Náš tým

řízení organizace a PR

Zuzana Papáčková, statutární zástupce společnosti, ředitelka t.č. na mateřské dovolené
Spoluzakladatelka společnosti. Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor románská filologie. V letech 2001 – 2006 působila jako sociální pracovnice v Centru pro otázky migrace a Poradně pro uprchlíky. Od roku 2007 je ředitelkou společnosti a je zodpovědná za odborné, personální i finanční vedení celé organizace. Od listopadu 2017 je na mateřské dovolené, ale zůstává činná v oblasti řízení a rozvoji nových projektů.
tel: 222 521 446, 773 304 464, e-mail: papackova@meta-ops.cz

Linda Tutterová, provozní a finanční ředitelka
Spoluzakladatelka společnosti. Absolventka VOŠ Sociální a pedagogické v Praze, obor sociální pedagogika. Má zkušenosti s odbornou prací jako sociální pracovnice i s koordinací a řízením různých typů projektů. Od roku 2013 se věnuje finančnímu řízení a podílí se na vedení organizace. Je členkou Dozorčí rady společnosti. Od listopadu 2017 převzala provozní a finanční řízení organizace.
tel: 222 521 446, 773 304 464, e-mail: tutterova@meta-ops.cz

Kristýna Titěrová, programová ředitelka, vedoucí služeb pro pedagogy
Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor kulturologie. Podílela se na vzniku portálu www.inkluzivniskola.cz a vývoji vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Vzdělávacím aktivitám, poradenství pedagogům a tvorbě a vývoji metodických materiálů se věnuje i nadále jako metodička a vedoucí služeb pro pedagogy. Dlouhodobě prosazuje inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Od listopadu 2017 má na starosti i programové směřování organizace, networkové a advokační aktivity.
tel: 222 521 446, 608 584 665, e-mail: titerova@meta-ops.cz

Eva Kalinová, vedoucí služeb pro cizince, koordinátorka projektu
Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor speciální pedagogika. Má zkušenosti s poskytováním sociálního poradenství, koncepční prací a projektovým řízením ve veřejné správě. Z pozice zaměstnankyně úřadu městské části spolupracovala s řadou neziskových organizací a podílela se na tvorbě koncepčních materiálů HMP. V současné době v METĚ působí jako vedoucí služeb pro cizince, zodpovídá za obsah a kvalitu poskytovaných služeb a spolupracuje na koordinaci projektu Don’t give up!.
tel: 775 418 258, e-mail: kalinova@meta-ops.cz

Lucie Soukupová, networking a PR
Je absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně obor Sociální pedagogika a poradenství. Pracovala v neziskovém sektoru jako sociální pracovnice, koordinátorka projektu, koordinátorka kurzů pro pedagogické pracovníky v oblasti inkluze, PR pracovnice a editorka webů. V METĚ se od podzimu 2017 věnuje koordinaci networkingových aktivit a PR ve službě pro pedagogy.
tel: 222 521 446, 608 863 915, e-mail: soukupova@meta-ops.cz

Martin Šimáček, advocacy a lobbying
Absolvent oboru veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věcí UK v Praze. Aktuálně je poradcem Ministryně práce a sociálních věcí. Pracoval také jako asistent pedagoga pro azylanty ve Velké Británii, na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v sekci sociálních programů ve školství, řídil pobočku Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni v Kladně a také Agenturu pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. V METĚ má na starosti přípravu a naplňování advokační strategie organizace, pomáhá prosazovat téma jazykové přípravy pro děti s odlišným mateřským jazykem v jednání s důležitými partery.
tel: 222 521 446, e-mail: info@meta-ops.cz

 

sekce služeb pro cizince

Hana Marková, poradkyně v oblasti vzdělávání, pracovní poradkyně
Absolventka Filozofické fakulty ZČU v Plzni, obor Sociální a kulturní antropologie a Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, obor Jazyková a sociokulturní studia. Od roku 2007 se v METĚ věnuje přímé práci s klienty. Poskytuje odborné poradenství v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění. Od ledna 2016 je zapojena do projektu CLICK WITH SCHOOL a jeho pokračování Don’t give up!.
tel: 773 639 395, e-mail: markova@meta-ops.cz

