Náš tým

řízení organizace a PR

Zuzana Papáčková, statutární zástupce společnosti, ředitelka t.č. na mateřské dovolené
Spoluzakladatelka společnosti. Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor románská filologie. V letech 2001 – 2006 působila jako sociální pracovnice v Centru pro otázky migrace a Poradně pro uprchlíky. Od roku 2007 je ředitelkou společnosti a je zodpovědná za odborné, personální i finanční vedení celé organizace. Od listopadu 2017 je na mateřské dovolené, ale zůstává činná v oblasti řízení a rozvoji nových projektů.
tel: 222 521 446, 773 304 464, e-mail: papackova@meta-ops.cz

Linda Tutterová, provozní a finanční ředitelka
Spoluzakladatelka společnosti. Absolventka VOŠ Sociální a pedagogické v Praze, obor sociální pedagogika. Má zkušenosti s odbornou prací jako sociální pracovnice i s koordinací a řízením různých typů projektů. Od roku 2013 se věnuje finančnímu řízení a podílí se na vedení organizace. Je členkou Dozorčí rady společnosti. Od listopadu 2017 převzala provozní a finanční řízení organizace.
tel: 222 521 446, 773 304 464, e-mail: tutterova@meta-ops.cz

Kristýna Titěrová, programová ředitelka, vedoucí služeb pro pedagogy
Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor kulturologie. Podílela se na vzniku portálu www.inkluzivniskola.cz a vývoji vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Vzdělávacím aktivitám, poradenství pedagogům a tvorbě a vývoji metodických materiálů se věnuje i nadále jako metodička a vedoucí služeb pro pedagogy. Dlouhodobě prosazuje inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Od listopadu 2017 má na starosti i programové směřování organizace, networkové a advokační aktivity.
tel: 222 521 446, 773 304 464, e-mail: titerova@meta-ops.cz

Eva Kalinová, vedoucí služeb pro cizince, koordinátorka projektu
Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor speciální pedagogika. Má zkušenosti s poskytováním sociálního poradenství, koncepční prací a projektovým řízením ve veřejné správě. Z pozice zaměstnankyně úřadu městské části spolupracovala s řadou neziskových organizací a podílela se na tvorbě koncepčních materiálů HMP. V současné době v METĚ působí jako vedoucí služeb pro cizince, zodpovídá za obsah a kvalitu poskytovaných služeb a spolupracuje na koordinaci projektu Don’t give up!.
tel: 775 418 258, e-mail: kalinova@meta-ops.cz

Lucie Soukupová, networking a PR
Je absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně obor Sociální pedagogika a poradenství. Pracovala v neziskovém sektoru jako sociální pracovnice, koordinátorka projektu, koordinátorka kurzů pro pedagogické pracovníky v oblasti inkluze, PR pracovnice a editorka webů. V METĚ se od podzimu 2017 věnuje koordinaci networkingových a PR aktivit.
tel: 608 863 915, e-mail: soukupova@meta-ops.cz

Martin Šimáček, advocacy a lobbying
Absolvent oboru veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věcí UK v Praze. Aktuálně je poradcem Ministryně práce a sociálních věcí. Pracoval také jako asistent pedagoga pro azylanty ve Velké Británii, na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v sekci sociálních programů ve školství, řídil pobočku Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni v Kladně a také Agenturu pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. V METĚ má na starosti přípravu a naplňování advokační strategie organizace, pomáhá prosazovat téma jazykové přípravy pro děti s odlišným mateřským jazykem v jednání s důležitými partery.
tel: 222 521 446, e-mail: info@meta-ops.cz

Monika Janovská, koordinátorka projektu a PR
Po SŠ odjela na roční výměnný pobyt do USA, kde ve státě Connecticut absolvovala poslední ročník místní high school. Následně absolvovala několik semestrů na Anglo-American College v Praze, obor humanitních věd. Profesně prošla cestu od mezinárodní korporace, přes neziskové organizace (Člověk v tísni) a produkční činnost po nedávnou zkušenost v AFS Mezikulturní programy, o.p.s, kde posledních 10 let pracovala na pozici koordinátorky hostitelského programu. Má osobní zkušenost z života v zahraničí, stejně jako s cizinci ve věku 15-19 let, žijícími v ČR. V Metě působí od listopadu 2019 jako koordinátorka projektu Jako Ty a PR.
tel: 608 584 665, e-mail: janovska@meta-ops.cz

