Konference a kulaté stoly

V tuto chvíli není stanoven konkrétní termín žádné akce.

Uskutečněné akce

  • Mezinárodní konference Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem: výzvy a inspirace, 15. a 16. června 2015

Konference se konala ve dnech 15. a 16. června v pražském Goethe-Institutu a zúčastnilo se jí přes 70 zástupců různých oblastí (nejvíce však učitelů a ředitelů škol, pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, učitelů češtiny jako druhého jazyka, zástupců úřadů městských částí Prahy i krajských úřadů a dalších klíčových aktérů).

Oba dny byly věnovány odborným příspěvkům zahraničních i českých odborníků a dále pak zástupcům Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (Mgr. Martina Plchová), Ministerstva vnitra (PhDr. Helena Dluhošová), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (PhDr. Hana Frýdová) a České školní inspekce (PhDr. Ondřej Andrys, MAE). V programu byly zařazeny i odborné diskuze a workshopy.

První den jsme se věnovali výzvám a inspiracím ze zahraničí, konkrétně ze Saska a z Finska. V příspěvcích jsme představili novou publikaci METY „Komparace národních politik“, jejímž cílem bylo porovnat český systém s finským a se saským a v osmi oblastech definovat výzvy i inspirace na poli vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Odpolední program byl věnován praktickým workshopům a diskuzím pod vedením paní MEd. Jenni Alisaari z Finska, z Univerzity v Turku a paní Friederike Schulz a Uty Reichel z Kompetenčního centra pro jazykové vzdělání z německých Drážďan. Na závěr prvního dne konference se sešlo dalších více než 30 hostů, výherců literární a tvůrčí soutěže „Čeština je i můj jazyk“ a jejich rodičů a učitelů, a byla jim slavnostně předána ocenění.

Druhý den byl tematicky a řečnicky pestrý. Od propojování klíčových aktérů v této oblasti na různých úrovních přes konkrétní systémová doporučení jsme si vyslechli zkušenosti rodiče žáka s odlišným mateřským jazykem a následně jsme publiku představili téma češtiny jako druhého jazyka (Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D., UJOP). Věnovali jsme se tomuto tématu ve vztahu k předškolním dětem a také jsme představili osnovy češtiny jako druhého jazyka.

Děkujeme všem řečníkům a hostům za obohacující setkání.

Vybrané prezentace některých přednášejících jsou ke stažení níže. Videa z konference a další prezentace budou ke stažení neprodleně po zpracování.
- alisaari_jenni_l2_learners_in_finland_15.6.2015
- alisaari_jenni_scaffolding_and_supporting_the_reading_comprehension_15.6.2015
- horackova_klara_prezentace_na_konferenci_Komparace Finsko_15.6.2015
- reichel_uta_schulz_friederike_endfassungprag_15.6.2015
- vavrova_petra_prezentace_na_konferenci__Komparace Sasko_15.6.2015

- radostny_lukas_konference_16.6.2015
- plchova_martina_role_kraje_podporazakusomj_konference_16.6.2015
- titerova_kristyna_vyzvy_a_inspirace_shrnuti_konference_16.6.2015
- stindlova_barbora_cilovy_jazyk_cestina_konference_16.6.2015
- linhartova_prezentace_ms_konference_16.6.2015

K nahlédnutí je i pozvánka na konferenci a dvoudenní program akce.

Podívejte se na fotografie z prvního a druhého dne konference na našem facebookovém profilu.


Konference se konala pod záštitou PhDr. Marcela Chládka, MBA, ministra školství, mládeže a tělovýchovy
a za laskavé podpory Goethe-Institutu.


Konference je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

  • Sérii pěti regionálních kulatých stolů realizovala META v období listopad 2014 až květen 2015 v rámci projektu Téma dne: Škola, základ integrace, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

V rámci kulatých stolů byly představeny a distribuovány dvě publikace Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Systémová doporučení, a publikace Hledá se dvojjazyčný asistent, které společnost META v rámci tohoto projektu aktualizovala.