Thúy Vân Ngô, sociální pracovnice – poradenství ve vzdělávání
Absolventka Evangelické a Teologické fakulty UK v Praze, obor sociální a pastorační práce. V METĚ působí jako sociální pracovnice. Věnuje se přímé práci s klienty a poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti vzdělávání. Je zapojena do projektu Inkluze pro každého.
tel: 775 339 003, e-mail: ngo@meta-ops.cz

Jan Heinrich, sociální pracovník – poradenství ve vzdělávání, klub Čekuj!
Absolvoval studium oboru sociologie-sociální politika na FSV UK. Pracoval v dětském domově rodinného typu s dětmi umístěnými v ústavní výchově a s jejich rodinnými příslušníky a pedagogy. Zkušenosti získal i jako sociální pracovník multidisciplinárního regionálním týmu CPIV zaměřeného na podporu inkluzivního vzdělávání. V METĚ působí od roku 2012. Zabývá se poradenstvím ve vzdělávání, vedením workshopů pro základní a střední školy a spolu s dobrovolníky METY se podílí na aktivitách volnočasového klubu Čekuj! aneb česká kultura jinak. Působí také jako pracovník komunitního poradenství pro Prahu 12.
tel: 777 756 858, e-mail: heinrich@meta-ops.cz

František Pethö, sociální pracovník
Absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Mezinárodní sociální a humanitární práce a Vyšší odborné školy sociální CARITAS v Olomouci, obor Sociální a humanitární práce. V METĚ pracuje od roku 2018 a věnuje se přímé práci s klienty. Spolupracuje na projektu Don’t give up!.
e-mail: petho@meta-ops.cz

Markéta de Almeida Marques, koordinátorka dobrovolnického programu a praxí
Působí jako koordinátorka dobrovolnického programu, odborných praxí a stáží. V rámci dobrovolnického programu má na starosti mmj. i realizaci aktivit klubu ČEKUJ! pro klienty METY i širokou veřejnost. Spolupracuje na projektu Don’t give up! a je součástí lektorského týmu METY, který realizuje workshopy pro žáky ZŠ a SŠ.
Kromě činnosti v METĚ působí i v neziskové organizaci Tamjdem, o.p.s., která podporuje rozvoj dobrovolnictví a neziskového sektoru v ČR.
tel: 775 290 158, e-mail: marques@meta-ops.cz

Ondřej Titěra, koordinátor dobrovolnického programu
Vystudoval Smíchovskou střední průmyslovou školu obor IT v Praze. V METĚ působí od listopadu 2018 jako koordinátor dobrovolnického programu a zajišťuje zejména službu doučování, ale podílí se i na realizaci aktivit klubu ČEKUJ! pro klienty METY i širokou veřejnost.
tel: 775 290 158, e-mail: titera@meta-ops.cz

Anežka Polášková, koordinátorka vzdělávacích aktivit pro cizince
Vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze, obor hudební věda. V METĚ je zodpovědná za realizaci kurzů češtiny pro děti a žáky s OMJ. Má zkušenosti z neziskového sektoru s koordinací kurzů češtiny pro cizince. Dlouhodobě také působí v této oblasti jako dobrovolnice.
tel: 774 761 837, e-mail: polaskova@meta-ops.cz

Naděžda Runštuková, koordinátorka kurzů češtiny pro cizince a PR asistentka
Vystudovala obor Čeština pro cizince na FF UK. Řadu let působila jako překladatelka a koordinátorka ruské sekce projektu InterCorp na FF UK. V METĚ má na starosti organizaci kurzů češtiny pro dospělé, editaci webu a sociálních sítí a focení akcí.
tel: 773 304 534, e-mail: runstukova@meta-ops.cz, cjkurzy@meta-ops.cz

