• Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ (12 vyuč. hodin)

Chcete získat základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání?

Lektoruje: 
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková
Rozsah: 
12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)

CÍL SEMINÁŘE
Cílem dvoudílného semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání. Účastníci získají informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které budou schopni využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ. Naučí se zohledňovat principy práce s dětmi s OMJ v rámci běžného denního režimu MŠ. Získají praktické tipy k jazykovému rozvoji, ke tvorbě individuálního vzdělávacího plánu, k adaptaci dítěte s OMJ v MŠ, komunikaci a začlenění dítěte do kolektivu. Na základě semináře budou účastníci schopni pracovat s jazykově rozmanitou skupinou a poskytovat dětem s OMJ odpovídající podporu.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Úvod do problematiky vzdělávání dětí s OMJ z legislativní a metodické perspektivy, seznámení s portálem www.inkluzivniskola.cz a metodikou Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ
  • Praktické informace k tématu adaptace dítěte s OMJ v MŠ. Využití strukturovaného adaptačního plánu MŠ (Infans koncept)
  • Tipy z praxe pro první dny docházky dítěte
  • Nastavení úspěšné komunikace s rodiči dětí s OMJ; příprava úvodního informačního setkání s rodiči, tipy k účelnému vedení dlouhodobé komunikace s rodiči
  • Náměty pedagogů, sdílení zkušeností, diskuse
  • Jazykové zásady při práci s dětmi s OMJ v běžném dni MŠ, plánování denního režimu a činností pro celou třídu se zohledněním přítomnosti dětí s OMJ
  • Výukové aktivity, materiály a jejich využití při běžné práci v MŠ
  • Začleňování dětí s OMJ do kolektivu, práce s materiálem Carly přibližující téma uprchlictví
  • Dokumentace a podpora rozvoje dítěte metodou Learning Stories
  • Sdílení zkušeností, problémů a příkladů dobré praxe ze začleňování dětí s OMJ v MŠ

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky mateřských škol i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním dětí s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT-899/2016-1-89). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Moc děkuji za velmi hezký seminář, ze kterého si beru plno poznatků a zkušeností od příjemných a erudovaných lektorek.“
„Seminář měl velice dobrou propojenost teorie s praxí. Odnesla jsem si mnoho poznatků, které bezpochyby při své práci využiji.“