Metodické a výukové materiály

META vydala celou řadu publikací a metodických materiálů, z nichž si většinu můžete zdarma stáhnout. Některé jsou k dispozici tištené.

Osobní odběr je možný pouze po předchozí domluvě každé úterý od 14 - 17 hodin, Žerotínova 35, Praha 3. Zaslat Vám je můžeme poštou (cena, je-li stanovena + poštovné). V případě zájmu nás kontaktujte na manisova@meta-ops.cz.

Pro další metodické a výukové materiály navštivte náš portál www.inkluzivniskola.cz.

Přehled

 • Hello Czech Republic - Doma v nové zemi

  Anotace

   

  Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem stáhnout (pouze v online verzi)

  Průvodce začleňováním žáků s OMJMETA vydává již 18. publikaci pro pedagogy. Jejím cílem je zpřehlednit, a zejména usnadnit ředitelům a učitelům základních škol proces začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do ZŠ. První dvě kapitoly jsou spíše teoretické. Cílem první z nich je přiblížit situaci a potřeby žáků s OMJ a vymezit základní pojmy.

  Ve druhé kapitole se věnujeme tématu Získávání gramotnosti ve druhém (dalším) jazyce, vzhledem k tomu, že publikace vznikla v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, kde jsme měli během tří let příležitost spolupracovat s vysokými školami a základními školami, které se do projektu zapojily, a také s budoucími pedagogy v rámci Společenství praxe. Projekt se zaměřoval na rozvoj gramotností a klíčových kompetencí.

  Přestože jsme se zabývali zejména tématem čtenářské gramotnosti, napříč jednotlivými tématy jsme komunikovali také s pedagogy z dalších oblastí (matematická gramotnost, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence a vzdělávací oblast Člověk a příroda). Opakovaně se při tom ukazovalo, že pedagogům často chybí praktické informace, které samotné podpoře gramotnosti ve výuce předcházejí. Jinými slovy: než začneme rozvíjet čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost, musíme nově příchozí dítě z ciziny dobře přijmout, vytvořit mu bezpečné prostředí, aby se cítilo dobře, musíme ho naučit česky, a pak teprve můžeme rozvíjet gramotnosti a klíčové kompetence. Rozhodli jsme se proto zpracovat tuto publikaci jako shrnutí našich dosavadních zkušeností s tématem začleňování, výuky češtiny a inkluze ve výuce shromážděných za více než deset let.

   

  Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem (2019) stáhnout (pouze v online verzi)

  Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s OMJMETA se již více než 13 let věnuje podpoře dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) a jejich pedagogů. Od září 2016 sledujeme v terénu mnoho otázek týkajících se práce PPP s dětmi a žáky s OMJ. Opakovaně jsme se pokoušeli tyto otázky vyjasňovat na kulatých stolech, seminářích a při práci s klienty (učiteli i cizinci). Nakonec jsme se rozhodli vytvořit Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem.

  Naším záměrem bylo vytvořit rámec tématu podpory a vzdělávání žáků s OMJ, shrnout veškeré dostupné informace na jedno místo a zpřehlednit legislativu. Zároveň se v průvodci věnujeme určitému vymezení rolí poraden a škol, které nejvíce souvisí s jazykovou diagnostikou a procesy při výuce češtiny jako druhého jazyka, která je stále v našem vzdělávacím systému novinkou.

  Jsme si dobře vědomi, že nám nepřísluší role vykladačů legislativy, nejsme ani žádným metodickým institutem pro PPP nebo školy, který by měl (ideálně) podobné materiály vytvářet. Přesto jsme se materiál rozhodli vydat a přispět tak k zpřehlednění situace. Věříme, že pomůže jak pracovnicím a pracovníkům poraden, tak školám a v konečném důsledku zejména dětem s OMJ.

   

  Levou zadní I Čeština jako druhý jazyk (2018) koupit ukázka z učebnice

  Levou zadní I Čeština jako druhý jazykNová učebnice češtiny jako druhého jazyka Levou zadní I je určena pro všechny studenty s odlišným mateřským jazykem ve věku 14–18 let.