 

sekce služeb pro cizince

Hana Marková, poradkyně v oblasti vzdělávání, pracovní poradkyně
Absolventka Filozofické fakulty ZČU v Plzni, obor Sociální a kulturní antropologie a Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, obor Jazyková a sociokulturní studia. Od roku 2007 se v METĚ věnuje přímé práci s klienty. Poskytuje odborné poradenství v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění. Od ledna 2016 je zapojena do projektu CLICK WITH SCHOOL a jeho pokračování Don’t give up!.
tel: 773 639 395, e-mail: markova@meta-ops.cz

Jan Heinrich, sociální pracovník – poradenství ve vzdělávání, klub Čekuj!
Absolvoval studium oboru sociologie-sociální politika na FSV UK. Pracoval v dětském domově rodinného typu s dětmi umístěnými v ústavní výchově a s jejich rodinnými příslušníky a pedagogy. Zkušenosti získal i jako sociální pracovník multidisciplinárního regionálním týmu CPIV zaměřeného na podporu inkluzivního vzdělávání. V METĚ působí od roku 2012. Zabývá se poradenstvím ve vzdělávání, vedením workshopů pro základní a střední školy a spolu s dobrovolníky METY se podílí na aktivitách volnočasového klubu Čekuj! aneb česká kultura jinak. Působí také jako pracovník komunitního poradenství pro Prahu 12.
tel: 777 756 858, e-mail: heinrich@meta-ops.cz

Zdena Hofmannová, koordinátorka dobrovolnického programu a praxí
Absolventka oboru obecná antropologie na FHS UK. Má dobrovolnické zkušenosti s prací s cizinci v Česku i zahraničí a pracovní zkušenosti z neziskového sektoru s koordinací projektů zaměřených na pracovní migraci. V Metě pracuje od roku 2019 a věnuje se koordinaci doborovolnických aktivit a stáží.
tel. 775 290 158, e-mail: hofmannova@meta-ops.cz

 

sekce služeb pro pedagogické pracovníky

Hana Víznerová, koordinátorka projektů
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oboru sociologie. Působila jako lektorka a výzkumnice v neziskové organizaci EKS pracující s migranty a migrantkami. Specializovala se na genderovou perspektivu procesů migrace a integrace. Má zkušenosti s organizační a koordinační prací a síťováním. Pracovala v Sociologickém ústavu AV ČR, kde vedla samostatný program zaměřený na podporu genderové rovnosti ve vědeckých a vysokoškolských institucích. Řídila pracovní skupinu a podílela se na prosazování systémových změn. V METĚ působí od prosince 2018 na pozici koordinátorky projektů Dvojjazyční asistenti do škol (DAP) a Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII.
tel: 608 956 542, e-mail: viznerova@meta-ops.cz

Tereza Linhartová, pedagogická pracovnice – poradenství pro MŠ, lektorka seminářů pro pedagogy
Vystudovala PedF UK v Praze obor Učitelství 1. stupně s angličtinou, v rigorózní práci se věnovala tématu podpory žáků s překážkami v učení. Má pracovní zkušenosti z britské mezinárodní MŠ Merrywale, německé Montessori MŠ a mezinárodní MŠ v Praze. Pracovala s dětmi v holandském centru pro uprchlíky, učila v 1. třídě na ZŠ Brána jazyků v Praze. Je autorkou a ilustrátorkou několika metodických materiálů zaměřených na multikulturní výchovu a čtenářskou gramotnost.
V METĚ působí od roku 2013 a zaměřuje se na oblast podpory pedagogů mateřských škol. Vede semináře pro pedagogy, poskytuje poradenství a metodickou podporu, vytváří metodické materiály. Je autorkou metodické příručky Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách.
tel: 773 304 544, e-mail: linhartova@meta-ops.cz

