Spolupráce s obcemi

Úloha obcí a městských částí je v oblasti integrace cizinců nezastupitelná. Stále větší počet obcí si tuto skutečnost uvědomuje a tato agenda získává i potřebnou politickou podporu. V oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem hrají obce/městské části důležitou úlohu, neboť jsou v pozici zřizovatelů škol, kterým mohou dávat v této oblasti významnou podporu. Klíčovými partnery na úrovni obcí jsou odbory školství společně s odbory, které mají na starosti agendu integrace cizinců.

Spolupráce s obcemi patří mezi dlouhodobé cíle organizace. Tato spolupráce má různé podoby. V případě spolupráce s pražskými úřady městských částí se často jedná o zajišťování vzdělávání pedagogů, tlumočnických či asistentských služeb pro školy, podpora dobrovolníků apod.

Jedním z důležitých nástrojů, které mají obce pro podporu svých škol při práci s žáky s OMJ k dispozici, jsou Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni (dříve tzv. emergentní projekty). Tento dotační program je určen obcím, kde žije významný počet cizinců a mezi aktivity směřující k posílení integračního procesu patří i oblast vzdělávání.

V posledních letech navázala META spolupráci s několika pražskými městskými částmi (Praha 2, Praha 3, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha-Libuš). Některé z nich si v rámci projektů obcí žádají o finanční prostředky na vzdělávání pedagogů, tlumočnické či asistentské služby ve svých školách aj. Naším cílem je podpořit obce v identifikaci potřeb místních škol a učitelů při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem.

Jako příklad komplexní spolupráce může sloužit příklad městské části Prahy 12. Spolupráce byla zahájena v roce 2013 realizací workshopů pro pedagogy. V následujících letech spolupracovala META na přípravě informační publikace pro rodiče dětí s OMJ žijících na území městské části, odborní pracovníci se účastnili informačních setkávání ředitelů základních škol. Současně probíhala podpora asistentů pedagoga a komunitních tlumočníků pro překonání jazykové bariéry. Důležitým výstupem spolupráce bylo vytvoření centra podpory vzdělávání žáků s OMJ na ZŠ Smolkova, kde je kromě výše uvedených služeb poskytována komplexní podpora a realizována práce s celými rodinami.