se podílí na podobě komunikace, propagace a PR.
tel: 222 521 446, e-mail: benda@meta-ops.cz

 

sekce služeb pro cizince

Hana Marková, poradkyně v oblasti vzdělávání, pracovní poradkyně
Absolventka Filozofické fakulty ZČU v Plzni, obor Sociální a kulturní antropologie a Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, obor Jazyková a sociokulturní studia. Od roku 2007 se v METĚ věnuje přímé práci s klienty. Poskytuje odborné poradenství v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění. Od ledna 2016 je zapojena do projektu CLICK WITH SCHOOL.
tel: 773 639 395, e-mail: markova@meta-ops.cz

Blanka Štefano, sociální pracovnice – poradenství ve vzdělávání
Absolventka bakalářského studia teologické fakulty UP v Olomouci, obor sociální a humanitární práce. Od roku 2010 poskytuje v METĚ odborné sociální poradenství v oblasti vzdělávání. Náplní její práce je asistence při výběru a zápisu do mateřské nebo základní školy, pomoc s výběrem střední školy a s vyplňováním přihlášek na střední a vysokou školu, uznávání rovnocennosti dokladů zahraničního vzdělání (nostrifikace).
tel: 775 339 003, e-mail: stefano@meta-ops.cz

Jan Heinrich, sociální pracovník – poradenství ve vzdělávání, klub Čekuj!
Absolvoval studium oboru sociologie-sociální politika na FSV UK. Pracoval v dětském domově rodinného typu s dětmi umístěnými v ústavní výchově a s jejich rodinnými příslušníky a pedagogy. Zkušenosti získal i jako sociální pracovník multidisciplinárního regionálním týmu CPIV zaměřeného na podporu inkluzivního vzdělávání. V METĚ působí od roku 2012. Zabývá se poradenstvím ve vzdělávání, vedením workshopů pro základní a střední školy a spolu s dobrovolníky METY se podílí na aktivitách volnočasového klubu Čekuj! aneb česká kultura jinak. Působí také jako pracovník komunitního poradenství pro Prahu 12.
tel: 777 756 858, e-mail: heinrich@meta-ops.cz

Monika Hrochová, koordinátorka dobrovolníků
Vystudovala na Katedře studií občanské společnosti, Fakulty humanitních studií UK. V METĚ působí do roku 2009. V neziskových organizacích má zkušenosti na pozicích administrativní pracovnice, koordinátorky dobrovolníků i projektové koordinátorky. Aktuálně působí jako koordinátorka dobrovolníků, kteří se METĚ věnují doučování češtiny i jiných školních předmětů. Spolupracuje na projektu CLICK WITH SCHOOL.
tel: 775 290 158, e-mail: hrochova@meta-ops.cz

Naděžda Runštuková, koordinátorka kurzů češtiny pro cizince a PR asistentka
Vystudovala obor Čeština pro cizince na FF UK. Řadu let působila jako překladatelka a koordinátorka ruské sekce projektu InterCorp na FF UK. V METĚ má na starosti organizaci kurzů češtiny pro cizince, editaci webu a sociálních sítí a focení akcí.
tel: 773 304 534, e-mail: runstukova@meta-ops.cz, cjkurzy@meta-ops.cz

 

sekce služeb pro pedagogické pracovníky

Eliška Kubjátová, koordinátorka projektů
tel: 222 521 446, 773 609 395, e-mail: kubjatova@meta-ops.cz

Tereza Linhartová, pedagogická pracovnice – poradenství pro MŠ
Vystudovala PedF UK v Praze obor Učitelství 1. stupně s angličtinou, v rigorózní práci se věnovala tématu podpory žáků s překážkami v učení. Má pracovní zkušenosti z britské mezinárodní MŠ Merrywale, německé Montessori MŠ a mezinárodní MŠ v Praze. Pracovala s dětmi v holandském centru pro uprchlíky, učila v 1. třídě na ZŠ Brána jazyků v Praze. Je autorkou a ilustrátorkou několika metodických materiálů zaměřených na multikulturní výchovu a čtenářskou gramotnost.
V METĚ působí od roku 2013 a zaměřuje se na oblast podpory pedagogů mateřských škol. Vede semináře pro pedagogy, poskytuje poradenství a metodickou podporu, vytváří metodické materiály. Je autorkou metodické příručky Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách.
tel: 773 304 544, e-mail: linhartova@meta-ops.cz