 

sekce služeb pro pedagogické pracovníky

Petr Lovětínský, koordinátor projektů
Vystudoval humanitní vědy na Fakultě humanitních studií UK a nyní dokončuje obor Aplikovaná etika na Katolické teologické fakultě UK. Po zkušenostech z administrativních pozic v komerčním sektoru se před několika lety přesunul do neziskového a věnoval se tématu integrace cizinců v Praze, a to jak z pohledu práce s klienty, tak i ve směru šíření tématu integrace na institucionální úrovni. V METĚ působí od června 2018 na pozici koordinátora projektů v rámci služeb pro pedagogy a networkingu.
tel: 222 521 446, 608 584 665, e-mail: lovetinsky@meta-ops.cz

Tereza Linhartová, pedagogická pracovnice – poradenství pro MŠ, lektorka seminářů pro pedagogy
Vystudovala PedF UK v Praze obor Učitelství 1. stupně s angličtinou, v rigorózní práci se věnovala tématu podpory žáků s překážkami v učení. Má pracovní zkušenosti z britské mezinárodní MŠ Merrywale, německé Montessori MŠ a mezinárodní MŠ v Praze. Pracovala s dětmi v holandském centru pro uprchlíky, učila v 1. třídě na ZŠ Brána jazyků v Praze. Je autorkou a ilustrátorkou několika metodických materiálů zaměřených na multikulturní výchovu a čtenářskou gramotnost.
V METĚ působí od roku 2013 a zaměřuje se na oblast podpory pedagogů mateřských škol. Vede semináře pro pedagogy, poskytuje poradenství a metodickou podporu, vytváří metodické materiály. Je autorkou metodické příručky Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách.
tel: 773 304 544, e-mail: linhartova@meta-ops.cz

Kristýna Chmelíková, pedagogická pracovnice – poradenství pro MŠ, lektorka seminářů pro pedagogy
Absolventka HTF UK v Praze, obor sociální pedagogika. Během studia začala pracovat ve vícejazyčné školce Bambíno v Kunraticích a v Dejvicích. Poté pracovala v jesličkách Mandala Montessori, kde se intenzivně věnovala Montessori pedagogice. Absolvovala také AMI kurz Asistent Montessori MŠ (3-6), kurz Angličtiny pro předškoláky a kurz Emoční inteligence (0-3). Dále pracovala v Maxíkově jazykové školce, kde se poprvé setkala s výukou češtiny jako druhého jazyka. Při studiu na vysoké škole se v rámci praxe zapojila jako dobrovolník do programu Sociální integrace Člověka v tísni. Při této příležitosti se seznámila s organizací META a absolvovala seminář výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka. V METĚ působí od února 2017 a zaměřuje se na oblast metodické podpory pedagogů mateřských škol. Lektoruje semináře pro pedagogy MŠ.
tel: 222 521 446, 775 737 678, e-mail: chmelikova@meta-ops.cz

Petra Ristič, lektorka seminářů pro pedagogy MŠ, tvorba metodických materiálů
Absolvovala PedF UK v Praze, obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku. Působí ve FMŠ Sluníčko pod střechou při Pedf UK v Praze 13, kde také vede kroužek angličtiny podle metody KIKUS. Má zkušenosti ze zahraničních předškolních zařízení. S METOU spolupracuje na tvorbě metodických materiálů pro MŠ a lektoruje semináře pro pedagogy MŠ. Ze své praxe má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem a předávání metodických zkušeností kolegyním.