Kristýna Chmelíková, pedagogická pracovnice – poradenství pro MŠ, lektorka seminářů pro pedagogy
Absolventka HTF UK v Praze, obor sociální pedagogika. Během studia začala pracovat ve vícejazyčné školce Bambíno v Kunraticích a v Dejvicích. Poté pracovala v jesličkách Mandala Montessori, kde se intenzivně věnovala Montessori pedagogice. Absolvovala také AMI kurz Asistent Montessori MŠ (3-6), kurz Angličtiny pro předškoláky a kurz Emoční inteligence (0-3). Dále pracovala v Maxíkově jazykové školce, kde se poprvé setkala s výukou češtiny jako druhého jazyka. Při studiu na vysoké škole se v rámci praxe zapojila jako dobrovolník do programu Sociální integrace Člověka v tísni. Při této příležitosti se seznámila s organizací META a absolvovala seminář výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka. V METĚ působí od února 2017 a zaměřuje se na oblast metodické podpory pedagogů mateřských škol. Lektoruje semináře pro pedagogy MŠ.
tel: 775 737 678, e-mail: chmelikova@meta-ops.cz

Michala Bernkopfová, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ
Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obory Překladatelství a tlumočnictví – angličtina/španělština a Iberoamerikanistika. V letech 2011 – 2019 působila na MŠMT, kde v letech 2017 – 2019 koordinovala systémová opatření na podporu vzdělávání žáků s OMJ na ZŠ, ve spolupráci s neziskovými organizacemi, školami a dalšími odborníky vytvářela nový celostátní systém podpory vzdělávání těchto žáků a zajišťovala kurzy českého jazyka a kurzy základů české kultury a demokracie pro osoby s mezinárodní ochranou. Spolupracuje s MHMP na aktualizaci Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a Akčního plánu k této koncepci. V letech 2012 – 2018 se na MŠMT zabývala systémovou podporou globálního rozvojového vzdělávání ve spolupráci s MZV, NÚV, NIDV a neziskovými organizacemi. Má mnohaleté zkušenosti s výukou angličtiny a španělštiny, v letech 2014 – 2018 vyučovala historii a současnou politicko-ekonomickou situaci v Mexiku na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze. V METĚ pracuje od září 2019, věnuje se metodické podpoře pro ZŠ a podílí se na tvorbě metodických materiálů.
tel: 773 304 514, e-mail: bernkopfova@meta-ops.cz

Jana Vávrová, pedagogická pracovnice – metodička dvojjazyčných asistentů pedagoga pro ZŠ
Vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor Rusistika. Má mnohaleté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince v přípravných kurzech na VŠ a s výukou ruského jazyka. V Metě působila od ledna 2019 jako odborná pracovnice pro ZŠ, od prosince 2019 se věnuje metodické podpoře dvojjazyčným asistentům pedagoga pro ZŠ.
tel: 608 936 775, e-mail: jvavrova@meta-ops.cz

Michaela Jiroutová, pedagogická pracovnice – poradenství pro SŠ, lektorka seminářů pro pedagogy
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro střední školy – aprobace Český jazyk a literatura a společenské vědy. Po vysoké škole vyučovala na střední odborné škole, kde se mj. intenzivně zabývala také výukou Češtiny pro cizince. Během studií se věnovala občasným dobrovolnickým aktivitám v neziskovém sektoru. V METĚ pracuje od ledna 2017, kde se věnuje metodické podpoře pedagogům středních škol, tvorbě, úpravě a ověřování výukových materiálů, lektorování kurzů pro pedagogy a stará se o sekci Střední školy a Materiály a tipy do výuky na portále inkluzivniskola.cz.
tel: 774 758 962, e-mail: jiroutova@meta-ops.cz

Karolína Dohnalová, pedagogická pracovnice – poradenství pro SŠ
Absolventka oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Tlumočnictví - čeština/francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu se věnovala výuce v různých typech kurzů jak skupinových, tak individuálních. Spolupracovala například s Integračním centrem Praha, Poradnou pro integraci či Ústavem bohemistických studií na Univerzitě Karlově. V letech 2016-2019 působila jako lektorka českého jazyka na Slezské univerzitě v Katovicích v Polsku. V METĚ se nejdřív podílela na vytváření e-learningových cvičení na stránce Čeština jako druhý jazyk a od října 2019 se věnuje metodické podpoře učitelů SŠ.
tel: 775 737 678, e-mail: dohnalova@meta-ops.cz