  Tato učebnice vznikla v rámci ročního kurzu češtiny jako druhého jazyka, kde se studenti s odlišným mateřským jazykem připravovali ke studiu na střední škole v České republice (2016–2018).

  Kurz je koncipován pro asi 360 hodin výuky bez zprostředkujícího jazyka. Je proto možné jej využívat při výuce studentů s různými mateřskými jazyky.

  První díl ze třídílné série je určen pro úplné začátečníky a po jejím absolvování studenti dosáhnou úrovně A1–A2. První díl zahrnuje: učebnici, pracovní sešit, manuál pro učitele, testy a audionahrávku.

  Učebnice se skládá z 12 lekcí, které zahrnují základní komunikační témata z běžného života studentů: představování, ve třídě, ve škole, orientace ve městě, volný čas, jídlo a pití, minulost a slavné osobnosti, plánování a bydlení, u lékaře, ČR a moje země. V jednotlivých lekcích se učebnice zaměřuje na rozvíjení všech čtyř řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) a částečně také na výuku českých reálií.

  Nahrávky, manuál pro učitele a testy se v současné době připravují a v budoucnu budou zveřejněny (ke stažení) na webu http://ceskylevouzadni.cz/

  Cena knihy: 390 Kč

  Učebnice vznikla v rámci projektu CLICK WITH SCHOOL za finanční podpory The Velux Foundations.

   

  Levou zadní I Čeština jako druhý jazyk - pracovní sešit (2018) koupit ukázka z pracovního sešitu

  Levou zadní I Čeština jako druhý jazykPracovní sešit Levou zadní I je doplňkový materiál, který slouží k procvičování učiva z učebnice Levou zadní 1. Pracovní sešit se soustředí především na slovní zásobu, gramatiku a psaní. Důraz je také kladen na nácvik správné výslovnosti a pravopisu. Doporučujeme především pro skupinovou výuku ve třídě a v interakci s učitelem.
  Pracovní sešit, stejně jako učebnice, vznikl během ročního přípravného kurzu češtiny jako druhého jazyka, kde se mladí studenti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) připravovali ke studiu na střední škole v České republice. Cílovou skupinou jsou studenti s OMJ žijící v ČR ve věku 14–18 let.

  Cena knihy: 190 Kč

  Pracovní sešit vznikl v rámci projektu DON'T GIVE UP! za finanční podpory The Velux Foundations.

   

  Učíme češtinu jako druhý jazyk - průvodce pro učitele (2018) stáhnout (pouze v online verzi)

  Učíme češtinu jako druhý jazykTato příručka je průvodcem pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Najdete tu vzdělávací obsah ČDJ, jazykovou diagnostiku, tipy do výuky a mnoho dalšího. Studijní materiály (pracovní listy a kartičky k tématům ze Vzdělávacího obsahu ČDJ) jsou k dispozici na portálu inkluzivniskola.cz - ke stažení podle témat, která najdete v této příručce.

  Běžně se říká, že každé dítě je jiné, ale i každý učitel je jiný – o tom se tak často nemluví. Setkání s dětmi, které nerozumí česky, a čeština jako druhý jazyk nám umožňují dotknout se podstaty světa, ve kterém žijeme. Je potřebné si vybrat vhodný způsob výuky, ale také to podstatné z jazyka, mluvit srozumitelně a dorozumět se i jinak než pomocí slov a zdlouhavých vysvětlování.

  Inspirovali jsme se některými systémy ze světa – Dánskem, Německem, Finskem, Francií, Kanadou, Velkou Británií. Podívali jsme se na jejich způsoby provedení jazykové přípravy dětí s OMJ, na jejich kurikula, na vzdělávací obsahy a vzali jsme si z toho to, co nám přišlo relevantní pro naše prostředí. Mnoho inspirace a podnětů čerpáme bezprostředně z praxe, od učitelů z různých škol, se kterými se setkáváme v rámci seminářů zaměřených na výuku ČDJ.

  Příručka vznikla v rámci projektu Češtinou k inkluzi, který je spolufinancovaný Evropskou unií.

