Výuka češtiny jako druhého jazyka pro ZŠ a SŠ

Seznámíte se s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka. Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

Datum: 
10. a 17. května 2018, vždy 9:00 - 16:00
Místo: 
PRAHA – JABOK, Salmovská 8, Praha 2 (10.5.) a Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2 - výstavní síň (17.5.)
Lektoruje: 
MgA. Hana Mlynářová, Mgr. Barbora Nosálová
Rozsah: 
16 vyučovacích hodin (2x8 hodin)
Cena: 
zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy
Výuka češtiny jako druhého jazyka

CÍL SEMINÁŘE
Celkovým vzdělávacím cílem semináře je posílit a prohloubit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého školního prostředí. Účastníci se seznámí s odlišnými přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka, s principy, postupy a metodami výuky ČDJ a také s dostupnými a v praxi použitelnými materiály a aktivitami, díky kterým mohou ČDJ efektivně vyučovat, popř. využít tuto perspektivu pro výuku předmětu český jazyk a literatura v běžné třídě včetně začlenění žáků s OMJ.

OBSAH

 • Čeština jako cizí jazyk (ČJCJ) a druhý jazyk (ČJD)
 • Základní didaktické postupy při výuce ČDJ
 • Specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z češtiny jako cizího jazyka
 • Základy výuky bez zprostředkujícího jazyka
 • Seznámení s výukovými materiály, didaktickými pomůckami
  a metodickými příručkami
 • Seznámení s portálem www.inkluzivniskola.cz, e-learningem na výuku ČDJ a dalšími on-line materiály
 • Osvědčené výukové strategie, jazykové hry a aktivity pro efektivní výuku ČDJ
 • Rozvoj řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení)
 • Tvorba pracovního listu na zadané téma

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogy zabývající se výukou češtiny pro cizince, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT - 905/2017-1-119). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací
Mgr. Kristýna Slavatová
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

 

Seminář se koná v rámci projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057), který je podpořen Operačním programem Praha - Pól růstu ČR a je určen pouze účastníkům z Prahy.

logo