Tereza Vágnerová, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ, lektorka seminářů pro pedagogy
Vystudovala obor Teorie a filosofie komunikace na ZČU v Plzni. Má dlouhodobé zkušenosti z poskytování sociálního poradenství, koncepční prací, vedením a koordinováním pracovních týmů, výukou cizích jazyků. V oblasti práce s cizinci a podpory vzdělávání působí od roku 2008. V Metě pracuje od května 2016 v sekci služeb pro pedagogy. Věnuje se metodické podpoře, komunikuje se školami a o své zkušenosti ze vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků s OMJ se dělí na seminářích pro pedagogy.
tel: 773 304 514, e-mail: vagnerova@meta-ops.cz

Zuzana Zahradníková, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ
Vystudovala učitelství AJ a ČJ pro 2. stupeň ZŠ na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a od té doby se věnovala učitelství. Od roku 2011 působila na mezinárodní škole v Praze, kde mimo jiné vedla lekce češtiny pro děti cizince. V METĚ pracuje od září 2017 jako pedagogická pracovnice poskytující metodickou podporu učitelům na základních školách.
tel: 222 521 446, 608 936 775, e-mail: zahradnikova@meta-ops.cz

Michaela Jiroutová, pedagogická pracovnice – poradenství pro SŠ, lektorka seminářů pro pedagogy
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro střední školy – aprobace Český jazyk a literatura a společenské vědy. Po vysoké škole vyučovala na střední odborné škole, kde se mj. intenzivně zabývala také výukou Češtiny pro cizince. Během studií se věnovala občasným dobrovolnickým aktivitám v neziskovém sektoru. V METĚ pracuje od ledna 2017, kde se věnuje metodické podpoře pedagogům středních škol, tvorbě, úpravě a ověřování výukových materiálů, lektorování kurzů pro pedagogy a stará se o sekci Střední školy a Materiály a tipy do výuky na portále inkluzivniskola.cz.
tel: 222 521 446, 774 758 962, e-mail: jiroutova@meta-ops.cz

Barbora Nosálová, metodička výuky ČDJ, lektorka seminářů pro pedagogy
Absolventka Filozofické fakulty UK, obor český jazyk a literatura a pedagogika se specializací na didaktiku a pedagogicko-psychologické poradenství. Učila na gymnáziu, působila jako asistentka na 1. stupni a čtyři roky pracovala v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR. Češtinu jako cizí jazyk učí od r. 2004 v různých typech kurzů i individuálně – učila v Integračním azylovém středisku v Předlicích, v PPI v Ústí nad Labem nebo americké studenty či celé rodiny kubánských přesídlenců. Spoluvytváří koncepci a metodiku nízkoprahových a otevřených kurzů češtiny, které od r. 2007 lektoruje v Centru pro integraci cizinců, kde vede také semináře v Kurzu lektorských dovedností. S METOU spolupracuje od r. 2009 – vyvořila Češtinu pro portál inkluzivniskola.cz a s učitelkami 1. a 2. stupně pracovala na propojení výuky českého jazyka a češtiny jako druhého jazyka https://www.inkluzivniskola.cz/inkluzivni-vyuka a začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky češtiny http://www.inkluzivniskola.cz/jak-zapojit-prace-ve-vyuce. V současné době v METĚ vede tým, který rozvíjí téma výuky ČDJ a mimo jiné pracuje na Vzdělávacím obsahu ČDJ.
tel: 775 737 678, e-mail: nosalova@meta-ops.cz

Anna Koucká, koordinátorka projektu Dvojjazyční asistenti do škol (DAP)
Vystudovala anglický jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v současné době studuje sociální práci. Má pedagogické zkušenosti a v neziskovém sektoru dlouhodobě působí jako dobrovolník.
tel: 608 956 542, e-mail: koucka@meta-ops.cz

Alena Jonášová, metodička dvojjazyčných asistentů pedagoga, koordinátorka tvorby výukových materiálů a odborná pracovnice pro ZŠ a SŠ
Vystudovala obory Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na FF UK v Praze. Intenzivně se zabývá vzděláváním a začleňováním žáků s OMJ, výukou ČDJ a tématy spojenými s osobnostní a sociální výchovou. Má zkušenosti s výukou češtiny pro žáky s OMJ, zejména na základní škole, s přípravou vzdělávacích materiálů a programů. V METĚ působí jako metodička dvojjazyčných asistentů pedagoga, koordinátorka tvorby výukových materiálů a odborná pracovnice pro ZŠ a SŠ.
tel: 773 304 464, e-mail: jonasova@meta-ops.cz