   

  Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka (2018) stáhnout

  Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazykaTento dokument popisuje, shrnuje a vyhodnocuje zkušenosti organizace META, o.p.s. se zaváděním intenzivní češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) v rámci pilotáže jazykové přípravy na partnerských základních školách a nabízí závěry a doporučení, ke kterým jsme spolu se školami dospěli.

  Mezi hlavní cíle pilotáže jazykové přípravy patřilo: ověřit potřebnost učitele ČDJ ve škole, zjistit možnosti výuky ČDJ, etablovat předmět ČDJ, ověřit vzdělávací obsah ČDJ a ujistit se, zda a jak je možné zorganizovat v rámci běžné školy intenzivní výuku ČDJ v době dopolední výuky.

  Jsme přesvědčení o tom, že tento způsob podpory je pro děti s OMJ naprosto klíčový a zásadní a usilujeme o to, aby tato podpora byla dosažitelná pro co nejširší okruh dětí, které přichází do našich škol bez znalosti vyučovacího jazyka.

  Materiál byl vytvořen v rámci projektu Češtinou k inkluzi, který je spolufinancovaný Evropskou unií.

   

  Strategické cíle pro rozvoj jazykové přípravy pro roky 2018—2020 - Policy Paper (2018) stáhnout (pouze v online verzi)

  Strategické cíle pro rozvoj jazykové přípravy pro roky 2018 - 2020 - Policy PaperDaná publikace přináší návrh konkrétních systémových opatření zaměřených na odstraňování bariér, které žákům s odlišným mateřským jazykem brání při dosahování úspěchů ve vzdělávání a předcházení jejich předčasnému opouštění vzdělávacího systému.

  Jedná se o děti a žáky nejčastěji přicházející ze zahraničí, většinou bez znalosti nebo s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka; děti cizinců, které v ČR vyrostly, ale doma hovoří jiným jazykem; děti, které mají české občanství, ale doma používají jiný než český jazyk a v některých případech do této skupiny řadíme i děti s českým občanstvím, které sice doma česky hovoří, ale studovaly v zahraničí a česky se nikdy ve škole neučily. Žáků s OMJ je v našich školách více než 30 tisíc, přesný počet ale není známý.

  Společnosti META, o.p.s. v dlouhodobém měřítku usiluje o zajištění plynulého integračního procesu, během kterého se žákům, kteří pocházejí z odlišného jazykového a kulturního prostředí, dostane odpovídající podpory ukotvené v českém vzdělávacím systému.

  Publikace vznikla v rámci projektu Češtinou k inkluzi, který je spolufinancovaný Evropskou unií.

   

  Jak jsme organizovali přípravný kurz (2018) stáhnout (pouze v online verzi)

  Jak jsme organizovali přípravný kurzDokument vznikl v průběhu realizace Ročního přípravného kurzu češtiny jako druhého jazyka, kde se mladí cizinci připravovali ke studiu na střední škole v České republice.

  Tento kurz propojil výuku češtiny s obsahem osmi předmětů běžně vyučovaných na základní škole. Studentům se tak zvýšily šance na úspěch u přijímacích zkoušek na SŠ. Během celého kurzu studenti měli k dispozici sociální poradenství se zaměřením na další vzdělávání.

  Projekt CLICK WITH SCHOOL, v jehož rámci kurz proběhl, realizovala META ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců za finanční podpory The Velux Foundations. Na úspěšný projekt navázal další s názvem DON'T GIVE UP! podpořený stejným donorem.

   

   

   

  Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách (2018) - 2. vydání koupit ukázka z knihy

  obálka metodické příručkyPředstavujeme Vám rozšířené vydání metodiky Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách (po novelizaci školského zákona v roce 2016). Původní metodika vznikla v r. 2015 a získala prestižní Evropské jazykové ocenění Label 2016.

  Metodika Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách představuje ucelený materiál, který může učitelům mateřských škol sloužit jako průvodce procesem začleňování dětí, které přicházejí do mateřských škol bez znalosti češtiny. Kniha nabízí celou řadu konkrétních praktických pomůcek - např. komunikační kartičky, náměty na hry atd.