Kristýna Omastová, metodička workshopů a pracovnice s mládeží
Vystudovala iberoamerickou kulturu a dějiny latinské Ameriky na FF UK. Žila tři roky v Mexiku, sama si tedy prožila proces integrace v kulturně odlišné zemi. Integraci cizinců se věnuje od roku 2016; pracovala jako interkulturní pracovnice pro španělsky a portugalsky mluvící komunitu v Poradně pro integraci, kde tlumočila, poskytovala základní právní a sociální poradenství a organizovala kulturní a integrační akce. Lektoruje také adaptačně integrační kurzy pro cizince Vítejte v České Republice. V METĚ působí od října 2019; má na starosti workshopy pro základní a střední školy a kulturní a sportovní aktivity v rámci projektu Jako Ty.
tel: 774 761 837, e-mail: omastova@meta-ops.cz

Magdalena Hromadová, metodička češtiny jako druhého jazyka
Vystudovala Učitelství češtiny jako cizího jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a učitelství angličtiny pro základní školy. Pracuje jako učitelka angličtiny, němčiny a češtiny jako druhého jazyka na základní škole v Praze (nyní na rodičovské dovolené). Pro METU působí v rámci vzdělávacích aktivit pro pedagogy a jako metodička pro základní školy. Zároveň je zapojena do výzkumu na Univerzitě Karlově zabývajícího se jazykovou politikou a managementem jazykové diverzity v České republice.
tel: 775 737 678, e-mail: hromadova@meta-ops.cz

Markéta Slezáková, metodička výuky ČDJ, lektorka seminářů pro pedagogy
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy oborů český jazyk a literatura a rusistika. Zabývá se vzděláváním a jazykovou integrací cizinců (dětí i dospělých), poskytuje metodickou podporu v některých základních školách, především pro učitele češtiny, ale i jiných předmětů. Vede kurzy pro učitele základních a středních škol o zapojování dětí-cizinců do výuky, specializované kurzy pro cizince (výuka čtení a psaní, výslovnosti), učí v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince. Zabývá se systémem vzdělávání azylantů (i v rámci své doktorské práce). Pracovala v Ústavu pro jazyk český AV ČR, učila na Literární akademii Josefa Škvoreckého, jako metodička působila v jazykových školách, vedla kurzy pro krajany, podílela se na vzniku inovativních programů: nízkoprahové výuky a videokurzu Čeština do práce. Kromě toho vyučuje v České televizi a vede kurzy pro rodilé mluvčí (písemná komunikace, mluvená kultura). Je autorkou řady odborných statí a příspěvků.

Klára Šuvarská, koordinátorka pro vzdělávání pedagogů
Vystudovala obor školský management na pedagogické fakultě UK v Praze. Absolvovala dvouleté studium etické výchovy při Etickém fórum České republiky, z. s. Má mnohaleté zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí předškolního věku, kde působila jako učitelka.
tel: 773 609 395, e-mail: vzdelavani@meta-ops.cz

 

externí spolupracovnice (lektorky kurzů pro pedagogy, poradenství a síťování v krajích)

Barbora Nosálová, lektorka seminářů pro pedagogy, lektorka češtiny jako druhého jazyka
Absolventka Filozofické fakulty UK, obor český jazyk a literatura a pedagogika se specializací na didaktiku a pedagogicko-psychologické poradenství. Učila na gymnáziu, působila jako asistentka na 1. stupni a čtyři roky pracovala v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR. Češtinu jako cizí jazyk učí od r. 2004 v různých typech kurzů i individuálně – učila v Integračním azylovém středisku v Předlicích, v PPI v Ústí nad Labem nebo americké studenty či celé rodiny kubánských přesídlenců. Spoluvytváří koncepci a metodiku nízkoprahových a otevřených kurzů češtiny, které od r. 2007 lektoruje v Centru pro integraci cizinců, kde vede také semináře v Kurzu lektorských dovedností. S METOU spolupracuje od r. 2009 – vyvořila Češtinu pro portál inkluzivniskola.cz a s učitelkami 1. a 2. stupně pracovala na propojení výuky českého jazyka a češtiny jako druhého jazyka https://www.inkluzivniskola.cz/inkluzivni-vyuka a začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky češtiny http://www.inkluzivniskola.cz/jak-zapojit-prace-ve-vyuce.
tel: 775 737 678, e-mail: nosalova@meta-ops.cz

Petra Ristič, lektorka seminářů pro pedagogy MŠ, tvorba metodických materiálů
Absolvovala PedF UK v Praze, obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku. Působí ve FMŠ Sluníčko pod střechou při Pedf UK v Praze 13, kde také vede kroužek angličtiny podle metody KIKUS. Má zkušenosti ze zahraničních předškolních zařízení. S METOU spolupracuje na tvorbě metodických materiálů pro MŠ a lektoruje semináře pro pedagogy MŠ. Ze své praxe má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem a předávání metodických zkušeností kolegyním.