Hana Mlynářová, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ, metodička výuky ČDJ, lektorka seminářů pro pedagogy
Absolventka JAMU, obor divadelní dramaturgie. Studovala slavistiku, germanistiku a etnologii na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg a Kulturní studia Východní Evropy na Friedrich-Schiller-Universität Jena. Od roku 2004 vyučuje češtinu jako druhý jazyk děti i dospělé, má zkušenosti s výukou v univerzitním, firemním i neziskovém sektoru i na různých pražských ZŠ (ZŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ Zličín, ZŠ Tussarova). V METĚ působila v roce 2013 jako sociální pracovnice, od srpna 2016 se věnuje metodice češtiny jako druhého jazyka a podpoře pedagogů při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Lektorka seminářů pro pedagogy o češtině jako druhém jazyce a principech a metodách práce s žáky s OMJ.
tel: 222 521 446, 775 737 678, e-mail: mlynarova@meta-ops.cz

Zuzana Janoušková, metodička výuky ČDJ, tvorba metodických materiálů, lektorka seminářů pro pedagogy
Absolventka PedF UK v Praze, obor Český jazyk a literatura a Základy společenských věd, a kurzu lektorských dovedností pro lektory češtiny pro cizince pořádaným Centrem pro integraci cizinců (CIC). Od roku 2008 se věnuje výuce češtiny pro cizince (jazykové kurzy pro děti i dospělé, nízkoprahové kurzy v CIC, intenzivní kurzy češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) pro žáky s OMJ na ZŠ) a též metodice výuky v podobě odborných metodických seminářů pro pedagogy (ve spolupráci s CIC, Ústavem jazykové a odborné přípravy UK, Člověkem v tísni). V METĚ pracuje od roku 2012 jako odborná pracovnice v projektech na podporu pedagogických pracovníků, lektoruje semináře pro pedagogy, poskytuje metodickou podporu v oblasti ČDJ i začleňování žáků s OMJ do výuky, spravuje sekci Čeština na portále inkluzivniskola.cz, vytváří výukové materiály a spoluvytváří vzdělávací obsah (osnovy) ČDJ.
e-mail: janouskova@meta-ops.cz

Markéta Slezáková, metodička výuky ČDJ, lektorka seminářů pro pedagogy
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy oborů český jazyk a literatura a rusistika. Zabývá se vzděláváním a jazykovou integrací cizinců (dětí i dospělých), poskytuje metodickou podporu v některých základních školách, především pro učitele češtiny, ale i jiných předmětů. Vede kurzy pro učitele základních a středních škol o zapojování dětí-cizinců do výuky, specializované kurzy pro cizince (výuka čtení a psaní, výslovnosti), učí v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince. Zabývá se systémem vzdělávání azylantů (i v rámci své doktorské práce). Pracovala v Ústavu pro jazyk český AV ČR, učila na Literární akademii Josefa Škvoreckého, jako metodička působila v jazykových školách, vedla kurzy pro krajany, podílela se na vzniku inovativních programů: nízkoprahové výuky a videokurzu Čeština do práce. Kromě toho vyučuje v České televizi a vede kurzy pro rodilé mluvčí (písemná komunikace, mluvená kultura). Je autorkou řady odborných statí a příspěvků.

Radka Nováková, pedagogická pracovnice - poradenství pro ZŠ (Středočeský kraj), lektorka seminářů pro pedagogy
Absolventka PedF v Hradci Králové, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Pracuje jako učitelka, výchovná poradkyně a koordinátorka inkluze na ZŠ v Týnci nad Sázavou, kde se zabývá vzděláváním žáků s OMJ a metodickou podporou pedagogů na škole. V roce 2014 absolvovala roční školení multiplikátorů v METĚ, věnuje se metodické podpoře pedagogů ve Středočeském kraji a vzdělávání pedagogů ZŠ.