  Autorkou příručky je PhDr. Tereza Linhartová, zkušená pedagožka, lektorka a autorka několika publikací na téma začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ. Odborné konzultace poskytla a spoluautorkou publikace je PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

  „Publikace Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách je detailně a srozumitelně zpracovaný materiál. Ohlasy z řad ředitelů a učitelů mateřských škol jsou velmi pozitivní, pedagogové mají možnost s autorkami o metodách dále diskutovat na seminářích společnosti META, o.p.s.“

  Prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc. prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti (dříve děkanka pedagogické fakulty)

  Cena knihy: 290 Kč. Její koupí podpoříte činnost META, o.p.s.

  Tato publikace vznikla v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci V. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

   

  Nápadníček aktivit pro MŠ - Činnosti pro celou třídu s ohledem na děti s OMJ (2018) stáhnout, stáhnout přílohy (pouze v online verzi)

  Nápadníček aktivit pro MŠNápadníček aktivit pro MŠ (2018) nabízí pedagogům MŠ inspiraci pro práci s celou třídou s ohledem na zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

  Cílem pedagogické práce je rozvíjet všechny děti v maximální možné míře a zároveň pracovat s celou skupinou. Práce se třídou v inkluzivním prostředí je často náročná: každé dítě má jiné potřeby, třídy jsou často velmi početné, součástí kolektivu bývají i děti s OMJ s různou mírou znalosti češtiny. Nápadníček by měl poskytnout představu o tom, jak lze aktivity pro celou třídu zpracovat a jak o nich přemýšlet.

  Nápadníček popisuje obecné principy práce pro zapojení dětí s OMJ při řízených činnostech („desatero“), nabízí týdenní projekt zaměřený na lidské tělo a několik konkrétních příkladů her a činností zaměřených na podporu dětí s OMJ. Jednotlivé činnosti jsou navrženy tak, aby byly v souladu s běžnou praxí v MŠ a jejich příprava nebyla příliš časově náročná.

  Publikace vznikla v rámci projektu Češtinou k inkluzi, který je spolufinancovaný Evropskou unií.

   

  Materiály KIKUS pro výuku češtiny jako druhého jazyka dětí do 10 let (2018) koupit

  KIKUSKIKUS je komplexní metoda výuky druhého jazyka vyvinutá v Německu pedagožkou Edgardis Garlin, která se dá využít při vedení kurzu češtiny v mateřských školách i při výuce na prvním stupni ZŠ (děti do 10 let). Metodu v České republice pilotovala společnost META po dobu dvou let na dvou pražských mateřských školách. Více o našich zkušenostech zde:
  https://www.inkluzivniskola.cz/content/kikus-vyuka-druheho-jazyka
  https://www.inkluzivniskola.cz/content/kikus-kurz-v-fms-slunicko-pod-str...

  KIKUS cíleně zprostředkovává jazyk skrze hry pro děti v malých skupinách. Podporuje zapojení rodičů ve smyslu partnerství při vícejazyčné výchově a vzdělávání dítěte.

  více o metodě KIKUS

  Nyní si od METY můžete materiály KIKUS zakoupit na flash disku a využívat je tak při své práci.

  Co flash disk obsahuje?

  • KIKUS metodika
  • Obrázkové karty
  • 3 sady pracovních listů
  • KIKUS digital

  Cena: 2490 Kč

   

  Jaká je škola u mě doma (2018) stáhnout

  Jaká je škola u mě domaCílem knihy je představit žákům i učitelům, jak funguje škola v jiných státech i světadílech. Nečekejte však žádný popis oficiálních vzdělávacích systémů, jedná se spíše o zprostředkování každodenní reality ve školách formou rozhovorů s (více či méně) nenápadnými přesahy do reality společenské, politické či kulturní. Publikace nabízí také konkrétní aktivity a náměty pro výuku (zejména v oblasti MKV).

  Instruktážní a doprovodná videa pro výuku žáků 2. stupně ZŠ a SŠ.

