Kdo jsme

META, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a v pracovní integraci. Zároveň nabízí podporu pedagogům a školám, pokud se potýkají se specifickými potřebami dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Kromě přímé práce s cizinci a pedagogy se META svou činností snaží prosazovat a spoluvytvářet vzdělávací systém, který dokáže koncepčně, kontinuálně a v odpovídající míře reagovat na vzdělávací potřeby všech žáků a rozvíjet jejich potenciál. Prostřednictvím široké škály aktivit pro veřejnost se pak META snaží napomáhat rozvoji otevřeného dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

NAŠE SLUŽBY

- pomáháme v přístupu ke vzdělání či práci lidem, jimž stojí v cestě překážky jako neznalost jazyka, prostředí, úředních postupů a další;

- organizujeme jazykové kurzy různých formátů, zaměření a úrovní;

- díky dobrovolníkům pomáháme cizincům s doučováním a přípravou na různé zkoušky;

- pořádáme akreditované semináře pro stávající či budoucí pedagogické pracovníky;

- poskytujeme školám dlouhodobou podporu při zavádění učebních postupů;

- vytvořili jsme a spravujeme informační a metodický portál www.inkluzivniskola.cz;

- ve spolupráci s učiteli vytváříme a odzkušujeme metodické a výukové materiály;

- poskytujeme informace z oblasti vzdělávání migrantů také dalším organizacím a institucím;

- navrhli jsme a prosazujeme soubor systémových změn, které přinesou zlepšení vzdělávacích podmínek pro děti a žáky s odlišným mateřkým jazykem;

- dlouhodobě se angažujeme ve vzdělávání asistentů pedagogů a komunitních tlumočníků a propagaci jejich služeb;

- nabízíme workshopy pro žáky základních a středních škol;

- organizujeme kulaté stoly a konference pro odbornou veřejnost.

POSLÁNÍ

Posláním společnosti META je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti.

NAŠE VIZE

Společnost, která zaručuje všem rovné příležitosti a rozvíjí a využívá jejich potenciál.

CÍLOVÁ SKUPINA

1/ migranti bez rozdílu pobytu a země původu
migrantem rozumíme osoby s migrační zkušeností (osobní či v rodině), které mají jedno z následujících znevýhodnění: jazykové, sociokulturní, limity pobytového statusu
2/ pedagogičtí pracovníci všech typů škol
3/ odborná veřejnost (klíčoví aktéři na poli integrace cizinců a vzdělávání, úředníci, kolegové z NNO,…)
4/ laická veřejnost (nezainteresovaná veřejnost, spolužáci migranta,…)

Dodatek k cílové skupině mladých migrantů:
V prvních letech byla cílová skupina omezena věkem do 39 let, postupně jsme však dospěli k názoru, že každý, kdo se chce vzdělávat a rozvíjet je svým způsobem mlád. Proto byla cílová skupina rozšířena, nicméně název („mladých“) ponechán, abychom zdůraznili specifika své činnosti zaměřené na vzdělávání a rozvoj.
Klienty METY se tedy mohou stát cizinci bez ohledu na věk. Jakákoliv případná omezení cílové skupiny našich služeb (věk, země původu, typ pobytu a místo pobytu v ČR) vyplývají z podmínek jednotlivých projektů/programů.

S ohledem na znění školského zákona, který umožňuje povinnou školní docházku i dětem cizinců nelegálně pobývajících v ČR, mohou se tito stát klienty META, o.p.s.. Ovšem pouze v oblasti, která se dotýká povinné školní docházky. Ostatním cizincům pobývajícím v ČR nelegálně lze poskytnout pouze jednorázové poradenství a doporučení jiné organizace/instituce.

CÍLE ČINNOSTI META, o.p.s.