Kristýna Chmelíková, pedagogická pracovnice – poradenství pro MŠ
Vystudovala Gymnázium Nad Alejí. Nyní ukončuje vysokoškolské studium sociální pedagogiky. Během studia začala pracovat ve vícejazyčné školce Bambíno v Kunraticích a poté v Dejvicích. Poté pracovala v jesličkách Mandala Montessori, kde se podrobně seznámila s Montessori pedagogikou. Absolvovala také AMI kurz Asistent Montessori MŠ (3-6), kurz Angličtiny pro předškoláky a kurz Emoční inteligence (0-3). Dále pracovala v Maxíkově jazykové školce, kde se seznámila s výukou češtiny jako druhého jazyka. Při studiu na vysoké škole se v rámci praxe zapojila jako dobrovolník do programu Sociální integrace Člověka v tísni. Při této příležitosti se seznámila s organizací META a navštívila úvodní seminář výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka. V METĚ působí od února 2017 a zaměřuje se na oblast podpory pedagogů mateřských škol. Poskytuje poradenství, asistenci a metodickou podporu.
tel: 222 521 446, 775 737 678, e-mail: chmelikova@meta-ops.cz.

Tereza Vágnerová, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ (celá ČR s výjimkou Středočeského a Ústeckého kraje)
Vystudovala obor Teorie a filosofie komunikace na ZČU v Plzni. Má dlouhodobé zkušenosti z poskytování sociálního poradenství, koncepční prací, vedením a koordinováním pracovních týmů, výukou cizích jazyků. V oblasti práce s cizinci a podpory vzdělávání působí od roku 2008. V Metě pracuje od května 2016 v sekci služeb pro pedagogy. Věnuje se metodické podpoře, komunikuje se školami a o své zkušenosti ze vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků s OMJ se dělí na seminářích pro pedagogy.
tel: 773 304 514, e-mail: vagnerova@meta-ops.cz

Michaela Jiroutová, pedagogická pracovnice – poradenství pro SŠ
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro střední školy – aprobace Český jazyk a literatura a společenské vědy. Dva roky vyučovala na střední odborné škole, kde se mj. intenzivně zabývala také výukou Češtiny pro cizince. Během studií se věnovala občasným dobrovolnickým aktivitám v neziskovém sektoru. V METĚ pracuje od ledna 2017 v sekci služeb pro pedagogické pracovníky, kde se věnuje zejména metodické podpoře.
tel: 222 521 446, 775 737 678, e-mail: jiroutova@meta-ops.cz

Zuzana Janoušková, metodička češtiny jako cizího jazyka, tvorba metodických materiálů, lektorka ČDJ
Absolventka PedF UK v Praze, obor Český jazyk a literatura a Základy společenských věd, s diplomovou prací zaměřenou na zjištění úrovně češtiny žáků cizinců v českých základních školách. Od roku 2008 se věnuje výuce češtiny pro cizince (kurzy pro děti i dospělé, nízkoprahové kurzy v CIC), působí na ZŠ Jaroslava Seiferta v Praze 3.
V METĚ pracuje od roku 2012 jako odborná pracovnice projektů na podporu pedagogických pracovníků, lektoruje kurzy pro pedagogy a stará se o sekci Čeština na portále inkluzivniskola.cz.
E-mail: janouskova@meta-ops.cz

Hana Mlynářová, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ, metodička výuky ČDJ
Absolventka JAMU, obor divadelní dramaturgie. Studovala slavistiku, germanistiku a etnologii na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg a Kulturní studia Východní Evropy na Friedrich-Schiller-Universität Jena. Od roku 2004 vyučuje češtinu jako druhý jazyk děti i dospělé, má zkušenosti s výukou v univerzitním, firemním i neziskovém sektoru i na různých pražských ZŠ (ZŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ Zličín, ZŠ Tussarova). V METĚ působila v roce 2013 jako sociální pracovnice, od srpna 2016 se věnuje metodice češtiny jako druhého jazyka a podpoře pedagogů při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem.
tel: 222 521 446, 775 737 678, e-mail: mlynarova@meta-ops.cz

