Текущие проекты

Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků MŠMT (EIF 2013 - 19)
Doba realizace: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: kozilkova@meta-ops.cz

Projekt přímo navazuje na aktivity realizované v uplynulých 5 letech. Celkovým cílem projektu je podpora a posilování kompetencí jak pedagogických pracovníků při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému, tak zaměstnanců institucí veřejné správy účastnících se integračního procesu. Projekt sestává z celkem 9 aktivit: 1) rozšiřování a propagace webového portálu www.inkluzivniskola.cz, který je zdrojem informací o principech začleňování žáků cizinců, včetně rozšíření portálu o e-learningové prostředí pro učitele. 2) vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ formou odborných seminářů a posilování jejich kapacity v regionech proškolením tzv. multiplikátorů v rámci aktivity 3. 4) vytvoření osnov pro předmět čeština jako druhý jazyk, jejich prezentace a úprava pro RVP-základní vzdělávání. 5) metodická podpora a poradenství pedagogům ZŠ a SŠ při práci s žáky cizinci. 6) vzdělávací program a metodická podpora pro pedagogy MŠ s cílem posílit jejich kompetence pro práci s dětmi cizinci. 7) semináře pro studenty pedagogických fakult s cílem připravit budoucí učitele na práci s žáky cizinci a rozvoj interkulturních kompetencí. 8) pracovní skupiny-síťování klíčových aktérů s cílem dosáhnout koncepčního zajištění integrace dětí cizinců. 9) seminář pro pracovníky veřejné správy s cílem posílit kompetence pracovníků institucí podílejících se na procesu vzdělávání a integrace žáků cizinců.

Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze

Projekt podpořený v rámci programu OPPA, tedy z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy (CZ.2.17/2.1.00/35231)
Doba realizace: 1. července 2013 - 31. prosince 2014
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Lucie Zrůstová

Projekt je zaměřen na podporu pracovního uplatnění cizinců dlouhodobě pobývajících na území hl. m. Prahy a plynně navazuje na již úspěšně ukončený projekt Cizinci jako asistenti pedagogů. Až 50 klientům poskytneme rekvalifikační kurz z pěti oblastí trhu práce, na které se projekt zaměřuje: školství, zdravotnictví, sociální služby, účetnictví a cestovní ruch. Následně vytvoříme až 20 pracovních míst po dobu 8 měsíců, na něž budeme poskytovat mzdový příspěvek. Celá cílová skupina (100 osob) získá v průběhu projektu podporu v podobě aktivity Job klub (individuální pracovní poradenství, individuální či skupinový nácvik komunikačně prezentačních dovedností, zprostředkování rekvalifikačního kurzu a jeho případná úhrada, možnost jazykového dovzdělání). Dále v rámci projektu připravujeme 5 zdokonalovacích kurzů češtiny zaměřených na již zmíněné oblasti trhu práce.

Důvodem realizace projektu je skutečnost, že mnoho vzdělaných cizinců má z důvodu vyplývajících z jejich statusu omezenou možnost pracovního uplatnění. Projekt má za cíl s nimi pracovat po celou dobu procesu jejich návratu na pracovní místa, která odpovídají jejich kvalifikaci a schopnostem.

Informační leták projektu:

CZ/AJ/SJ/RJ
CZ/VN/MN/CN

Sylaby zdokonalovacích kurzů češtiny:

Čeština do školy

Čeština pro cestovní ruch

Čeština pro sociální služby

Čeština pro oblast účetnictví

Slovníčky ke zdokonalovacím kurzům čeština:

Slovníček ke kurzu Čeština do školy

Slovníček ke kurzu Čeština pro cestovní ruch

Slovníček ke kurzu Čeština pro sociální služby

Slovníček ke kurzu Čeština pro oblast účetnictví


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Téma dne: Škola, základ integrace

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF 2013-42)
Doba realizace: 1. 8. 2014 – 30. 6. 2015
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Markéta Votavová

Cílem projektu je ukázat odborné i široké veřejnosti, s jakými problémy se potýkají cizinci při svém začleňování do českého vzdělávacího systému, a to s důrazem na to, že vzdělání je pro jejich následnou integraci velmi důležité. V rámci projektu zrealizujeme čtyři dílčí aktivity. Pro žáky základních a středních škol je to tvůrčí soutěž „Čeština je i můj jazyk“, která je zaměřena na vzájemné poznání žáků, jejichž mateřským jazykem je čeština, a žáků s odlišným mateřským jazykem. Další aktivitou jsou workshopy, jejichž cílem bude českým žákům ukázat, jak složitý je pro cizince proces začleňování do české školy. Kromě samotných žáků je aktivita zaměřena i na jejich rodiče a zejména pedagogy, kteří workshopy mohou využít i jako inspiraci pro vlastní výuku v oblasti multikulturní výchovy. Pro odbornou i širokou veřejnost jsou určeny kulaté stoly, které budeme pořádat v regionech - Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Pardubice, Praha. V rámci této aktivity budou dále vytištěny dvě publikace – „Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Systémová doporučení“ a „Hledá se dvojjazyčný asistent“. V rámci poslední aktivity bude zpracována komparace národních politik a proběhne mezinárodní konference, která je zacílena především na odbornou veřejnost. Během konference budou prezentovány příklady dobré praxe z evropských, tradičně hostitelských zemí a oceněni výherci tvůrčí soutěže. Cizinci ze třetích zemí, mimo jiné i z řad bývalých i současných klientů METY budou součástí realizačního týmu a budou mít své zastoupení v odborné i umělecké veřejnosti.