  Publikace a videa byla spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

   

   

   

   

  Sedm statečných - příběhy cizinců dobrovolníků (2017) stáhnout

  Sedm statečných - příběhy cizinců dobrovolníkůV roce 2017 jsme sledovali životní příběhy sedmi dobrovolníků cizinců žijících v České republice. Američan Carlos v METĚ vede skupinové doučování angličtiny. Ghassan ze Sýrie pro změnu doučuje matematiku v InBázi. Svitlana z Ukrajiny s organizací Nová škola v knihovně pomáhá dětem se školní přípravou. Olí z Moldavska se v Hestii věnuje dětem ve volnočasovém klubu KOMPAS. Mexičanka Mariana o víkendech pomáhá s organizací Tamjdem českým neziskovkám. Dvojčata Polina a Vilena z Ruska vymýšlejí různé vzdělávací volnočasové programy v rámci dobrovolnického klubu Čekuj (aneb česká kultura jinak). Proč to dělají a jaký je jejich životní příběh, se dozvíte v publikaci, kterou vydala META, o.p.s.

  Teoretickou část publikace napsala PhDr. Tereza Pospíšilová, M.A., Ph.D., která o filantropii, dobrovolnictví a dárcovství přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Kniha vysvětluje, proč se lidé dobrovolnictví věnují, představuje dobrovolnictví jako úspěšný nástroj pro integraci cizinců a přináší inspiraci v podobě zajímavých projektů ze zahraničí.

  Publikace vznikla v rámci projektu Čekuj integraci!

   

  Dvojjazyční asistenti pedagoga - příběhy úspěšné integrace (2016) stáhnout

  Dvojjazyční asistenti pedagogaAsistent pedagoga hraje při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem důležitou roli. Navíc pokud mluví asistent stejným jazykem jako žáci s OMJ, může to proces vzdělávání ještě usnadnit.

  Dvojjazyčných asistentů pedagoga jsme od roku 2012 díky podpoře z ESF proškolili 49. Nyní jsme se rozhodli šest z nich představit a ukázat, jakým způsobem ve školách a školkách pracují. Publikace přináší také poutavé vyprávění o jejich klikaté životní cestě. Dozvíte se, co je přivedlo do České republiky, jaké je jejich oblíbené jídlo a přečtete si i historky ze školních lavic.

  Manuál pro úspěšnou spolupráci učitele a asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem si můžete stáhnout ZDE.

  Materiály vznikly v rámci projektu Čekuj integraci!

   

  Jinde (2016) koupit ukázka z knihy

  JindeSedm povídek od sedmi současných českých autorů o lidech na cestách, bez domova, na útěku, o lidech, kteří ztratili minulost a hledají novou budoucnost. Knihu vydala META, o.p.s. s nakladatelstvím Baobab. Povídky mohou složit jako odrazový můstek pro debatu učitelů literatury, občanské výchovy nebo historie o tom, co to znamená být cizincem v nové zemi.

  Text „Do cizích Čech“ Olgy Černé vypráví příběh německé rodiny v Čechách v období po druhé světové válce. Edgar Dutka píše o tom, co se stane, když dvěma důchodcům do obýváku z obrazovky televize vyskočí malé dítě-uprchlík. Jan Čumlivski přibližuje život českých gastarbeiterů v Berlíně. Magdaléna Platzová vykreslila osud syrské rodiny pobývající ve Francii. Touhu dělat „suprburgry“ malého bolivijského přivandrovalce v Argentině líčí příspěvek Markéty Pilátové. Text „Bez domova“ Chaima Cigana zaujme neobvyklým příběhem na téma holokaust. Těšit se můžete i na povídku „Únava materiálu“ od Marka Šindelky. Je to část jeho stejnojmenné knihy, která získala cenu Magnesia Litera 2017 za prózu. Hrdinou románu je bezejmenný dospívající chlapec. Ocitá se v cizí zemi uprostřed Evropy, která v jeho očích vypadá jen jako systém plotů, dálničních nadjezdů, železničních koridorů a logistických skladišť. Putuje chladným zimním světem, skutečný život je mu zapovězen, pohybuje se jako stín na periferii krajiny i společnosti.

  Pestrosti námětů odpovídají i ilustrace Jakuba Plachého a grafické úprava Juraje Horvátha.