Hana Mlynářová, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ, metodička výuky ČDJ, lektorka seminářů pro pedagogy
Absolventka JAMU, obor divadelní dramaturgie. Studovala slavistiku, germanistiku a etnologii na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg a Kulturní studia Východní Evropy na Friedrich-Schiller-Universität Jena. Od roku 2004 vyučuje češtinu jako druhý jazyk děti i dospělé, má zkušenosti s výukou v univerzitním, firemním i neziskovém sektoru i na různých pražských ZŠ (ZŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ Zličín, ZŠ Tussarova). V METĚ působila v roce 2013 jako sociální pracovnice, od srpna 2016 se věnuje metodice češtiny jako druhého jazyka a podpoře pedagogů při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Lektorka seminářů pro pedagogy o češtině jako druhém jazyce a principech a metodách práce s žáky s OMJ.
tel: 775 737 678, e-mail: mlynarova@meta-ops.cz

Radka Nováková, pedagogická pracovnice - poradenství pro ZŠ (Středočeský kraj), lektorka seminářů pro pedagogy
Absolventka PedF v Hradci Králové, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Pracuje jako učitelka, výchovná poradkyně a koordinátorka inkluze na ZŠ v Týnci nad Sázavou, kde se zabývá vzděláváním žáků s OMJ a metodickou podporou pedagogů na škole. V roce 2014 absolvovala roční školení multiplikátorů v METĚ, věnuje se metodické podpoře pedagogů ve Středočeském kraji a vzdělávání pedagogů ZŠ.

Jiřina Bartošová, pedagogická pracovnice - poradenství pro ZŠ (Nymburk a okolí)
Vystudovala magisterský obor Český jazyk a literatura na FF UK, následně bakalářský obor Pedagogika tamtéž. Během studia a po jeho skončení se věnovala výuce češtiny pro cizince. Od r. 2017 pracuje v Domě dětí a mládeže v Nymburce jako pedagog volného času a zároveň spolupracuje s organizací META, o.p.s. jako odborná pracovnice pro ZŠ –multiplikátorka pro Nymburk a okolí, kde mapuje síť aktérů v problematice začleňování a vzdělávání dětí a žáků s OMJ a poskytuje metodickou podporu a poradenství.

Blanka Blažková, tvorba metodických materiálů, lektorka seminářů pro pedagogy
Absolventka PedF UJEP v Ústí nad Labem, učitelství pro střední školy s aprobací ČJL – ZSV. Pracuje jako učitelka na Střední zdravotnické škole v Turnově, kde je i koordinátorkou vzdělávání žáků s OMJ. S organizací META, o. p. s. je v kontaktu od roku 2014, kdy absolvovala roční školení multiplikátorů. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků s OMJ a lektoruje semináře pro pedagogy. Od roku 2017 se spolupodílí na tvorbě metodických materiálů pro přijímací zkoušky na SŠ, podporu žáků v průběhu studia na SŠ a pro přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.

Ilona Horáčková, tvorba metodických materiálů
Absolvovala Pedagogickou fakultu v Plzni, obor český jazyk a literatura/občanská nauka; dále rozšiřující studium obor francouzský jazyk; postgraduální studia čeština jako cizí jazyk, vzdělávání cizinců, manažerské přípravné studium, čtenářská gramotnost, mediální výchova ad. Je certifikovanou lektorkou DVPP. Dlouhodobě spolupracuje s CERMAT - Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (centrální přijímací a maturitní zkoušky) a JSNŠ, Člověkem v tísni, o. p. s. Od roku 1988 učí na základní a střední škole, věnuje se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. S organizací META, o. p. s. je v kontaktu od roku 2008, od roku 2015 pak také jako spoluautorka metodických materiálů pro přijímací zkoušky na SŠ, podporu žáků v průběhu studia na SŠ a pro přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.