  • Kulatý stůl věnovaný tématu vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v Liberci 12. května 2015

Poslední ze série regionálních kulatých stolů se konal 12. května v Liberci. Nad akcí převzala záštitu paní Alena Losová, členka rady kraje, pověřená řízením rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Paní Losová nás na úvod kulatého stolu potěšila svou návštěvou a milými slovy, které k publiku pronesla.

Kulatý stůl META připravila ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Liberci (CPIC) a zúčastnilo se jej 30 lidí z různých institucí Libereckého kraje, které se vzdělávání a začleňování žáků s OMJ věnují. Mezi účastníky tak byli zástupci ze školství, a sice MŠ, ZŠ i SŠ, zástupci neziskových organizací jako je Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (CIC), Člověk v tísni, občanské sdružení D.R.A.K a zástupci odborů školství Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚ LK) i Magistrátu města Liberec (MML). Dále se kulatého stolu zúčastnili pracovníci úřadů práce, zástupci NIDV a OAMP a další. Přítomní si tak mohli vyměňovat cenné zkušenosti napříč různými oblastmi.

Po úvodním slovu METY zazněly 3 příspěvky. První vystoupila paní Bc. Petra Sovová, vedoucí Centra na podporu integrace cizinců v Liberci, která přítomné na úvod seznámila s počty cizinců v Libereckém kraji, s činnostmi centra a podotkla, že ač žáci s OMJ nejsou původní cílovou skupinou CPIC, aktivně se jim věnují, pořádají pro ně kurzy češtiny a spolupracují s dalšími institucemi a organizacemi, které se v kraji vzděláváním a integrací žáků s OMJ zabývají.

Paní Sovová se věnovala např. i tématu tlumočení a podotkla, že je náročné zajišťovat tlumočnické služby v kraji plošně a nakonec přítomné seznámila se situací na Českolipsku, kde je početná skupina Mongolů s mnoha dětmi ve věku do tří let. Diskutovala se tedy i otázka připravenosti mateřských škol na tuto skupinu dětí s OMJ, které brzy vstoupí do vzdělávacího systému.

Dalším z přednášejících byly paní Michaela Límová a Kamila Strachoňová z Centra pro integraci cizinců, o.p.s. (CIC). Zdůraznili komplexní přístup, který v CIC vůči klientům uplatňují. Ve své činnosti se CIC také zaměřuje na podporu vzdělávání dětí a jejich začleňování do škol. Realizují např. inovativní projekt „Rodinný kurz pro děti a rodiče“, kde se rodiče, kromě českého jazyka, seznámí také s reáliemi českého školního prostředí a se školní terminologií. Zástupkyně CIC by ocenily zlepšení spolupráce se školami zejména v rámci šíření nabídky služeb neziskových organizací v regionu a získávání kontaktů na další žáky s OMJ, tak aby se informace k cílové skupině skutečně dostala. Otevřeli mimo jiné i téma síťování, ujasněné komunikace mezi klíčovými aktéry v regionu, koordinace procesu začleňování žáků s OMJ do škol. Na závěr upozornili, že úloha školy je v tomto tématu klíčová, ale školy na svou roli často nejsou dostatečně připraveny.

Jako třetí řečník vystoupila paní Blanka Blažková ze Základní školy Turnov, kde je v současnosti otevřena jedna ze tříd pro jazykovou přípravu. Promluvila o svých zkušenostech z pohledu vyučujícího na Střední zdravotnické škole (SZŠ) v Turnově, kam do prvního ročníků nastoupili dva Mongolové. Učitelé procesem začleňování těchto žáků procházeli sami, bez pomoci, sami si vyhledávali materiály a informace. Nakonec oba studenti úspěšně odmaturovali. Paní Blažková vnesla do tématu pohled učitele, který se s žáky s OMJ setkává v běžných předmětech a zároveň také v hodinách češtiny jako druhého jazyka. Zdůraznila potřebu motivace a kladného přístupu školy a samotných učitelů a také komplexní přístup a spolupráci a informovanost všech zapojených – školy, ředitele, učitelského sboru, třídního učitele, učitele češtiny jako druhého jazyka a na druhé straně žáka a jeho rodiče a dalších zapojených institucí. Paní Blažková pozitivně hodnotila i zapojení spolužáků do procesu nově příchozího žáka formou tzv. patronů.