Barbora Nosálová, metodička výuky ČDJ
Absolventka Filozofické fakulty UK, obor český jazyk a literatura a pedagogika se specializací na didaktiku a pedagogicko-psychologické poradenství. Učila na gymnáziu, působila jako asistentka na 1. stupni a čtyři roky pracovala v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR. Češtinu jako cizí jazyk učí od r. 2004 v různých typech kurzů i individuálně – učila v Integračním azylovém středisku v Předlicích, v PPI v Ústí nad Labem nebo americké studenty či celé rodiny kubánských přesídlenců. Spoluvytváří koncepci a metodiku nízkoprahových a otevřených kurzů češtiny, které od r. 2007 lektoruje v Centru pro integraci cizinců, kde vede také semináře v Kurzu lektorských dovedností. S METOU spolupracuje od r. 2009 – vyvořila Češtinu pro portál inkluzivniskola.cz a s učitelkami 1. a 2. stupně pracovala na propojení výuky českého jazyka a češtiny jako druhého jazyka http://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-prace-s-diverzitou/jazyk-jazyk... a začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky češtiny http://www.inkluzivniskola.cz/jak-zapojit-prace-ve-vyuce. V současné době toto téma rozvíjí v projektech Češtinou k inkluzi a CLICK WITH SCHOOL.
tel: 775 737 678, e-mail: nosalova@meta-ops.cz

Kristýna Slavatová, asistentka projektů zaměřených na podporu pedagogů
Kristýna vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství pro 1. stupeň se specializací na tělesnou výchovu. Řadu let pracovala jako projekt managerka ve společnosti zabývající se hlasovými technologiemi. V METĚ v roce 2008 působila jako dobrovolník a od roku 2017 se věnuje organizaci a koordinaci seminářů, zajišťuje potřebné organizační a technické zázemí pro realizační týmy projektů.
tel: 222 521 446, 773 609 395, e-mail: vzdelavani@meta-ops.cz

 

lektoři češtiny pro cizince

Monika Poláčková, lektorka češtiny pro cizince
Absolventka Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, obor kulturní historie. Má dlouholeté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince, a to jak v neziskových organizacích, tak v soukromém sektoru. V současné době dálkově studuje Sociální pedagogiku a teologii na Vyšší odborné škole JABOK. Od ledna 2016 je zapojena do projektu CLICK WITH SCHOOL na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka.
tel: 222 521 446, e-mail: polackova@meta-ops.cz

Irena Brychnáčová, lektorka češtiny pro cizince
Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Český jazyk a literatura a Dějiny umění (Bc.) a Český jazyk a literatura a Český jazyk a literatura pro střední školy (Mgr.). Má dlouholeté zkušenosti s výukou češtiny jako cizího/druhého jazyka ze soukromého i veřejného sektoru, neziskových organizací i z akademického prostředí v ČR a v zahraničí.
V METĚ působí od roku 2009 jako lektorka letních intenzivních kurzů pro děti, spolupracovala i na metodické podpoře učitelů ZŠ a SŠ. Od ledna 2016 je zapojena do projektu CLICK WITH SCHOOL na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka.
tel: 222 521 446, e-mail: brychnacova@meta-ops.cz

Michaela Petřkovská, lektorka češtiny pro cizince
Vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Aktuálně studuje na téže univerzitě dálkově obor Speciálně pedagogická andragogika. Pracovala jako nakladatelská redaktorka pro oblast školství. Několik let se profesně věnuje individuální i skupinové výuce češtiny pro cizince v neziskových organizacích i soukromém sektoru. Od června 2016 se na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka podílí na projektu CLICK WITH SCHOOL.
tel: 222 521 446, e-mail: petrkovska@meta-ops.cz

Jana Zaoralová, lektorka ČDJ
Od září 2016 se na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka podílí na projektu Češtinou k inkluzi.
E-mail: zaoralova@meta-ops.cz