  Kniha „Jinde“ byla dvakrát nominována na Výroční cenu Zlatá stuha 2017, a to v literární i výtvarné části. Ředitelka METY, o.p.s. Zuzana Papáčková ke vzniku knihy „Jinde“ dodává:

  „Lidé migrují. Někteří dobrovolně, někteří z donucení, mají různé důvody a různé osudy. Každopádně je to fakt, se kterým jsme téměř dennodenně všichni konfrontováni, a to nejen my dospělí. Napadlo nás s Terezou Horváthovou z nakladatelství Baobab požádat několik současných českých spisovatelů, aby pár takových osudů zachytili v povídce pro mládež. META už deset let podporuje učitele při práci s žáky cizinci a cizince při jejich začleňování do českých škol. Vydali jsme za tu dobu nespočet výukových a metodických materiálů, tohle je však náš první počin na poli krásné literatury. Téma migrace je třaskavé a beletrie může být vhodný způsob, jak ho zprostředkovat. Přičemž důraz kladu na slovo zprostředkovat. Není to učebnice, příručka ani metodika. Je to sedm povídek na (velmi volné) téma mladý cizinec v nové zemi, sedm příběhů o tom, jak rychle se člověk může stát z hostitele hostem, z našince cizincem nebo z pozorovatele účastníkem.“

  Cena knihy: 180 Kč. Její koupí podpoříte činnost META, o.p.s.

  Kniha vznikla v rámci projektu Diskriminace do školy nepatří!.

   

  Diskriminace do školy nepatří (2016) stáhnout

  Diskriminace do školy nepatříPraktická brožura v 11 kapitolách pojednává nejčastější situace, se kterými se mohou učitelé, žáci či jejich rodiče během procesu vzdělávání setkat.

  Materiál je určen rodičům i učitelům, každá kapitola proto obsahuje tipy a informace pro rodiče i učitele, přičemž tyto mohou být užitečné pro obě strany.

  Převážně se věnujeme situacím na základní škole, protože tam jsou problémy nejčastější a je to období plnění povinné školní docházky, dotýkáme se však také předškolního vzdělávání a přípravy na budoucí povolání.

  Publikace je dostupná v tištěné podobě vietnamsky a arabsky; on-line česky, vietnamsky, arabsky, anglicky, mongolsky a rusky, také na portálu Inkluzivní škola.

  Brožura vznikla v rámci projektu Diskriminace do školy nepatří!.

   

  Čeština je i můj jazyk (2015) stáhnout (pouze v online verzi)

  Čeština je i můj jazykSborník Čeština je i můj jazyk obsahuje příspěvky literární a tvůrčí soutěže Čeština je i můj jazyk. Tuto soutěž, která je určena všem žákům základních a středních škol, pořádá META od roku 2010 přibližně každé dva roky. Příspěvky, které naleznete ve sborníku, jsou příspěvky finálové, tedy ty nejlepší, které nám do všech tří ročníků soutěže přišly.

  Smyslem soutěže je zamyslet se nad tím, co musejí překonávat a zvládat nerodilí mluvčí, když se poprvé objeví v české škole a začínají se učit česky. Nad tím, jaká je role češtiny jako jazyka, kterým spolu různí lidé komunikují a pomocí kterého se dorozumívají. Překonání překážek se samozřejmě netýká jen školního prostředí a zdaleka se netýká jen cizinců.

   

   

   

  Hello Czech Republic - Doma v nové zemi (2015) stáhnout

  Hello CRMetodická příručka Hello Czech Republic - Doma v nové zemi je určena zejména pedagogům ZŠ a SŠ, kteří pracují s tématy uprchlictví, identita, předsudky, stereotypy či zajištění bezpečného prostředí ve škole. Příručka obsahuje 13 aktivit. Její součástí je:

  • komiks Jednou se zase setkáme, Sanam stáhnout
  • krátký film Šádí YouTube uloz.to (heslo pro stažení je sadi123)

  Více o tom Co je a co není metodika Hello Czech Republic si můžete přečíst zde. Leták k výukovým materiálům naleznete zde.