V průběhu akce se rozvinula diskuze mezi zástupci odborů školství obou úřadů MML a KÚ LK a zástupci CIC, CPIC, NIDV, řediteli a učiteli škol. Diskutovanými tématy byly mimo jiné i připravenost pedagogicko-psychologických poraden na jejich novou roli, která se formuje v novele školského zákona, informovanost škol, ředitelů i učitelů, možnost většího zapojení výchovného poradce nebo sociálního pedagoga. Někteří připomněli lidské příběhy žáků s OMJ a jejich rodin a nutnost rozvoje každého jedince a uplatnění jeho potenciálu. Pan Luděk Tesarčík z odboru školství KÚ LK mimo jiné zdůraznil, že opatření, která vyplývají ze zákona, jsou směřována do povinné školní docházky a upozornil na informační portál pro školy Libereckého kraje edulk.cz.

Na závěr Kristýna Titěrová přítomné seznámila s navrhovanými systémovými doporučeními v konkrétních oblastech vzdělávání žáků s OMJ jako je zajištění jazykové přípravy, vyučování češtiny jako druhého jazyka, podpora mateřského jazyka, koordinace a koncepce procesu začleňování žáků s OMJ na úrovni MŠMT, MVČR a MPSV. Plánované zapojení NIDV ze strany MŠMT do role regionálního koordinátora.

Všem zúčastněným děkujeme za obohacující setkání, příspěvky do diskuze, i vyjádření návrhů ke zlepšení situace v kraji a dalších potřeb.¨

Podívejte se na fotografie z akce naši facebookové stránce.

  • Kulatý stůl věnovaný tématu vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v Pardubicích 15. dubna 2015

Dne 15. dubna se pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického konal čtvrtý ze série regionálních kulatých stolů METY na téma vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen s OMJ). Akci jsme připravili ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Pardubicích (CPIC) a zúčastnilo se jí 27 lidí z různých institucí, které se vzdělávání a začleňování žáků s OMJ věnují. Přítomní si tak mohli vyměňovat cenné zkušenosti napříč různými oblastmi.

V průběhu setkání a během diskuzí zazněly příklady dobré praxe, a byla zdůrazněna existence již fungující koordinační a podpůrné sítě v kraji a potřeba ji dále rozšiřovat, zapojovat do ní další iniciativy a subjekty. V diskuzích přítomní několikrát zmiňovali nejen nutnost adekvátní jazykové přípravy žáků s OMJ, ale i sociokulturní odlišnosti těchto dětí, na které zejména školy a samotní učitelé nejsou připraveni. Diskutovalo se o možné roli sociálních pedagogů a zapojení rodičů a komunity školy, a v neposlední řadě tlumočníků. Zástupci organizací, kteří na kulatém stole prezentovali svou činnost, a další účastníci diskuze, zmínili i fakt, že zejména v malých městech a na vesnicích v regionu mají žáci s OMJ situaci komplikovanou. Samy školy nebo rodiny se o pomoc nepřihlásí často i proto, že neví, na koho se mohou obrátit. Terénní práce a monitoring v regionu už probíhá, ale nejsou na něj dostatečné kapacity. Role školy a učitelů je pak někdy až na hraně sociální práce. Celým kulatým stolem se prolínalo téma potřebnosti vytvoření regionální koncepce a zajištění a lepší koordinace procesu integrace žáků s OMJ do vzdělávacího systému v kraji.

Předtím, než META představila systémová doporučení v konkrétních oblastech vzdělávání žáků s OMJ (zejména pak v oblasti jazykové přípravy a vyučování češtiny jako druhého jazyka), vystoupily 3 řečnice.

