• Výuka češtiny jako druhého jazyka pro ZŠ a SŠ

Seznámíte se s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka. Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

Lektoruje: 
Barbora Nosálová, Hana Mlynářová
Rozsah: 
16 vyučovacích hodin (2x8 hodin)
Cena: 
3 250,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Celkovým vzdělávacím cílem semináře je posílit a prohloubit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého školního prostředí. Účastníci se seznámí s odlišnými přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka, s principy, postupy a metodami výuky ČDJ a také s dostupnými a v praxi použitelnými materiály a aktivitami, díky kterým mohou ČDJ efektivně vyučovat, popř. využít tuto perspektivu pro výuku předmětu český jazyk a literatura v běžné třídě včetně začlenění žáků s OMJ.

OBSAH

  • čeština jako cizí jazyk (ČJCJ) a druhý jazyk (ČJD),
  • základní didaktické postupy při výuce ČDJ,
  • specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z češtiny jako cizího jazyka,
  • základy výuky bez zprostředkujícího jazyka,
  • seznámení s výukovými materiály, didaktickými pomůckami a metodickými příručkami,
  • seznámení s portálem www.inkluzivniskola.cz, e-learningem na výuku ČDJ a dalšími on-line materiály,
  • osvědčené výukové strategie, jazykové hry a aktivity pro efektivní výuku ČDJ,
  • rozvoj řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení),
  • tvorba pracovního listu na zadané téma.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogy zabývající se výukou češtiny pro cizince, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 905/2017-1-119). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Seminář pro mě byl velmi přínosný, obzvláště pracovní listy. Musím moc pochválit šikovné a milé lektorky, které byly velmi zkušené a inspirativní.“
„Seminář naprosto předčil má očekávání.“