Doučování

doučováníDoučování je určeno pouze pro klienty META, o.p.s. a je možno jej domluvit přes svého klíčového sociálního pracovníka. Doučování je zajišťováno prostřednictvím dobrovolníků a je bezplatné.

Doučování probíhají v prostorách META, o.p.s. a odvíjí se od potřeb daného klienta. Jedná se především o doučování jednotlivých předmětů, přípravu k přijímacím zkouškám na střední, vyšší odborné i vysoké školy různých oborů a přípravu na vyrovnávací, nostrifikační i jiné zkoušky.

Kdo má nárok na doučování

Žáci a studenti ZŠ a SŠ s odlišným mateřským jazykem a jazykovou bariérou při zvládnutí školního učiva, kteří potřebuji zlepšit školní prospěch.

Individuální a skupinové doučování

Přechod na české školy bývá pro většinu cizinců náročným procesem, do kterého se promítá jazyková bariéra, neznalost kultury, sociální izolace. České školy nejsou připraveny na přítomnost cizinců ve třídách, a tak bez individuálního přístupu je množství nové látky v českém jazyce velmi obtížně zvládnutelné. Dobrovolníci v rámci pravidelného doučování základních předmětů pracují na postupné eliminaci tohoto jazykového a kulturního znevýhodnění.
V rámci doučování má každý dobrovolník obvykle přiděleného jednoho klienta. V případě potřeby a souhlasu všech zájemců probíhá doučování i skupinově (např. doučování české gramatiky pro děti ze stejného ročníku).
Prvním krokem je analýza situace a potřeb klienta sociálním pracovníkem, druhým krokem je vytvoření individuálního plánu. Na tyto pak navazuje pravidelné doučování v domluvených termínech (nejčastěji jednou týdně, v případě potřeby a možností dobrovolníků i častěji).

Příprava na přijímací zkoušky

Dobrovolníci připravují klienty k přijímacím zkouškám na střední i vysoké školy. Forma je shodná s doučováním, obsah je přizpůsoben požadavkům daných vzdělávacích institucí, na které se klienti hlásí.

Kontakty

Na konzultaci se sociálním pracovníkem je nutné předem se objednat: e-mail: poradenstvi@meta-ops.cz. Konzultace probíhají v kanceláři META na adrese: ​META o.p.s., Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 (nedaleko zastávky autobusu Černínova).

Hana Marková (CZ, ENG, RU, DE)
e-mail: markova@meta-ops.cz
mobil: 773 639 395

Jan Heinrich (CZ, ENG)
e-mail: heinrich@meta-ops.cz
mobil: 777 756 858