 

lektoři češtiny pro cizince

Irena Prázdná, lektorka češtiny pro cizince
Lektorka češtiny jako druhého jazyka v rámci projektu Don’t give up!.
tel: 608 262 788

Kristýna Pilecká, lektorka češtiny pro cizince
Lektorka češtiny jako druhého jazyka v rámci projektu Don’t give up!.
tel: 608 262 788

Pavlína Vališová, lektorka češtiny pro cizince
Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity oboru český jazyk a literatura. Od roku 2006 se věnuje výuce češtiny pro cizince v různých typech kurzů. Působila jako metodička kurzů pro azylanty v Asociaci učitelů jako cizího jazyka a lektorka nízkoprahových kurzů v Centru pro integraci cizinců, kde nyní vyučuje v kurzu lektorských dovedností. Zabývá se využitím korpusů ve výuce jazyků, o korpusech ve výuce vedla semináře na FF MU v Brně. V METĚ pracuje od roku 2017 jako lektorka a metodička v projektech CLICK WITH SCHOOL a Don’t give up!. Vyvíjí mobilní výukovou aplikaci Click4Czech, vytváří výukové materiály pro roční přípravný kurz na českou střední školu a vyučuje gramatiku v tomto kurzu.
tel: 608 262 788, e-mail: valisova@meta-ops.cz

Linda Štencová, lektorka češtiny pro cizince
Lektorka češtiny jako druhého jazyka v rámci projektu Don’t give up!. Dříve se věnovala doučování češtiny pro cizince v Centru demokratického vzdělávání. V METĚ působí od léta 2019.
e-mail: stencova@meta-ops.cz

Jana Zaoralová, lektorka ČDJ
Od září 2016 se na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka podílela na projektu Češtinou k inkluzi.

Veronika Plechatá, lektorka ČDJ
Od září 2017 se na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka podílela na projektu Češtinou k inkluzi.

Petra Lacinová, lektorka ČDJ
Od září 2017 se na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka podílela na projektu Češtinou k inkluzi.

 

administrativa

Silvia Pechmanová, administrativní a provozní vedení kanceláře
Vystudovala Školu knihovnických a informačních studií v Bratislavě. V METĚ působí od srpna 2012 jako asistentka projektů. Od roku 2013 je zodpovědná za plynulý chod kanceláře a provozní záležitosti. Spolupracuje zejména s ředitelkou, finanční manažerkou a účetní. Zajišťuje potřebné organizační a technické zázemí pro realizační týmy projektů.
tel: 222 521 446, 773 304 464, e-mail: info@meta-ops.cz

Markéta Cahlíková, asistentka projektů
Absolventka oboru Regionální a politická geografie na PřF UK. Pracovala na MŠMT jako projektová a finanční administrátorka projektů podpořených v rámci OP VaVpI a OP VVV. Působila jako lektorka workshopů na základních a středních školách v rámci dobrovolnické práce pro organizaci Amnesty International. V Metě pracuje od prosince 2019 a věnuje se administraci projektů.
tel: 608 956 542, e-mail: cahlikova@meta-ops.cz

Julie Manišová, prodej publikací
Absolventka teologie a religionistiky na HTF UK.
V METĚ působí od srpna 2013, zajišťovala potřebné technické, organizační a administrativní zázemí pro realizační týmy projektů. Byla koordinátorkou projektu Hello Czech Republic.. Nyní je na mateřské dovolené a má na starosti prodej publikací.
e-mail: manisova@meta-ops.cz

 

toho času na mateřské dovolené

Nela Rakovská, lektorka češtiny pro cizince
Vystudovala obory Francouzský jazyk a literatura a Učitelství francouzštiny pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2014–2017 pracovala jako lektorka francouzštiny a češtiny pro cizince v jazykových školách v Praze. Od roku 2017 působí v METĚ jako lektorka v projektech CLICK WITH SCHOOL a Don’t give up!, kde se kromě výuky češtiny pro cizince podílí i na tvorbě výukových materiálů.
tel: 608 262 788, e-mail: sustrova@meta-ops.cz