Komunitní tlumočníci ve víru integrace

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků Ministerstva vnitra na integraci cizinců.
Doba realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Petra Kozílková

Projekt je zaměřen na zvýšení informovanosti odborné a laické veřejnosti o komunitních tlumočnících. Chceme rozšířit povědomí o práci a významu komunitních tlumočníků v procesu integrace cizinců a představit hostitelské společnosti komunitní tlumočníky jako cizince, kteří jen pasivně nepřijímají podporu a pomoc při procesu své integrace, ale aktivně se na něm podílejí a sami se stávají poskytovateli podpory ostatním. Projekt je složen z 5 aktivit, přičemž první dvě, Publikace Komunitní tlumočníci ve víru integrace a Webové prezentace o komunitním tlumočení, jsou východiskem a prostředkem aktivit dalších, které jsou zaměřené na informační kampaň o práci komunitních tlumočníků ve třech různých oblastech: tlumočnických profesionálů a budoucích profesionálů, školství, neformálního a dalšího vzdělávání a ve zdravotnictví a sociálních službách. V každé oblasti bude mít informační kampaň jinou formu, a to s ohledem na jejich specifika, naše znalosti těchto specifik a zkušenosti v působení v jednotlivých oblastech. Komunitní tlumočníci budou součástí realizačního týmu. Publikace a převážná část webových prezentací budou založeny na jejich reálných zkušenostech a zážitcích i na jejich osobních příbězích, které jsou nejlepším důkazem úspěšné integrace. Projekt bude realizován od ledna do června 2013 na celém území ČR.

METAplán – komplexní program rozvoje organizace

Projekt financován v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA), Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy (CZ.2.17/2.1.00/36326)
Doba realizace: 1. 7. 2013 – 31. 12. 2014
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Tereza Günterová

Zahájili jsme projekt, jehož cílem je dosáhnout lepší kvality našich služeb, což posílí naší „konkurenceschopnost" při získávání finanční i jiné podpory. Za tímto účelem proběhne revize našich interních procesů, fundraisingové strategie a nově budou upraveny mechanismy realizace a vyhodnocení všech našich aktivit. Pracovníci našeho sdružení projdou školeními a kurzy, které rozšíří jejich kompetence. V souvislosti se získáváním nových zkušeností a navázáním nových partnerství jsou pro ně připraveny zahraniční stáže.
Od realizace projektu si slibujeme větší šance na zajištění fungování naší organizace a především posílení a udržitelnost efektu, který naše služby cizincům či pedagogům přinášejí.

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Registrovaná sociální služba - Odborné sociální poradenství

Projekt podpořený ze státního rozpočtu (dotace MPSV - sociální služby) a rozpočtu MHMP (sociální služby)
Číslo registrace: 2795337
Doba realizace: 1. duben 2008 - XX
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Zuzana Vodňanská

META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů je od 17. 10. 2007 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – odborného sociálního poradenství (služba je poskytována od 1. 11. 2006).

Klientům a jejich zákonným zástupcům poskytujeme informace o českém vzdělávacím systému, podporu při výběru školy, vyplňování přihlášek, zprostředkování komunikace se školou a dalšími relevantními institucemi a organizacemi (doprovody, tlumočení), asistenci během procesu uznávání rovnocennosti zahraničního vzdělání a kvalifikace, informace o návazných službách a kurzech a možnostech pracovního uplatnění.

META dobrovolníci

Projekt podpořený z dotace MV (dobrovolnická služba)

Doba realizace: 1. leden 2009 - 31. prosinec 2013
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Štefánia Kubincová

Cílem projektu je rozvíjení sítě dobrovolníků, kteří jsou s klienty sdružení v pravidelném kontaktu a jsou jim nápomocni při řešení problémů vyplývajících z jejich sociálního a právního postavení, neznalosti českého prostředí, vzdělávacího systému či obtížné dostupnosti informací. Dobrovolníci sdružení se v rámci dobrovolnického programu věnují širokému spektru aktivit, které jsou převážně cíleny na podporu vzdělávání a osobnostní růst mladých migrantů dlouhodobě žijících v ČR.