Projekty


Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII

Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Doba realizace: 1. ledna 2017 - 30. června 2019
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Eliška Kubjatová

Hlavním cílem projektu je podpora a posilování interkulturních kompetencí pedagogických pracovníků při začleňování žáků cizinců ze třetích zemí s odlišným mateřským jazykem (dále CTZ OMJ) do českého vzdělávacího systému. V rámci projektu budou pro pedagogy realizovány odborné semináře a bude jim poskytována metodická podpora pro práci s žáky CTZ OMJ. Dalším cílem je posílení spolupráce klíčových aktérů podílejících se na procesu vzdělávání žáků CTZ OMJ.

V rámci projektu musí být realizovány následující aktivity:

 • Vytvoření akreditovaného vzdělávacího programu pro pedagogy SŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků žáků CTZ OMJ a jejich metodická podpora
 • Síťování klíčových aktérů podílejících se na vzdělávání žáků CTZ OMJ
 • Informační kampaň

financováno EU

 

Češtinou k inkluzi

Projekt Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057) je spolufinancovaný Evropskou unií.

Doba realizace: 1. srpna 2016 - 30. června 2018
Místo realizace: Hlavní město Praha
Kontaktní osoba: Eliška Kubjatová

Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků pražských MŠ a ZŠ při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Zvyšování jejich kompetencí bude probíhat prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů v kombinaci s nabídkou individuální metodické podpory a poradenství. Zároveň budou mít pedagogové možnost uplatnit dovednosti získané na seminářích či diskutovat výzvy, které jim vzdělávání těchto dětí a žáků přináší. Kromě individuální podpory budou na vybraných školách probíhat také společná metodicko-supervizní setkání, kde si budou pedagogové moci sdílet dobrou praxi i nesnáze provázející jejich práci. V rámci projektu bude zároveň probíhat sběr a zveřejňování příkladů dobré praxe (www.inkluzivniskola.cz) při práci s uvedenou skupinou dětí a žáků.
Dalším cílem projektu bude na 3 ZŠ a 2 MŠ pilotně ověřit způsob organizace podpory začleňování žáků s OMJ do výuky či školních činností. Cílem této aktivity je vyzkoušet různé způsoby organizace podpory dětí s ohledem na aktuální potřeby zapojených škol.
V neposlední řadě bude v projektu pilotně ověřována relevance vzdělávacího obsahu Češtiny jako druhého jazyka (ČDJ). Výsledkem tohoto ověřování budou metodické postupy a výukové materiály, které budou sepsány do metodiky výuky ČDJ, která pedagogům umožní kvalitně poskytovat jazykovou výuku žáků s OMJ.

OPPPR Prague

 

Inkluze pro každého

Projekt Inkluze pro každého (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000351) je spolufinancovaný Evropskou unií.

Doba realizace: 1. ledna 2018 - 30. června 2019
Místo realizace: Hlavní město Praha
Kontaktní osoba: Eva Kalinová

Hlavním cílem projektu je posílit proinkluzivnost prostředí na pražských mateřských, základních a
středních školách a zvýšit schopnost vzdělávacího systému a škol samotných zohledňovat specifické
potřeby dětí a žáků s OMJ.

Projekt se zaměřuje na:

 • zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků MŠ pro práci s dětmi s OMJ;
 • zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ pro práci s žáky s OMJ;
 • workshopy pro žáky ZŠ a SŠ;
 • práce s rodinou dětí a žáků s OMJ;
 • doučování žáků s OMJ;
 • kurzy ČDJ pro žáky s OMJ;
 • síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ.