Jiřina Bartošová, pedagogická pracovnice - poradenství pro ZŠ (Nymburk a okolí)
Vystudovala magisterský obor Český jazyk a literatura na FF UK, následně bakalářský obor Pedagogika tamtéž. Během studia a po jeho skončení se věnovala výuce češtiny pro cizince. Od r. 2017 pracuje v Domě dětí a mládeže v Nymburce jako pedagog volného času a zároveň spolupracuje s organizací META, o.p.s. jako odborná pracovnice pro ZŠ –multiplikátorka pro Nymburk a okolí, kde mapuje síť aktérů v problematice začleňování a vzdělávání dětí a žáků s OMJ a poskytuje metodickou podporu a poradenství.

Blanka Blažková, tvorba metodických materiálů, lektorka seminářů pro pedagogy
Absolventka PedF UJEP v Ústí nad Labem, učitelství pro střední školy s aprobací ČJL – ZSV. Pracuje jako učitelka na Střední zdravotnické škole v Turnově, kde je i koordinátorkou vzdělávání žáků s OMJ. S organizací META, o. p. s. je v kontaktu od roku 2014, kdy absolvovala roční školení multiplikátorů. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků s OMJ a lektoruje semináře pro pedagogy. Od roku 2017 se spolupodílí na tvorbě metodických materiálů pro přijímací zkoušky na SŠ, podporu žáků v průběhu studia na SŠ a pro přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.

Ilona Horáčková, tvorba metodických materiálů
Absolvovala Pedagogickou fakultu v Plzni, obor český jazyk a literatura/občanská nauka; dále rozšiřující studium obor francouzský jazyk; postgraduální studia čeština jako cizí jazyk, vzdělávání cizinců, manažerské přípravné studium, čtenářská gramotnost, mediální výchova ad. Je certifikovanou lektorkou DVPP. Dlouhodobě spolupracuje s CERMAT - Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (centrální přijímací a maturitní zkoušky) a JSNŠ, Člověkem v tísni, o. p. s. Od roku 1988 učí na základní a střední škole, věnuje se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. S organizací META, o. p. s. je v kontaktu od roku 2008, od roku 2015 pak také jako spoluautorka metodických materiálů pro přijímací zkoušky na SŠ, podporu žáků v průběhu studia na SŠ a pro přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.

Martina Slabá, asistentka projektů zaměřených na podporu pedagogů
Má zkušenosti z tiskové produkce, PR a CRM. Spolupracovala na projektech podporujících snižování byrokracie a malé a střední podnikatele. V METĚ působí od dubna 2018 jako asistentka projektů. Zajišťuje technické, organizační a administrativní zázemí pro realizační týmy projektů.
tel: 222 521 446, 608 584 665, e-mail: slaba@meta-ops.cz

 

lektoři češtiny pro cizince

Nela Šustrová, lektorka češtiny pro cizince
Lektorka češtiny jako druhého jazyka v rámci projektu Don’t give up!.
tel: 608 262 788, e-mail: sustrova@meta-ops.cz

Irena Prázdná, lektorka češtiny pro cizince
Lektorka češtiny jako druhého jazyka v rámci projektu Don’t give up!.
tel: 608 262 788

Kristýna Pilecká, lektorka češtiny pro cizince
Lektorka češtiny jako druhého jazyka v rámci projektu Don’t give up!.
tel: 608 262 788

Pavlína Vališová, lektorka češtiny pro cizince
Lektorka češtiny jako druhého jazyka v rámci projektu Don’t give up!.
tel: 608 262 788, e-mail: evalisova@gmail.com

Jana Zaoralová, lektorka ČDJ
Od září 2016 se na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka podílela na projektu Češtinou k inkluzi.

Veronika Plechatá, lektorka ČDJ
Od září 2017 se na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka podílela na projektu Češtinou k inkluzi.

Petra Lacinová, lektorka ČDJ
Od září 2017 se na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka podílela na projektu Češtinou k inkluzi.

