Koncepce a strategie

Pro současnou podobu začleňování a vzdělávání dětí a žáků s OMJ je charakteristickým znakem chybějící koncepční ukotvení. Školám, které vzdělávají tyto žáky, se zpravidla nedostává systémové podpory a situace vzniklé příchodem žáků z kulturně a jazykově odlišného prostředí se velmi často řeší ad hoc.

META má dlouhodobý cíl podporovat koncepční ukotvení této oblasti, definování vize, jakým způsobem by mělo vzdělávání žáků s OMJ v České republice vypadat. S tímto cílem se věnuje průběžnému síťování klíčových partnerů (nadresortní platforma), zpracovávání strategických a koncepčních materiálům, pořádání odborných konferencí a účasti v dalších odborných platformách.

Nadresortní platforma

Z důvodů chybějícího koncepčního ukotvení oblasti vzdělávání žáků s OMJ iniciovala META v červenci 2013 vznik nadresortní platformy „Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem“, jejímž cílem bylo vytvořit návrh systémových opatření vedoucích ke koncepčnímu nastavení. Výchozím materiálem pro jednání nadresortní skupiny byl poziční dokument. nastiňující situaci v oblasti vzdělávání žáků s OMJ v roce 2013.

Výstupem působení platformy v letech 2013-2015 bylo vytvoření koncepčního materiálu Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem – Systémová doporučení, který představil určitou vizi a klíčová témata pro další postup v dané oblasti. Kromě teoretických východisek materiál navrhuje opatření v těchto oblastech:

  • Koordinace a koncepce
  • Jazyková příprava a podpora v předškolním věku
  • Jazyková příprava a podpora na ZŠ
  • Jazyková příprava a podpora na SŠ
  • Vzdělávání pedagogů
  • Poradenství žákům s OMJ a školám, které je vzdělávají
  • Podpora sociálního poradenství při práci s žáky s OMJ
  • Podpora mateřského jazyka

Do činnosti platformy se zapojili zástupci všech důležitých aktérů, jejichž agendy a činnosti se promítají do podoby vzdělávání a začleňování žáků s OMJ. Platformy a na ní navazujících expertních pracovních skupin se účastnili zástupci ministerstev školství a vnitra, státní správy a samospráv, dále pak zástupci odborných ústavů (NÚV, ÚJOP), České školní inspekce, ředitelé a učitelé mateřských, základních i středních škol, akademičtí pracovníci z pedagogických fakult, pracovníci nevládních organizací, zástupci pedagogicko-psychologických poraden, ale i samotní rodiče s migrační zkušeností. Celkem se na přípravě souboru systémových doporučení podílelo 96 zástupců klíčových institucí.

Zápisy ze setkání nadresortní platformy a další důležité informace najdete zde.

Účast v ostatních platformách

Memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi ministrem Jiřím Dienstbierem a Českou školní inspekcí

V průběhu roku 2014 byla ustavena pracovní skupina pro naplňování Memoranda o dlouhodobé spolupráci mezi ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a Českou školní inspekcí zastoupenou ústředním školním inspektorem.
Obsahem jednotlivých jednání byla témata týkající se vzdělávání žáků v sociálně vyloučených lokalitách, žáků s různými formami znevýhodnění a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Odborní pracovníci META byli přizváni ke spolupráci v rámci této pracovní skupiny.

MHMP (Regionální poradní platforma, Platforma zástupců městských částí)

V průběhu posledních let jsme též aktivně zapojeni do networkingových aktivit, které realizuje Integrační centrum Praha coby příspěvková organizace Magistrátu hl. města Prahy. Jednou z aktivit představuje Platforma zástupců městských částí, kde se setkávají úředníci pověření naplňováním agendy integrace cizinců na komunální úrovni. Současně probíhá tzv. Regionální poradní platforma, které se účastní zástupci různých institucí a organizací pracujících v oblasti integrace cizinců. Zástupci META zde již několikrát prezentovali téma vzdělávání žáků s OMJ, formy dobrovolnické podpory apod.
Kromě zmíněných platforem se též odborní pracovníci META účastnili přípravy Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a následně pak vytváření akčních plánů pro naplňování koncepce, zejm. v kapitole věnované oblasti vzdělávání. V průběhu roku 2016 by též měla v rámci naplňování Koncepce vzniknout platforma zástupců odborů školství jednotlivých městských částí, která poskytne větší prostor tématu vzdělávání žáků s OMJ.

Odkaz na Koncepci naleznete zde.

ČOSIV

META dlouhodobě spolupracuje a je institucionálním členem České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV, www.cosiv.cz) na prosazování tématu vzdělávání žáků s OMJ v kontextu koncepčních změn v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci českého vzdělávacího systému. Odborní pracovníci META se účastní diskusí a platforem, které ČOSIV realizuje.