OPPPR Prague

 


CLICK WITH SCHOOL - school inclusion of vulnerable group of migrants


Projekt je finančně podpořený z dánských The Velux Foundations. Realizovaný je ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců (CIC)

Doba realizace: 1. ledna 2016 – 31. července 2018
Místo realizace: Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj
Kontaktní osoba: Eva Kalinová

Tento projekt nabízí bezplatné služby pro mladé migranty při jejich integraci do vzdělávacího systému a na trh práce v České Republice: sociální poradenství, doučování, kurzy českého jazyka a jednoroční přípravný kurz pro usnadnění nástupu na střední školu.
Cílovou skupinou projektu je mladá generace migrantů 6 - 25 let, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci s důrazem především na nejvíce znevýhodněnou skupiny v přístupu ke vzdělání: mladí migranti od 14 do 18 let.
Po splnění základní školní docházky (většinou v zemi původu), nemají možnost učit se česky. Neznalost českého jazyka následně těmto dospívajícím znemožňuje vstup na střední školu v České republice, čímž jsou vyřazeni ze středoškolského i dalšího vzdělávání.
V projektu plánujeme podpořit i rodiče těchto dospívajících. Nabídneme poradenství a kurzy českého jazyka s cílem pomoct jim porozumět českému vzdělávacímu systému a mít možnost komunikovat a aktivně se podílet na vzdělávání svých dětí.

This project offers free services to young migrants integrating to Czech educational system and labour market: social counselling, tutoring, Czech language courses and One Year Preparatory Course for enrolling the secondary school.
The target group of the project are all young migrants, who need to find a solution for their educational and professional situation with the emphasis especially on the most disadvantaged group in the access to the education: young migrants from 14 to 18 years.
After finishing elementary school (mostly in the country of origin), they do not have the opportunity to learn Czech. The lack of knowledge of Czech language makes impossible for these adolescents to entry secondary school in Czech Republic, which excludes them from secondary and further education.
In this project we also plan to support the parents of these adolescents. We offer free counselling and Czech language courses in order to help them understand the Czech education system and to be able to communicate and actively participate in their children's education.

Spolupracující organizace

Leták ke Ročnímu přípravnému kurzu:
Leták ENG/FRA/BGR/ARA
Leták RUS/UKR/MNG/VNM

Leták k projektu CLICK with school:
Leták ENG/FRA/BGR/ARA
Leták RUS/UKR/MNG/VNM

 

Registrovaná sociální služba - Odborné sociální poradenství

Služba je podpořena ze státního rozpočtu a rozpočtu MHMP (sociální služby)
Číslo registrace: 2795337

Doba realizace: zač. 1. duben 2008
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Eva Kalinová

META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů je od 17. 10. 2007 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – odborného sociálního poradenství (služba je poskytována od 1. 11. 2006).

Klientům a jejich zákonným zástupcům poskytujeme informace o českém vzdělávacím systému, podporu při výběru školy, vyplňování přihlášek, zprostředkování komunikace se školou a dalšími relevantními institucemi a organizacemi (doprovody, tlumočení), asistenci během procesu uznávání rovnocennosti zahraničního vzdělání a kvalifikace, informace o návazných službách a kurzech a možnostech pracovního uplatnění.

Praha

 

Komunitní poradenství v oblasti vzdělávání cizinců pro Prahu 12

Dílčí projekt projektu MČ Praha 12 „Podpora integrace cizinců MČ Praha 2 – rok 2017“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.“

Doba realizace: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018
Místo realizace: Praha 12
Kontaktní osoba: Jan Heinrich

Cílem projektu je zajistit podporu dětem a žákům cizincům, především cizincům ze třetích zemí, a v odůvodněných případech také dětem a žákům, kteří mají české občanství, ale nehovoří a nerozumí českému jazyku (dále jen děti a žáci s OMJ) na mateřských a základních školách v MČ Praha 12 formou poradenství a doučování.

