Lektoři seminářů pro pedagogy

Blanka Blažková, tvorba metodických materiálů, lektorka

Je absolventka Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, učitelství pro střední školy s aprobací ČJL – ZSV. Pracuje jako učitelka na Střední zdravotnické škole v Turnově, kde je i koordinátorkou vzdělávání žáků s OMJ. S organizací META, o. p. s. je v kontaktu od roku 2014, kdy absolvovala roční školení multiplikátorů. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků s OMJ a lektoruje semináře pro pedagogy. Od roku 2017 se spolupodílí na tvorbě metodických materiálů pro přijímací zkoušky na SŠ, podporu žáků v průběhu studia na SŠ a pro přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.

Magdalena Hromadová, lektorka

Vystudovala Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako učitelka angličtiny, němčiny a češtiny jako druhého jazyka na základní škole v Praze (nyní na rodičovské dovolené). Pro METU působí v rámci vzdělávacích aktivit pro pedagogy. Zároveň je zapojena do výzkumu na Univerzitě Karlově zabývajícího se dvojjazyčnými rodinami v České republice.

Kristýna Chmelíková , pedagogická pracovnice – poradenství pro MŠ, lektorka

Vystudovala obor sociální pedagogika. Během studia začala pracovat ve vícejazyčné školce Bambíno v Kunraticích a poté v Dejvicích. Poté pracovala v jesličkách Mandala Montessori, kde se intenzivně věnovala Montessori pedagogice. Absolvovala také AMI kurz Asistent Montessori MŠ (3-6), kurz Angličtiny pro předškoláky a kurz Emoční inteligence (0-3). Dále pracovala v Maxíkově jazykové školce, kde se poprvé setkala s výukou češtiny jako druhého jazyka. Při studiu na vysoké škole se v rámci praxe zapojila jako dobrovolník do programu Sociální integrace Člověka v tísni. Při této příležitosti se seznámila s organizací META a absolvovala seminář výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka. V METĚ působí od února 2017 a zaměřuje se na oblast metodické podpory pedagogů mateřských škol. Lektoruje semináře pro pedagogy MŠ.

Zuzana Janoušková , metodička výuky ČDJ, tvorba metodických materiálů, lektorka

Je absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor Český jazyk a literatura a Základy společenských věd, a kurzu lektorských dovedností pro lektory češtiny pro cizince pořádaným Centrem pro integraci cizinců (CIC). Od roku 2008 se věnuje výuce češtiny pro cizince (jazykové kurzy pro děti i dospělé, nízkoprahové kurzy v CIC, intenzivní kurzy češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) pro žáky s OMJ na ZŠ) a též metodice výuky v podobě odborných metodických seminářů pro pedagogy (ve spolupráci s CIC, Ústavem jazykové a odborné přípravy UK, Člověkem v tísni). V METĚ pracuje od roku 2012 jako odborná pracovnice v projektech na podporu pedagogických pracovníků, lektoruje semináře pro pedagogy, poskytuje metodickou podporu v oblasti ČDJ i začleňování žáků s OMJ do výuky, spravuje sekci Čeština na portále www.inkluzivniskola.cz, vytváří výukové materiály a spoluvytváří vzdělávací obsah (osnovy) ČDJ.

Michaela Jiroutová, pedagogická pracovnice – poradenství pro SŠ, lektorka

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro střední školy – aprobace Český jazyk a literatura a společenské vědy. Dva roky vyučovala na střední odborné škole, kde se mj. intenzivně zabývala také výukou Češtiny pro cizince. Během studií se věnovala občasným dobrovolnickým aktivitám v neziskovém sektoru. V METĚ pracuje od ledna 2017 v sekci služeb pro pedagogické pracovníky, kde se věnuje metodické podpoře zejména pedagogů SŠ a lektorování seminářů pro pedagogy (středních ale i základních škol).

Tereza Linhartová, pedagogická pracovnice – poradenství pro MŠ, lektorka

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství 1. stupně s angličtinou. Pracovala s dětmi v holandském uprchlickém táboře, má zkušenosti ze zahraničních mateřských škol, učila v 1. třídě na ZŠ Brána jazyků. V METĚ působí od srpna 2013, zaměřuje se na oblast podpory pedagogů mateřských škol. Poskytuje poradenství, pracuje na tvorbě metodiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ, podílí se na seminářích pro pedagogy.

