Jak zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky (principy a metody) pro ZŠ a SŠ

Seznámíme Vás s principy a metodami výuky, které umožní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem do aktivit v běžné výuce základních a středních škol. Naučíte se sledovat obsahový a jazykový cíl výuky. Principy si vyzkoušíte a ověříte v praxi. Vytvoříte vyrovnávací plán jako nástroj pro plánování a sledování pokroků ve výuce.

Datum: 
18. ledna, 1. února, 22. února, 8. března, 5. dubna, 19. dubna 2018, (vždy od 14:00 - 17:15, vyjma 5.4. 13:00 - 16:15)
Místo: 
PRAHA - JABOK, Salmovská 8, Praha 2 a Americké centrum, Tržiště 366/13, Praha 1
Lektoruje: 
MgA. Hana Mlynářová, Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Zuzana Zahradníková
Rozsah: 
40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Cena: 
zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy
Jak zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky (principy a metody)

CÍLE KURZU
Cílem kurzu je seznámit učitele s principy výuky, které umožní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do aktivit v běžné výuce a zároveň sledovat obsahový a jazykový cíl výuky. Kurz povede účastníky ke zkoušení a ověřování si jednotlivých principů v praxi. Učitelé se seznámí s vyrovnávacím plánem (VP) jako nástrojem plánování a sledování pokroků ve výuce a vyzkouší si jeho tvorbu.

CHARAKTERISTIKA
Vzdělávací program je kombinací šesti prezenčních setkání (24 hodin v
rámci prezenčních seminářů) a distanční části realizované prostřednictvím sdíleného e-learningového prostředí (16 hodin v e-learningovém prostředí). Distanční část bude spočívat ve studiu metodických a výukových materiálů, v jejich komentování a diskutování a zejména v plnění praktických úkolů, zavádění probíraných metod a postupů do vlastní výuky s následnou reflexí. Součástí kurzu bude rozbor videozáznamů dobré praxe. Nastíněn bude také legislativní rámec výuky žáků s OMJ, jak konkrétně postupovat při plánování výuky, tvorbě PLPP/ IVP, při komunikaci s pedagogicko-psychologickou poradnou a při hodnocení těchto žáků. Čas bude věnován také možnostem jazykové a pedagogické diagnostiky žáků přicházejících z odlišného jazykového prostředí. Účastníci budou mít příležitost pravidelně sdílet svoje zkušenosti a diskutovat s lektory kurzu a mezi sebou.

OBSAH

 • Úloha školy při osvojení češtiny jako druhého jazyka
 • Komunikační vs. akademický jazyk
 • Jazykový cíl v nejazykovém předmětu
 • Aktivace předchozích znalostí žáků
 • Rozvíjení slovní zásoby
 • Práce s obrázky a schématy
 • Tvorba pracovních listů
 • Metody skupinové práce, které podporují komunikaci
 • Podpora aktivní produkce jazyka
 • Rozvoj čtenářských dovedností u žáků s OMJ
 • Fáze učení: evokace, výklad, procvičování a opakování
 • Hodnocení žáků s OMJ
 • Jak zajistit pro žáky jazykovou přípravu a podpůrná opatření
 • Tvorba PLPP/ IVP pro žáky s OMJ
 • Jazyková diagnostika

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, asistenty pedagoga a speciální pedagogy.

AKREDITACE
Kurz je akreditován MŠMT (MSMT-12879/2017-1-647). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého kurzu. Podmínkou získání osvědčení je účast na 6 prezenčních setkáních a plnění úkolů v e-learningu.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací
Mgr. Kristýna Slavatová
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

 

Seminář se koná v rámci projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057), který je podpořen Operačním programem Praha - Pól růstu ČR a je určen pouze účastníkům z Prahy.

logo