  Materiály vznikly v rámci kampaně Hello Czech Republic. Kampaň byla podpořena pražskou kanceláří Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

   

  Komunitní tlumočníci ve víru integrace (2014) stáhnout (pouze v online verzi)

  Komunitní tlumočníci ve víru integraceKomunitní tlumočník nejen předává přesný obsah sdělení řečníka, ale je také schopen identifikovat a odstranit komunikační překážky interkulturního rázu, čili do svého překladu zahrnuje i kulturní rozměr každého sdělení. Publikace je založena na reálných zkušenostech a zážitcích komunitních tlumočníků i na jejich osobních příbězích, které jsou nejlepším důkazem úspěšné integrace. Nabízí také spoustu příkladů, rad a doporučení z komunitního tlumočení ve specifických situacích (jednání s úřady, školství, zdravotnictví…).

   

   

   

   

  Hledá se dvojjazyčný asistent...(2014) stáhnout

  Hledá se dvojjazyčný asistentPublikace shrnuje zkušenosti dvojjazyčných asistentů pedagoga, kteří byli zaměstnáni v pražských školách a podporovali učitele i děti a žáky s OMJ. Publikace může sloužit jako metodický průvodce při nastavování pozice asistenta pedagoga pro žáky s OMJ.

  Materiál byl v prvním vydání vytvořen v rámci projektu Cizinci jako asistenti pedagogů, financovaného z Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy.

  Materiál byl aktualizován a vytištěn v rámci projektu Téma dne: Škola, základ integrace, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

   

   

   

  Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách - 1. vydání stáhnout (pouze online verze)

  Děti s OMJ v MŠRozšířené vydání metodiky Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách o téma jazykové podpory těchto dětí.

  Metodika vznikla v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci V. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků MŠMT ČR.

   

   

   

   

   

  Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem – Systémová doporučení (2014) stáhnout

  Systémová doporučeníMateriál analyzuje současnou situaci v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ, přípravy pedagogů a poradenských služeb a navrhuje systémové změny, které je třeba v daných oblastech udělat.

  Dokument je výstupem činnosti nadresortní platformy „Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem“ která v období červenec 2013 – červen 2014 analyzovala situaci a diskutovala navrhovaná opatření. Více informací o činnosti nadresortní platformy najdete zde.

  Materiál vznikl v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci V.

   

   

   

  Nejste na to sami! - Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v českých školách (2013) stáhnout (pouze v online verzi)

  Nejste na to samiText zprostředkovává zkušenost se zaváděním pozice asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v českých školách. Zaměřuje se především na způsoby organizace jeho práce v rámci instituce školy, spolupráci s učiteli a v neposlední řadě i na jeho konkrétní kompetence a náplň práce.

  Publikace vznikla díky podpoře projektu Pomozte dětem, organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti a v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci IV.

   

   

   

  Metodika práce s žáky s odlišným mateřským jazykem (2011) stáhnout (pouze v online verzi)

  Metodika práce s žáky s OMJPublikace vznikala s cílem podpořit pedagogické pracovníky při práci s žáky, kteří přicházejí do českého školního prostředí ze zahraničí nebo vyrůstali v České republice, přesto však jejich mateřským jazykem není čeština. Materiál je primárně zaměřen na základní školy, velkou část informací však mohou využít i pedagogové středních škol.

  Metodika vznikla v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořenému v 1. výzvě Operačního programu Praha Adaptabilita.

   

   

   

   

   

  Databáze kompatibility vzdělávacích systémů (2010)

  META, o.p.s. vytvořila databázi kompatibility vzdělávacích systémů zemí původu našich klientů se vzdělávacím systémem českým. Hlavním cílem je přiblížit vzdělávací systémy, ze kterých přicházejí žáci cizinci do našich škol. Podrobněji na portále www.inkluzivniskola.cz.

  Profily vzdělávacích systémů pouze ke stažení:

  Databáze vznikla v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořenému v 1. výzvě Operačního programu Praha Adaptabilita.

   

  Carly (2008) stáhnout (pouze v online verzi)

  Carly

  Stáhnout Poznámky pro vyučující
  Stáhnout Doplňující informace

  Podívejte se i na doprovodná videa.

  Putování s Carly je vzdělávací projekt určený pedagogům a dětem prvních až třetích tříd základní školy a poslední třídy školy mateřské, který META vyvinula ve spolupráci s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Praha.