1/ Vytváření příležitostí pro migranty k začlenění do společnosti a odstraňování bariér, které tomu brání (jazyk, sociokulturní odlišnost, sítě, informace)
2/ Podpora pedagogických pracovníků v rozvoji kompetencí pro práci s žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
3/ Institucionální zajištění procesu začleňování migrantů a dosažení systémové změny ve vzdělávání žáků s OMJ směrem k inkluzi
4/Zvyšování informovanosti veřejnosti o migraci

PARTNEŘI

Významnými partnery pro realizaci našich cílů jsou:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministrstvo vnitra ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hlavního města Prahy a úřady městských částí
Krajské a obecní úřady v ČR

JSME ČLENEM

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů je členem Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR – www.konzorcium.cz
Zaměstnanci METY jsou členy Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (www.auccj.cz) a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (www.cosiv.cz)

SPOLUPRACUJEME

Vzhledem ke specifickému zaměření naší organizace jsme schopni postihnout pouze část problémů, které jsou nuceni cizinci v hostitelské zemi řešit. Bez efektivní spolupráce s organizacemi, které poskytují ucelené právní a psychosociální poradenství cizincům a žadatelům o azyl, bez intenzivního kontaktu se samotnými vzdělávacími institucemi i institucemi pomáhající k následnému uplatnění, nelze komplexně řešit problémy mladých migrantů související s jejich plnohodnotným uplatněním ve společnosti.

www.migrace.com (Sdružení pro integraci a migraci - SIMI)
www.cicpraha.org (Centrum pro integraci cizinců)
www.opu.cz (Organizace pro pomoc uprchlíkům)
www.inbaze.cz (InBaze – komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost)
www.p-p-i.cz (Poradna pro integraci)
praha.charita.cz/sluzby/migrace/ (Poradna pro uprchlíky a migranty - Arcidiecézní charita Praha)
www.klubhanoi.cz (občanské sdružení Hanoi)
www.icpraha.com (Integrační centrum Praha)
www.integracnicentra.cz (integrační centra v ČR)
www.caritasczech (humanitární pomoc - služby Asistenční infolinky ve vietnamském a mongolském jazyce)

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Zakladatelky společnosti jmenují Správní radu. Ta rozhoduje o změně zakládací smlouvy a o změně organizačního řádu společnosti, který doplňuje zakládací smlouvu. Správní rada jmenuje a odvolává ředitele a schvaluje roční rozpočet společnosti, účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. Správní rada má 9 členů.
Kontrolním orgánem společnosti je Dozorčí rada, která má 3 členy. Dozorčí rada kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, dohlíží na dodržování zákonů, zakladatelské smlouvy a statutu při činnosti společnosti a jednou ročně předkládá Správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti.

ZAKLADATELKY

Tereza Günterová
Linda Tutterová
Zuzana Vodňanská

SPRÁVNÍ RADA

Tereza Günterová
Jan Walter
Monika Krkošková
Ivana Pauerová Miloševičová
Nina Numankadič
Lukáš Radostný

DOZORČÍ RADA

Kristýna Fantová
Linda Tutterová
Petra Kozílková

KRÁTCE Z HISTORIE

META byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR v prosinci roku 2004 jako občanské sdružení pod identifikačním číslem (IČ) 26982633. Od 28. 1. 2014 je META registrována v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu Praha.

V roce 2004 se zakladatelky METY (Tereza Günterová, Linda Tutterová a Zuzana Vodňanská), na základě dlouholeté pracovní zkušenosti v již existujících neziskových organizacích pracujících s migranty, rozhodly zaměřit svou činnost na podporu mladých migrantů a nabídnout této skupině pomoc při rozhodování o jejich dalším životě v ČR nebo jinde, při volbě studia a povolání, při řešení problémů spjatých s jejich specifickým sociálním a právním postavením.

META začala prakticky fungovat až od září roku 2006, kdy byl z Evropského sociálního fondu podpořen „startovní“ projekt s názvem Poradenské a informační centrum pro mladé migranty (PIC). Tento dvouletý projekt byl sestaven tak, aby zabezpečil vznik a dvouletý provoz poradenského a informačního centra, jako základní jednotky META.

Hlavní náplní činnosti centra bylo poskytování kvalifikovaného sociálního poradenství orientovaného na vzdělávací a následně pracovní možnosti v ČR s ohledem na specifika potřeb cílové skupiny. Cílem bylo podpořit mladé migranty v dalším vzdělávání a následně ve vhodné volbě povolání a umožnit jim sdílet a řešit další problémy spojené s jejich "migrantskou" zkušeností.
Postupně se činnost organizace rozšiřovala a kromě poradenství cizincům se nyní věnuje i koncepční činnosti v oblasti vzdělávání cizinců, poradenství pedagogům a realizaci vzdělávacích aktivit.