Paní Ivona Baklíková, vedoucí CPIC, představila činnosti organizace v regionu a její roli jako klíčového partnera pro ostatní instituce v otázkách vzdělávání a integrace migrantů. Paní Baklíková zmínila i dlouhodobou spolupráci s organizací MOST PRO, o.p.s., seznámila přítomné s migrantskými sdruženími v regionu a jejich funkcemi a zdůraznila komplexní přístup, který ve CPIC vůči klientům uplatňují. CPIC v Pardubicích má zájem do budoucna posílit svou koordinační a koncepční roli v regionu, rozšířit možnosti poradenství, jazykové přípravy a podpory mateřského jazyka.

Jako další z řečníků se představila paní Helena Grundmanová z pardubické organizace MOST PRO, o.p.s., jež také představila činnosti a služby společnosti. Ve svém příspěvku se věnovala zejména činnost Multiklubu pod Mostem. Zdůraznila komplexní přístup, který pracovníci uplatňují, popsala skupinové a individuální doučování a velice dobře fungující spolupráci s asistenty pedagogů. Paní Grundmanová by za MOST PRO v kraji ocenila koordinaci škol a dalších institucí, které téma vzdělávání žáků s OMJ řeší. Přítomné v souvislosti s tímto tématem pozvala na diskuzní setkání, které v Pardubicích dne 27/5/2015 pořádá NIDV.

Paní ředitelka Jarmila Staňková ze ZŠ Závodu Míru přítomné seznámila s praxí školy, ocenila zapojení asistentů pedagogů a zdůraznila, že děti s OMJ často pochází i z odlišného kulturního prostředí, což ovlivňuje vzájemné porozumění.

Jako další z řečníků na kulatém stole vystoupily paní Zdena Netolická, která sdílela své dlouholeté zkušenosti se vzděláváním žáků s OMJ a s využitím mmj. i učebnic pro speciální školy, a paní Gabriela Chalupníková z Domu zahraniční spolupráce (DZS), která přítomné seznámila s možnostmi zapojení se do aktivit DZS a s jejich propojením s tématem vzdělávání a začleňování žáků s OMJ. Paní Irena Tužinská také ocenila přínos asistentů pedagogů a otevřela téma nevhodně nastavených dotačních programů.

Všem zúčastněným děkujeme za obohacující setkání, příspěvky do diskuze, i vyjádření návrhů ke zlepšení situace v kraji a dalších potřeb.

Poslední ze série regionálních kulatých stolů na téma začleňování a vzdělávání žáků s OMJ proběhne v Liberci dne 12. 5. 2015.

  • Kulatý stůl věnovaný tématu vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v Ústí nad Labem 18. února 2015

Ve středu 18. února 2015 se v Interhotelu Bohemia v Ústí nad Labem konal třetí ze série kulatých stolů společnosti META. Za spolupráci při organizaci akce velice děkujeme Centru na podporu integrace cizinců (CPIC) v Ústeckém kraji.
Kulatého stolu se zúčastnilo skoro 30 zástupců různých institucí Ústeckého kraje – vedle učitelů a ředitelů škol se na kulatém stole setkali i pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, odborníci z Pedagogické fakulty UJEP, zástupci z různých odborů Magistrátu města a Krajského úřadu, učitelé češtiny jako druhého jazyka a zástupci neziskových organizací, kteří se v kraji tématem zabývají, jako je např. Poradna pro integraci (PPI) nebo Diecézní charita Ústí nad Labem.

Po úvodním slovu zástupců METY, představilo svou činnost PPI a CPIC. Paní Daniela Pettrichová přítomné seznámila mimo jiné i s počty a národnostním složením cizinců, kteří jsou v Ústeckém kraji trvale usazeni. Na tento příspěvek navázala paní Radka Janíková, ředitelka ZŠ Anežky České v Ústí nad Labem, která účastníkům představila situaci na této škole a příspěvek doplnila a své dlouholeté zkušenosti z oblasti začleňování žáků s OMJ do vzdělávacího procesu. O své zkušenosti z praxe se dále podělili paní ředitelka Martina Brhelová ze speciální ZŠ a Praktické školy, paní ředitelka Marcela Prokůpková ze ZŠ s RVIVT, v Teplicích, a paní ředitelka Jana Dimunová ze ZŠ v Klášterci nad Ohří.