Ministerstvo vnitroPraha 12

 

Dobrovolníci v METĚ v roce 2018

Projekt podpořený z dotace MV ČR (dobrovolnická služba)

Doba realizace: 1. leden 2009 - 31. prosinec 2018
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoby: Markéta Votavová a Anna Vodičková

Cílem projektu je rozvíjení sítě dobrovolníků, kteří klientům METY pomáhají při řešení problémů vyplývajících z jejich sociálního a právního postavení, neznalosti českého prostředí, vzdělávacího systému či obtížné dostupnosti informací. Dobrovolníci z řad Čechů i cizinců se v rámci dobrovolnického programu věnují širokému spektru aktivit, které jsou převážně cíleny na podporu vzdělávání a osobnostní růst mladých migrantů dlouhodobě žijících v ČR. Dobrovolníci se tak zapojují do realizace volnočasových aktivit pro klienty METY a širokou veřejnost v rámci klubu ČEKUJ!, do pořádání workshopů pro žáky ZŠ a SŠ a zejména pak do doučování žáků ZŠ a SŠ, které probíhá pravidelně po celý školní rok, a to nejčastěji individuální, ale i skupinovou formou.

Více se o dobrovolnickém programu dozvíte zde.

 

Čekuj integraci!

Projekt spolufinancovaný Ministerstvem vnitra ČR a z prostředků hlavního města Prahy z „Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018“.

Doba realizace: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Eva Cenefelsová

Mezi cíle projektu patří rozšíření povědomí většinové společnosti o cizincích a procesu jejich integrace a zapojení do ní, vytváření možností pro cizince a Čechy společně organizovat akce, podpořit rozvoj multikulturních kompetencí žáků základních a středních škol a formování žáků v otevřené a tolerantní občany, kteří nevnímají kulturní diverzitu jako negativní prvek demokratické společnosti. Realizováno bude 8 akcí klubu Čekuj!, tvůrčí soutěž, bude proveden dotisk 500 ks publikace "Jaká je škola u mě doma" a bude vytvořeno 8 doprovodných videí k této publikaci.

Ministerstvo vnitraPrague

 

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

Doba realizace: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2019
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Linda Tutterova

META je partnerem projektu, realizátorem je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ.
Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích
učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání
s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního
vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV.

 

Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci

Projekt je finančně podpořený z MŠMT ČR.

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Lucie Soukupová

Cílem projektu je posilování kompetencí pedagogických pracovníků v práci s dětmi a žáky cizinci všech stupňů škol v oblasti češtiny jako druhého jazyka a mezikulturních kompetencí prostřednictvím rozvoje e-learningových nástrojů vzdělávání a tvorbou výukových materiálů.

 

Společenství praxe pro podporu vzdělávání

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

Doba realizace: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2019
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Kristýna Titěrová

META je partnerem projektu, realizátorem je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.

 

DRIM (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants) - Informační platforma Podunajský kompas (Danube Compass)

Informační platforma Podunajský kompas (Danube Compass) vzniká v rámci mezinárodního projektu DRIM (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants). Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj a nástroje pro předvstupní asistenci II).

Doba realizace: 1. ledna 2017 - 30. června 2019
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Kristýna Titěrová

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení možností integrace přistěhovalců v zapojených zemích, kterými jsou Česko, Slovensko, Německo, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko a Maďarsko. Připravovaná elektronická informační platforma bude sloužit pro sdílení informací, které potřebují nově příchozí migranti na území zapojených států. Půjde nejen o aktualizované informace o způsobu legalizace pobytu či azylové politice v zapojených zemích, ale například i o daňovém systému, rodinné politice, školství, pracovním právu, kulturních, etických a společenských zvyklostech atd. Unikátnost tohoto projektu spočívá nejen v množství zapojených zemí, které do jisté míry kopírují tzv. balkánskou migrační cestu, ale i v tom, že budou zveřejněny na jednom místě (http://www.interreg-danube.eu/drim) a dojde k jejich přeložení do jazyků těch skupin přistěhovalců, kteří se v dané zemi vyskytují nejčastěji. V Česku bude Podunajský Kompas kromě českého a anglického jazyka i v ukrajinštině, vietnamštině a ruštině.

Realizátorem projektu je Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. Hlavním partnerem v ČR je SPF Group, s.r.o., META je spolu s Městskou částí Praha-Libuš strategickým partnerem projektu.

Danube Transnational Programme DRIM

 

Archiv: ukončené projekty