Markéta de Almeida Marques, koordinátorka dobrovolnického programu a praxí
Působí jako koordinátorka dobrovolnického programu, odborných praxí a stáží. V rámci dobrovolnického programu má na starosti mmj. i realizaci aktivit klubu ČEKUJ! pro klienty METY i širokou veřejnost. Spolupracuje na projektu Don’t give up! a je součástí lektorského týmu METY, který realizuje workshopy pro žáky ZŠ a SŠ.
Kromě činnosti v METĚ působí i v neziskové organizaci Tamjdem, o.p.s., která podporuje rozvoj dobrovolnictví a neziskového sektoru v ČR.
tel: 775 290 158, e-mail: marques@meta-ops.cz

Lucie Procházková, koordinátorka projektů
Vystudovala sociální antropologii na Univerzitě Pardubice a africká studia na Univerzitě v Hradci Králové. Má pracovní i dobrovolnické zkušenosti z neziskového sektoru, kde se v různých rolích zabývala zejména oblastí vzdělávání. V METĚ působí od července 2013, s roční mateřskou přestávkou, na pozici koordinátorky služeb pro pedagogy.
tel: 222 521 446, 773 609 395, e-mail: prochazkova@meta-ops.cz

Zuzana Janoušková, metodička výuky ČDJ, tvorba metodických materiálů, lektorka seminářů pro pedagogy
Absolventka PedF UK v Praze, obor Český jazyk a literatura a Základy společenských věd, a kurzu lektorských dovedností pro lektory češtiny pro cizince pořádaným Centrem pro integraci cizinců (CIC). Od roku 2008 se věnuje výuce češtiny pro cizince (jazykové kurzy pro děti i dospělé, nízkoprahové kurzy v CIC, intenzivní kurzy češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) pro žáky s OMJ na ZŠ) a též metodice výuky v podobě odborných metodických seminářů pro pedagogy (ve spolupráci s CIC, Ústavem jazykové a odborné přípravy UK, Člověkem v tísni). V METĚ pracuje od roku 2012 jako odborná pracovnice v projektech na podporu pedagogických pracovníků, lektoruje semináře pro pedagogy, poskytuje metodickou podporu v oblasti ČDJ i začleňování žáků s OMJ do výuky, spravuje sekci Čeština na portále inkluzivniskola.cz, vytváří výukové materiály a spoluvytváří vzdělávací obsah (osnovy) ČDJ.
e-mail: janouskova@meta-ops.cz

Petra Vávrová, metodička výuky ČDJ, odborná pracovnice pro ZŠ, SŠ - na mateřské dovolené
Vystudovala učitelství 1. stupně na ZČU v Plzni se zaměřením na dramatickou výchovu. Pracovala s dětmi uprchlíků v azylovém pobytovém středisku v německém Bayreuthu a podílela se na začleňování dětí se sociálním znevýhodněním do vzdělávání na základních školách v Irsku. V METĚ působí od roku 2008 a věnuje se především rozvoji metodické podpory pedagogických pracovníků při práci s žáky s OMJ. Od ledna 2016 pracovala na vzniku ročního intenzivního přípravného kurzu pro vstup žáků s OMJ na SŠ v rámci projektu CLICK WITH SCHOOL. V současné době je na mateřské dovolené.

 

další spolupracovníci

Romana Lafatová, zajišťuje účetní a personalistické služby
Michaela Straková, lektorka českého jazyka pro děti i dospělé
Barbora Petrušková, lektorka českého jazyka pro děti
Pavlína Neumannová, rozvoj e-learningu Čeština jako druhý jazyk (Čeština 2)
Šárka Schejbalová, lektorka ČDJ (metoda KIKUS) na MŠ Mezi Domy
Barbora Loudová Stralczynská, oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, lektorka seminářů pro pedagogy, lektorka ČDJ na FMŠ Sluníčko pod střechou (metoda KIKUS), tvorba metodických materiálů
Kateřina Hanušková, oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, lektorka ČDJ na FMŠ Sluníčko pod střechou (metoda KIKUS), tvorba metodických materiálů

 

dobrovolníci

V METĚ působí skupina 15 - 20 dobrovolníků, kteří jsou důležitou součástí týmu a zajišťují řadu doplňujících aktivit. Jejich činnosti si velice vážíme a tímto jim také děkujeme!