Další přítomní, včetně zástupkyň z Krajského úřadu Ústeckého kraje paní Jarmily Svobodové a Miloslavy Sobotkové, se zapojovali do diskuze v rámci několika diskuzních témat (koordinace a kompetence v procesu vzdělávání žáků s OMJ, zajištění jazykové přípravy - čeština jako druhý jazyk, úloha poradenského segmentu - metodická podpora škol, role institucí zapojených do integračního procesu - legislativa, financování, aj.).
Paní Bohdana Flanderková z Národního institutu pro další vzdělávání představila novou koncepci, ve které NIDV hraje důležitou koordinační roli v oblasti vzdělávání žáků s OMJ v Ústeckém kraji.

Přítomní v diskuzi zmiňovali, že by ocenili zlepšení situace vzdělávání a začleňování žáků s OMJ na koncepční, systémové úrovni. V kraji existuje nedostatečná komunikace mezi školami, samotnými učiteli a úřady či neziskovými organizacemi, které se tématem zabývají. Chybí zde regionální koncepce integrace cizinců, koordinátor integrace žáků s OMJ do vzdělávání a další nástroje a metodická podpora (včetně diagnostických jazykových nástrojů a dostatečné jazykové přípravy). Učitelé češtiny jako druhého jazyka by dále ocenili kvalitní učebnice. Jedním z témat bylo i nedostatek financí v této oblasti a potřeba zapojení většího počtu asistentů pedagoga.

Účastníci kulatého stolu také zdůrazňovali, že je potřeba pracovat nejen s učiteli a podporovat školy, ale zejména samotné rodiče žáků s OMJ. Podle slov účastníků kulatého stolu počet cizinců v kraji narůstá a nadále není možné řešit jednotlivé situace intuitivně, ale je potřeba dosáhnout systémových změn, dostatečné podpory (finanční i metodické) a odborné přípravy pedagogů.

Všem zúčastněným děkujeme za obohacující setkání, příspěvky do diskuze, i vyjádření návrhů ke zlepšení situace v kraji a dalších potřeb.

Další ze série regionálních kulatých stolů na téma začleňování a vzdělávání žáků s OMJ proběhne v Pardubicích dne 15. 4. 2015.

  • Kulatý stůl v Praze, zaměřený na téma asistent pedagoga v procesu vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem 11. prosince 2014

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 se v pražském Goethe institutu konal další ze série kulatých stolů, který jsme tentokráte věnovali pozici asistenta pedagoga v procesu vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen s OMJ) s důrazem na asistenty dvojjazyčné. Akce se konala pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy, pana PhDr. Marcela Chládka MBA.
Kulatého stolu se zúčastnilo 47 zástupců různých oblastí, které s integračním a vzdělávacím procesem žáků s OMJ přímo souvisí a kteří jsou činní zejména v oblasti zřizování pozic a následné podpory asistentů pedagoga pro tyto žáky (asistenti pedagoga, učitelé a ředitelé mateřských i základních škol, zástupci ministerstva školství, ministerstva vnitra a městských úřadů, a také kolegové z mnoha dalších neziskových organizací).

V první části programu, po úvodním slovu ředitelky a prezentacích odborných pedagogických pracovnic METY, měli účastníci možnost vyslechnout zajímavé příspěvky paní Mgr. Michaely Vencové (MŠMT), Bc. Aleny Jechové (ÚMČ Praha 12) a Mgr. et Bc. Daniela Kaisra (ředitel ZŠ Jižní).
Na kulatém stole měl také premiéru nový dokument Když se hledá dvojjazyčný asistent, který mapuje naši dlouhodobou práci s dvojjazyčnými asistenty pedagoga.

Druhou polovinu programu jsme věnovali představení aktualizované publikace Hledá se dvojjazyčný asistent, která obsahuje zkušenosti asistentů pedagogů, včetně kazuistik a komentářů odborných pracovníků METY. Publikace je metodickou příručkou pro vzdělávací instituce a jejím cílem je přiblížit roli a přínos migrantů působících ve školství.