Sídlo METY je na adrese Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3, fakturační adresa: Ječná 2127/17, 120 00 Praha 2.

ŘEKLI O NÁS

"Děkuji za zajištění workshopů pro žáky naší školy.... Byly opravdu výborné. Seminář by byl podnětný (a užitečný) i pro učitele."
Martina Thumsová, ředitelka ZŠ Mendelova, Praha 4, listopad 2015

"..bylo mi dnes ctí strávit na Vámi pořádané dvoudenní mezinárodní konferenci o vzdělávání žáků s OMJ alespoň dnešní druhý den -bezmála 6,5 hodin vysoce smysluplně strávených - dovolte poděkovat vám za velmi precizně připravený program celé konference. Vaše systematická a trpělivá práce propojená s vysokým intelektem, skutečným rozhledem, vzácnou lidskou pokorou, odvahou pracovat i na sobě -to vše při mimořádném pracovním nasazení celého vašeho týmu dává naději nám ostatním, že se tolik potřebná změna v ustrnulém systému podaří..O tom dnes již vůbec nepochybuji...."

Lenka Koudelková, zástupkyně starosty MČ Praha-Libuš, účastnice konference Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem: výzvy a inspirace, červen 2015

".....Chci Vám též velice poděkovat za nabídnutou příležitost absolvovat tento užitečný kurz pro asistenty pedagoga. Naučila jsem se spousta věcí, kterých určitě použiji v budoucnosti. Hlavně chci ocenit Vaší trpělivost a vstřícnost, která nás všech doprovázela po celém trvání tohoto projektu. Doufám, že bude příležitost k další spolupráce a moc se na ni těším...."
absolventka kurzu Asistent pedagoga, jaro 2015

"Děkuji Vám za pomoc, že jste mně pomohli vyučit se, a tím daly mne naděje že můžu najit prací v novém oboru.
Ocítila jsem se v situaci, kterou sama bychom nedokázala vyřešit. Potřebovala jsem pomoc se zaměstnáním. Organizace META mně moc pomohla tím, ze proplatila za mne školu kultury podnikání v cestovním ruchu, a tím pádem mam šance najít si práci jako průvodce. Všem členem této organizace chci upřímně poděkovat za profesionální, poctivou a citlivou práci, že sociální pracovníky jsou opravdu na vysokém úrovni !
Takové organizace pro cizinci jsou velmi důležite , proto že dávají naděje ne ztratit se v cizině.
Ještě jednou Vám moc děkuji za pomoc .

uživatelka služby sociálního poradenství, podzim 2014

"....I would like to express my sincere gratitude to Jan Heinrich for the help that he provided me with. He was very considerate, professional, and responsible during our cooperation, and gave me a huge deal of advice regarding nostrifikace procedures (and I went through successful diploma approval at the VSE).... and thanks to such people we have more chances to suffer less during this tough adaptation period, while learning Czech and searching for the right ways to integrate into the Czech society...."
uživatelka služby poradenství ve vzdělávání, podzim 2014

„Je pro mě velmi motivující a povzbuzující vědět, že existují organizace jako META, které se starají o vzdělávání dětí cizinců a dokáží zapojit a využít i potenciál dobrovolníků. Mně setkávání s Ying pomohlo začít se cítit v Praze tak trochu více doma.“
Mgr. I. Šámalová, PhD., dobrovolnice, říjen 2013

„…META nám zprostředkovala tlumočníka na zajištění komunikace školy s rodiči žáků cizinců a také nám zajistila dobrovolnici na výuku češtiny… Tyto i další související služby sdružení META považuji za potřebné a užitečné jak pro naši školu, tak pro další školy v regionu.“
ředitel školy ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, říjen 2013

„...Děkuji vám za pomoc, že jste pomohli mi napsat odvolání .... jsem přijatá a už chodím na novou školu...“
klientka, září 2013

„...Rádi bychom poděkovali a zároveň pochválili vysokou kvalitu připravených seminářů včetně jejich předání nám učitelům…“

ZŠ Sdružení