Realizované projekty zaměřené na komunitní tlumočení

Realizované projekty zaměřené na přípravu komunitních tlumočníků

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů se od roku 2006 věnuje oblasti integrace cizinců v rámci českého vzdělávacího systému. Nedílnou součástí činnosti sdružení je poskytování odborného sociálního a pracovního poradenství cizincům, a zároveň všestranná pomoc pedagogickým pracovníkům, kteří pracují s žáky-cizinci, což se v mnoha případech neobejde bez tlumočení v různých jazykových kombinacích. Důležitým faktorem, který ovlivňuje povahu integračního procesu a jeho úspěšnost, představuje kulturní a jazyková bariéra, která ztěžuje komunikaci cizinců v běžných interakcích, které vzdělávací proces (nejenom) provázejí (komunikace s vedením školy, učiteli, odbory školství, poradenskými zařízeními atd.).

Komunitní tlumočník nejen předává přesný obsah sdělení řečníka, ale je také schopen identifikovat a odstranit komunikační překážky interkulturního rázu, čili do svého překladu zahrnuje i kulturní rozměr každého sdělení. Často se také musí vyrovnávat s různými druhy sociálních, etnických a rasových napětí, ke kterým patří rovněž společenské a institucionální stereotypy a předsudky. Jedná se proto o typ tlumočení, jenž vyžaduje od tlumočníka citlivý přístup ke klientovi a k celé tlumočené situaci. Zároveň je úkolem tlumočníka zvolení vhodných jazykových prostředků, neboť se velmi často jedná o interakci mezi cizincem, který si není plně vědom svých práv a jeho komunikačním partnerem, který není zvyklý komunikaci s cizinci, ani na přítomnost tlumočníka.

Společnost META vnímá jako důležité podílet se na programech, ve kterých jsou potenciální komunitní tlumočníci proškolování. Nedílnou součástí jejich vzdělávání by měl být nácvik různých tlumočnických technik a ovládnutí etických principů tlumočení, ale i získání kulturních a sociálních kompetencí a odborných znalostí z oblastí, ve kterých budou tlumočit (např. školství, úřady).

META doposud realizovala následující projekty zaměřené na vzdělávání a pracovní uplatnění cizinců jako komunitních tlumočníků:

  • První projekt pod názvem Sociální tlumočení ve styku s cizinci byl realizován v rámci veřejné zakázky MPSV ČR. Cílem projektu bylo vytvoření vzdělávacího modulu pro potenciální sociální tlumočníky z vietnamské, mongolské a ruské komunity, jejich proškolení a následné zabezpečení odborné stáže. Celkem bylo proškoleno 13 cizinců (4 z vietnamské, 4 z mongolské a 5 z ruské jazykové komunity).
  • V rámci projektu Cizinci jako komunitní tlumočníci, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR bylo proškoleno celkem 22 osob z řad migrantů, kteří úspěšně absolvovali rekvalifikační kurz Komunitní tlumočení ve styku s cizinci a menšinami jehož realizátorem byl Ústav translatologie Univerzity Karlovy. Kromě toho byli komunitní tlumočníci po celou dobu projektu metodicky vedeni a měli možnost absolvovat různá školení v rozličných oblastech života v ČR (jako např. školství, zdravotnictví, pojištění atd). Následně pak bylo 16 absolventů zaměstnáno přímo na pozici komunitního tlumočníka. META zaměstnala celkem 8 komunitních tlumočníků, kteří, zajišťovali tlumočnické služby z těchto jazyků – ukrajinština, ruština, arabština, vietnamština, mongolština a španělština. Další tlumočníci působili v následujících organizacích: pardubickém sdružení Most pro; královéhradecké organizaci MKI Klíč; v Praze pak ve Sdružení pro integraci a migraci; ve sdružení SANANIM v Integračním centru a v Ukrajinském odborovém svazu.
  • V rámci projektu Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze II jsme rekvalifikovali další skupinu komunitních tlumočníků.
  • Projekt Komunitní tlumočníci ve víru integrace byl zaměřen na zvýšení informovanosti odborné a laické veřejnosti o komunitních tlumočnících. Pomocí aktivit projektu jsme usilovali o rozšíření povědomí o práci a významu komunitních tlumočníků v procesu integrace cizinců a představení hostitelské společnosti komunitní tlumočníky jako cizince, kteří jen pasivně nepřijímají podporu a pomoc při procesu své integrace, ale aktivně se na něm podílejí a sami se stávají poskytovateli podpory ostatním. Projekt byl složen z 5 aktivit, přičemž první dvě - publikace Komunitní tlumočníci ve víru integrace a webové prezentace o komunitním tlumočení - byly východiskem a prostředkem aktivit dalších, které jsou zaměřené na informační kampaň o práci komunitních tlumočníků ve třech různých oblastech: tlumočnických profesionálů a budoucích profesionálů, školství, neformálního a dalšího vzdělávání a ve zdravotnictví a sociálních službách. V každé oblasti jsme vedli informační kampaň jinou formu, a to s ohledem na jejich specifika, naše znalosti těchto specifik a zkušenosti v působení v jednotlivých oblastech. Komunitní tlumočníci byli součástí realizačního týmu. Publikace a převážná část webových prezentací byly založeny na jejich reálných zkušenostech a zážitcích i na jejich osobních příbězích, které jsou nejlepším důkazem úspěšné integrace. Projekt byl realizován od ledna do června 2014 na celém území ČR.

    Komunitní tlumočení v kontextu integrace cizinců je v ČR poměrně novodobým fenoménem (konceptem), který ještě není úplně rozšířen do různých oblastí, ve kterých často dochází ke kontaktu a komunikaci mezi většinovou společností a cizinci. Komunitní tlumočníci, kteří byli představeni a zapojeni do tohoto projektu jsou samotní cizinci, kteří jsou v ČR již integrovaní a kteří se stali nositeli podpory a usnadili integraci cizinců pocházejících z jejich komunity. Navíc jsou to proškolení profesionálové, kteří mají dostatečnou zkušenost z různých terénů, působili v oblastech, na které je předkládaný projekt zaměřen (školství a zdravotnictví) a při své práci jsou neutrální a nestranní a řídí se zásadami komunitního tlumočení dle etického kodexu.

    V projektu jsme chtěli informovat co nejširší veřejnost a zástupce cílových skupin a specifických oblastí běžného života o možnostech komunitního tlumočení. Nabídli jsme tak nástroj pro zvládání situací, ve kterých by zbytečně kvůli jazykové a kulturní diverzitě mohlo docházet k neporozuměním, nebo dokonce k problémům.

    Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků Ministerstva vnitra na integraci cizinců.