 

administrativa

Silvia Pechmanová, administrativní a provozní vedení kanceláře
Vystudovala Školu knihovnických a informačních studií v Bratislavě. V METĚ působí od srpna 2012 jako asistentka projektů. Od roku 2013 je zodpovědná za plynulý chod kanceláře a provozní záležitosti. Spolupracuje zejména s ředitelkou, finanční manažerkou a účetní. Zajišťuje potřebné organizační a technické zázemí pro realizační týmy projektů.
tel: 222 521 446, 773 304 464, e-mail: info@meta-ops.cz

Eva Cenefelsová, office manažerka, projektová koordinátorka
Absolventka Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, obor Technická ekologie. Díky předchozí pracovní zkušenosti na pozici manažerky má dobré komunikační a organizační schopnosti. V METĚ působí od února 2018 a věnuje se řízení provozu kanceláře a koordinaci projektu Čekuj integraci!.
tel: 222 521 446, 773 304 464, e-mail: cenefelsova@meta-ops.cz

Anežka Karásková, asistentka sekce služeb pro cizince
Od prosince roku 2017 působí v METĚ jako asistentka projektů. Zajišťuje potřebné technické, organizační a administrativní zázemí pro realizační týmy projektů.
tel: 775 418 258, e-mail: karaskova@meta-ops.cz, workshopy@meta-ops.cz

 

toho času na mateřské dovolené

Lucie Procházková, koordinátorka projektů
Vystudovala sociální antropologii na Univerzitě Pardubice a africká studia na Univerzitě v Hradci Králové. Má pracovní i dobrovolnické zkušenosti z neziskového sektoru, kde se v různých rolích zabývala zejména oblastí vzdělávání. V METĚ působí od července 2013, s roční mateřskou přestávkou, na pozici koordinátorky služeb pro pedagogy.
tel: 222 521 446, 773 609 395, e-mail: prochazkova@meta-ops.cz

Julie Pechlátová, koordinátorka projektu Hello Czech Republic, asistentka projektů
Absolventka teologie a religionistiky na HTF UK.
V METĚ působí od srpna 2013, zajišťuje potřebné technické, organizační a administrativní zázemí pro realizační týmy projektů. Je koordinátorkou projektu Hello Czech Republic.
tel: 775 418 258, e-mail: pechlatova@meta-ops.cz, workshopy@meta-ops.cz

Petra Vávrová, metodička výuky ČDJ, odborná pracovnice pro ZŠ, SŠ - na mateřské dovolené
Vystudovala učitelství 1. stupně na ZČU v Plzni se zaměřením na dramatickou výchovu. Pracovala s dětmi uprchlíků v azylovém pobytovém středisku v německém Bayreuthu a podílela se na začleňování dětí se sociálním znevýhodněním do vzdělávání na základních školách v Irsku. V METĚ působí od roku 2008 a věnuje se především rozvoji metodické podpory pedagogických pracovníků při práci s žáky s OMJ. Od ledna 2016 pracovala na vzniku ročního intenzivního přípravného kurzu pro vstup žáků s OMJ na SŠ v rámci projektu CLICK WITH SCHOOL. V současné době je na mateřské dovolené.

 

další spolupracovníci

Romana Lafatová, zajišťuje účetní a personalistické služby
Michaela Straková, lektorka českého jazyka pro děti i dospělé
Barbora Petrušková, lektorka českého jazyka pro děti
Pavlína Neumannová, rozvoj e-learningu Čeština jako druhý jazyk (Čeština 2)
Šárka Schejbalová, lektorka ČDJ (metoda KIKUS) na MŠ Mezi Domy
Barbora Loudová Stralczynská, oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, lektorka seminářů pro pedagogy, lektorka ČDJ na FMŠ Sluníčko pod střechou (metoda KIKUS), tvorba metodických materiálů
Kateřina Hanušková, oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, lektorka ČDJ na FMŠ Sluníčko pod střechou (metoda KIKUS), tvorba metodických materiálů

 

dobrovolníci

V METĚ působí skupina 15 - 20 dobrovolníků, kteří jsou důležitou součástí týmu a zajišťují řadu doplňujících aktivit. Jejich činnosti si velice vážíme a tímto jim také děkujeme!