O vlastní postřehy z praxe se s hosty podělilo celkem 5 zkušených asistentů pedagoga. Paní Bc. Trang Nguyen Thi Minh (asistentka pedagoga v mateřských školách na Praze 12) účastníky seznámila s nástroji podpory žáků s OMJ v mateřských školách. Pan Nikolay Demyanenko (jednatel soukromé školky, bývalý asistent pedagoga v ZŠ Sázavská, Praha 2) představil výhody vícejazyčnosti asistenta při práci s žákem s OMJ. Paní Marianna Kuzmovych (asistentka pedagoga, ZŠ Jižní IV – Spořilov) prezentovala roli asistenta pedagoga při komunikaci rodičů a školy. Paní Mgr. Tamara Lyubka (asistentka pedagoga, Masarykova ZŠ, Praha – Klánovice) se zaměřila na podporu žáka s OMJ při jeho sociální adaptaci. A nakonec paní Bc. Ivana Skuta (pracovnice METY) prezentovala příklady dobré praxe spolupráce učitele, asistenta pedagoga a rodičů ze zahraničí.
Před závěrečnou diskuzí vystoupila ještě Mgr. Marie Klusáčková (manažerka pro oblast Asistent pedagoga z neziskové organizace Člověk v tísni), která přítomné seznámila se systémovými změnami pracovní pozice asistenta pedagoga.

Všem řečníkům a hostům děkujeme za obohacující setkání.

Podívejte se na fotografie z akce na naši facebookové stránce.

  • Kulatý stůl v Plzni věnovaný tématu Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem 18. listopadu 2014

Kulatý stůl se uskutečnil 18. listopadu 2014 v Krajském úřadě Plzeňského kraje, ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců. Záštitu nad akcí poskytl náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu, a projektu Plzeň 2015, pan Jiří Stručka. Kulatý stůl vedl odborný tým METY pro 41 účastníků.
Cílem tohoto setkání byla především diskuse o problematických aspektech vzdělávání žáků s OMJ při zohlednění rozdílných kompetencí a perspektiv (učitelé, vedení školy, zřizovatelé, rodiče, úřady státní správy a samospráv, vzdělávací a poradenská zařízení, poskytovatelé sociálních služeb a další instituce a odborná i laická veřejnost). Diskutovanými tématy byly například: zajišťování jazykové podpory, financování aktivit zaměřených na vzdělávání žáků s OMJ, příslušná legislativa, praktické a problematické aspekty vzdělávání žáků s OMJ, zkušenosti účastníků a další.


Všem zúčastněným děkujeme. Podívejte se na fotografie z akce na naši facebookové stránce.

  • Přístupy k začleňování cizinců do škol – saská inspirace. Konference v Goethe-Institutu v Praze 2012

První konference zaměřená na téma vzdělávání žáků cizinců (žáků s OMJ) do škol proběhla 14. června 2012 ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců SUZ MV a ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze. Myšlenka pro uspořádání konference s tímto zaměřením vznikla po týdenní stáži odborných pracovníků META v německém Sasku, kde jsme měli možnost seznámit se s programy, koncepty a příklady z praxe v rámci integračních a migračních strategií v Německu a v Sasku. Hlavním hostem konference byla Dr. Christine Mäkert, regionální koordinátorka pro migrační otázky s Sächsisches Bildunginstitut, která představila saskou koncepci integrace cizinců a učební osnovy němčiny jako druhého jazyka. V odpolední části konference proběhla panelová diskuse na téma: Jsme úspěšní při začleňování žáků cizinců? / Jakou inspiraci nám může poskytnout zahraniční zkušenost? / Perspektivy a cíle pro budoucí směřování.

  • Nguyen-Dinhu, podejte mi pero! Veřejná diskuse v Kině Světozor 2011

Ve spolupráci se Sociologickým ústavem České Akademie věd proběhla 26. září 2011 projekce švédského dokumentu Suplent pojednávajícího o vzdělávání dětí přistěhovalců ve Stockholmu. Po projekci následovala debata, které se účastnili Lukáš Radostný za METU, ředitelka ZŠ Olešská Marie Trebulová a Yvona Kostelecká z Pedagogické fakulty UK.