Barbora Loudová Stralczynská , oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, tvorba metodických materiálů, lektorka

Absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor pedagogika předškolního věku a doktorské studium obor pedagogika - primární pedagogika. V METĚ se zabývá především dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, kteří pracují v MŠ a jiných předškolních zařízeních s dětmi s OMJ. Spolupracuje na tvorbě metodických materiálů pro MŠ. Snaží se adaptovat inovativní přístupy a dobré zkušenosti z práce s dětmi s OMJ ze zahraničí do prostředí českého předškolního vzdělávání a ve spolupráci s MŠ nacházet nové cesty pro podporu inkluzivního přístupu v praxi.

Hana Mlynářová, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ, metodička výuky ČDJ, lektorka

Je absolventka JAMU, obor divadelní dramaturgie. Studovala slavistiku, germanistiku a etnologii na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg a Kulturní studia Východní Evropy na Friedrich-Schiller-Universität Jena. Od roku 2004 vyučuje češtinu jako druhý jazyk děti i dospělé, má zkušenosti s výukou v univerzitním, firemním i neziskovém sektoru i na různých pražských ZŠ (ZŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ Zličín, ZŠ Tusarova). Je certifikovanou jazykovou animátorkou. Metodice češtiny jako druhého jazyka se věnuje od roku 2014 - nejprve v Centru pro integraci cizinců, od srpna 2016 působí v METĚ jako metodička češtiny jako druhého jazyka, odborná pracovnice (poradenství pedagogickým pracovníkům v oblasti práce s žáky s OMJ) a lektorka seminářů a workshopů pro učitele ZŠ.

Barbora Nosálová, metodička výuky ČDJ, lektorka

Je absolventka FF UK v Praze, obory Český jazyk a literatura, Pedagogika se specializací na didaktiku a pedagogicko-psychologické poradenství. Učila na gymnáziu, působila jako asistentka na 1. stupni a pracovala v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR. Češtinu jako cizí jazyk učí od r. 2004 v různých typech kurzů i individuálně – učila v Integračním azylovém středisku v Předlicích, v PPI v Ústí nad Labem nebo americké studenty či celé rodiny kubánských přesídlenců. Spoluvytváří koncepci a metodiku nízkoprahových a otevřených kurzů češtiny, které od r. 2007 lektoruje v Centru pro integraci cizinců, kde vede také semináře v Kurzu lektorských dovedností. S METOU spolupracuje od r. 2009 – vytvořila část sekce Čeština na portále www.inkluzivniskola.cz a rozpracovala téma začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky češtiny. Zároveň lektoruje semináře pro pedagogy ZŠ zaměřené na češtinu jako druhý jazyk a začleňování žáků s OMJ do výuky češtiny.

Radka Nováková, pedagogická pracovnice - poradenství pro ZŠ (Středočeský kraj), lektorka

Je absolventka Pedagogické fakulty v Hradci Králové, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Pracuje jako učitelka, výchovná poradkyně a koordinátorka inkluze na ZŠ v Týnci nad Sázavou, kde se zabývá vzděláváním žáků s OMJ a metodickou podporou pedagogů na škole. V roce 2014 absolvovala roční školení multiplikátorů v METĚ, věnuje se metodické podpoře pedagogů ve Středočeském kraji a vzdělávání pedagogů ZŠ.

Petra Ristić, oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, tvorba metodických materiálů, lektorka

Absolvovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku. Působí ve FMŠ Sluníčko pod střechou při Pedagogické fakultě UK v Praze 13, kde také vede kroužek angličtiny podle metody KIKUS. Má zkušenosti ze zahraničních předškolních zařízení. S METOU spolupracuje na tvorbě metodických materiálů pro MŠ a lektoruje semináře pro pedagogy MŠ. Ze své praxe má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem a předávání metodických zkušeností kolegyním.

Tereza Vágnerová, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ pro celou ČR (vyjma Středočeského a Ústeckého kraje), lektorka

Je absolventka Filozofické fakulty ZČU v Plzni, obor Teorie filozofie a komunikace. V METĚ pracuje v pedagogické sekci, poskytuje metodickou podporu školám a jejich učitelům mimo Prahu a v Plzeňském kraji. Dlouhodobě spolupracovala s cizinci a rodinami žáků s OMJ přímo v terénu. O své zkušenosti z výuky češtiny dětí a žáků s OMJ a z poskytování sociální služby podpora vzdělávání dětí ze sociálně vyloučeného prostředí a žáků s OMJ se dělí na seminářích pro pedagogy.