Projekty


Projekt Čeština na druhou!

Projekt Čeština na druhou!, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Doba realizace: 1. listopadu 2019 - 30. června 2022
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Hana Víznerová
Hlavním cílem projektu je proškolit specialisty, kteří budou pomáhat inkluzivnímu prostředí škol z pozice dvojjazyčných asistentů pedagoga (DAP) a specialistů na výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ).
V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:

 • Vzdělávací program pro dvojjazyčné asistenty pedagoga a další vzdělávání
 • Metodická podpora DAP a škol
 • Zdokonalovací kurz češtiny a další vzdělávání DAP
 • Tvorba a realizace specializačního kurzu pro ČDJ a další vzdělávání specialistů
 • Metodická podpora specialistů na ČDJ a další vzdělávání
 • Spolupráce se školami


Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků s OMJ

Projekt je finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019.

Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Hana Víznerová

Hlavním cílem projektu je komplexně podpořit rozvoj a posílení kompetencí pedagogů MŠ a ZŠ při vzdělávání dětí a žáků s OMJ, a to prostřednictvím několika na sebe navazujících aktivit, které tvoří unikátní nabídku služeb:

 • Semináře pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ
 • Poradenství a metodická podpora pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ
 • Specializované workshopy pro pedagogy MŠ a ZŠ
 • Aktualizace a úpravy portálu www.inkluzivniskola.cz a e-learningového výukového prostředí www.cestina2.cz

OPPPR Prague

 


Don’t give up! - Vocational Education Support System for Young Migrants


Projekt je finančně podpořený z dánských The Velux Foundations. Realizovaný je ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců (CIC)

Doba realizace: 1. srpna 2018 – 31. července 2022
Místo realizace: Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj
Kontaktní osoba: Zuzana Papáčková

Projekt Don’t give up! navazuje na předchozí spolupráci s nadací The Velux Foundations v podobě projektu Click with school a nabízí bezplatné služby pro mladé migranty při jejich integraci do vzdělávacího systému a na trh práce v České republice: sociální poradenství, doučování, kurzy českého jazyka, roční přípravný kurz pro usnadnění nástupu na střední školu i dobrovolnickou podporu. Vedle toho se nyní zaměřuje i na metodickou podporu středoškolských pedagogů při práci se studenty bez dostatečné znalosti češtiny.
Cílovou skupinou projektu je mladá generace migrantů ve věku 14 - 25 let, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci s důrazem především na nejvíce znevýhodněnou skupiny v přístupu ke vzdělání: ti po splnění povinné školní docházky (většinou v zemi původu) nemají možnost se bezplatně učit česky a neznalost českého jazyka následně těmto dospívajícím znemožňuje vstup na střední školu v České republice, čímž jsou vyřazeni ze středoškolského i dalšího vzdělávání. Aktivity v projektu tak reagují na tuto situaci a cílí na zvýšení šancí studentů na přijetí a úspěšné studium na škole odpovídající jejich potenciálu.
V rámci spolupráce se středními školami vznikne i buddy systém na podporu studentů zapojených do projektu a jejich snadnější soužití s českým prostředím, stejně jako rozšíření kulturních obzorů studentů domácích.

The project Don’t give up! follows on the cooperation with The Velux Foundations in form of the project Click with school and offers free services to young migrants integrating to Czech educational system and labour market: social counselling, tutoring, Czech language courses and One Year Preparatory Course for enrolling the secondary school as well as volunteer support. Besides that, it now focuses also on the methodical support of the secondary school teachers in their work with the students without sufficient knowledge of the Czech language.
The target group of the project are all young migrants between 14 – 25 years of age, who need to find a solution for their educational and professional situation with the emphasis especially on the most disadvantaged group in the access to the education: after finishing the compulsory education (mostly in the country of origin), they do not have the opportunity to learn Czech free of chargé and the lack of knowledge of the Czech language makes it impossible for these adolescents to enter the secondary school in the Czech Republic, which excludes them from the secondary and further education. Activities in the project respond to this situation and aim to improve the chances of the students to be accepted and succesfully study at a school of their potential.
Within the cooperation with the secondary vocational schools, a buddy system will also be created to support the students involved in the project and help them get used to the czech environment, while expanding the cultural knowledge of the czech students.

Spolupracující organizace

 

Registrovaná sociální služba - Odborné sociální poradenství

Služba je podpořena ze státního rozpočtu a rozpočtu MHMP (sociální služby)
Číslo registrace: 2795337

Doba realizace: zač. 1. duben 2008
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Eva Kalinová

META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů je od 17. 10. 2007 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – odborného sociálního poradenství (služba je poskytována od 1. 11. 2006).

Klientům a jejich zákonným zástupcům poskytujeme informace o českém vzdělávacím systému, podporu při výběru školy, vyplňování přihlášek, zprostředkování komunikace se školou a dalšími relevantními institucemi a organizacemi (doprovody, tlumočení), asistenci během procesu uznávání rovnocennosti zahraničního vzdělání a kvalifikace, informace o návazných službách a kurzech a možnostech pracovního uplatnění.

Praha

 


Projekt Jako Ty

Projekt je finančně podpořen Ministerstvem vnitra, v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Doba realizace: 1. 10. 2019 – 30. 09. 2022
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Monika Janovská

Hlavním cílem projektu je rozšířit povědomí většinové společnosti o procesu integrace mladých cizinců (náctiletých) s důrazem na jejich integraci do školního prostředí a vzdělávacího systému. Cíle bude dosaženo prostřednictvím několika typů aktivit: informačních, vzdělávacích, soutěžních, kulturních, diskuzních a sportovních.

V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:

 • Kampaň #JakoTy
 • Workshopy pro školy
 • Tvůrčí a literární soutěž
 • Divadlo utlačovaných
 • Kulturní a sportovní akce
 • Aktualizace a úpravy portálu www.cestinajeimujjazyk.cz

amif logo

 

Komunitní poradenství v oblasti vzdělávání cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem pro Prahu 12

Dílčí projekt projektu MČ Praha 12 „Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2018“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.“

Doba realizace: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2019
Místo realizace: Praha 12
Kontaktní osoba: Jan Heinrich

Cílem projektu je zajistit podporu dětem a žákům cizincům, především cizincům ze třetích zemí, a v odůvodněných případech také dětem a žákům, kteří mají české občanství, ale nehovoří a nerozumí českému jazyku (dále jen děti a žáci s OMJ) na mateřských a základních školách v MČ Praha 12 formou poradenství a doučování.

Ministerstvo vnitro Praha 12

 

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

Doba realizace: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2019
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Kristýna Titěrová

META je partnerem projektu, realizátorem je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ.
Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích
učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání
s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního
vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV.

 

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Projekt Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664) je spolufinancovaný Evropskou unií.

Doba realizace: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2019
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Kristýna Titěrová

META je partnerem projektu, realizátorem je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů a studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence a vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.

logo

 

 

 

 

 

Archiv: ukončené projekty