Pavlína Neumannová, lektorka ČDJ
Je absolventkou oboru Česká filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Několik let se věnovala výuce anglického jazyka, výuce češtiny pro cizince a jazykovým korekturám textů. Spolupracovala s olomouckou Přehlídkou animovaného filmu (PAF), kde působila na pozici shipping coordinator a poté jako PR a media manager festivalu.
Od září 2016 se na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka podílí na projektu Češtinou k inkluzi.
E-mail: neumannova@meta-ops.cz

 

administrativa

Silvia Pechmanová, administrativní a provozní vedení kanceláře
Vystudovala Školu knihovnických a informačních studií v Bratislavě. V METĚ působí od srpna 2012 jako asistentka projektů. Od roku 2013 je zodpovědná za plynulý chod kanceláře a provozní záležitosti. Spolupracuje zejména s ředitelkou, finanční manažerkou a účetní. Zajišťuje potřebné organizační a technické zázemí pro realizační týmy projektů.
tel: 222 521 446, 773 304 464, e-mail: info@meta-ops.cz

Julie Pechlátová, koordinátorka projektu Hello Czech Republic, asistentka projektů
Absolventka teologie a religionistiky na HTF UK.
V METĚ působí od srpna 2013, zajišťuje potřebné technické, organizační a administrativní zázemí pro realizační týmy projektů. Je koordinátorkou projektu Hello Czech Republic..
tel: 775 418 258, e-mail: pechlatova@meta-ops.cz, workshopy@meta-ops.cz

 

toho času na mateřské dovolené

Lucie Procházková, koordinátorka projektů
Vystudovala sociální antropologii na Univerzitě Pardubice a africká studia na Univerzitě v Hradci Králové. Má pracovní i dobrovolnické zkušenosti z neziskového sektoru, kde se v různých rolích zabývala zejména oblastí vzdělávání. V METĚ působí od července 2013, s roční mateřskou přestávkou, na pozici koordinátorky služeb pro pedagogy.
tel: 222 521 446, 773 609 395, e-mail: prochazkova@meta-ops.cz

Petra Vávrová, metodička výuky ČDJ, odborná pracovnice pro ZŠ, SŠ - na mateřské dovolené
Vystudovala učitelství 1. stupně na ZČU v Plzni se zaměřením na dramatickou výchovu. Pracovala s dětmi uprchlíků v azylovém pobytovém středisku v německém Bayreuthu a podílela se na začleňování dětí se sociálním znevýhodněním do vzdělávání na základních školách v Irsku. V METĚ působí od roku 2008 a věnuje se především rozvoji metodické podpory pedagogických pracovníků při práci s žáky s OMJ. Od ledna 2016 pracovala na vzniku ročního intenzivního přípravného kurzu pro vstup žáků s OMJ na SŠ v rámci projektu CLICK WITH SCHOOL. V současné době je na mateřské dovolené.

 

další spolupracovníci

Romana Lafatová, zajišťuje účetní a personalistické služby
Kateřina Hupáková, lektorka českého jazyka pro děti i dospělé
Michaela Straková, lektorka českého jazyka pro děti i dospělé
Aneta Krausová, lektorka českého jazyka pro dospělé
Šárka Schejbalová, lektorka ČDJ (metoda KIKUS) na MŠ Mezi Domy
Barbora Loudová Stralczynská, oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, lektorka seminářů pro pedagogy, lektorka ČDJ na FMŠ Sluníčko (metoda KIKUS), tvorba metodických materiálů
Petra Ristič, oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, lektorka seminářů pro pedagogy, lektorka ČDJ (metoda KIKUS), tvorba metodických materiálů
Klára Bromová, oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, lektorka seminářů pro pedagogy, tvorba metodických materiálů
Kateřina Hanušková, oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, lektorka ČDJ (metoda KIKUS), tvorba metodických materiálů
Blanka Blažková, oblast začleňování žáků s OMJ do ZŠ a SŠ, lektorka seminářů pro pedagogy
Markéta Slezáková, metodička češtiny jako cizího jazyka, tvorba metodických materiálů, lektorka ČDJ

 

dobrovolníci

V METĚ působí skupina 15 - 20 dobrovolníků, kteří jsou důležitou součástí týmu a zajišťují řadu doplňujících aktivit. Jejich činnosti si velice vážíme a tímto jim také děkujeme!