Staňte se partnery

Právnická osoba – možnosti podpory

Je-li poskytovatelem podpory firma nebo organizace, existují dvě možnosti, jak podporovat neziskovou organizaci - darování a sponzoring.

Dar
Darem se rozumí bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který je realizován na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628 a násl. Pro potřeby zvýhodnění při zdanění je třeba v darovací smlouvě uvést účel podle zákona č. 586/1992 Sb., § 20 odstavec 8.
Dárce na rozdíl od sponzora neziskové organizaci dává jasně najevo, že podporuje činnost organizace bez ohledu na další možné výhody pro firmu.

Právnická osoba - Podmínky daňového zvýhodnění pro právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč.
Podrobné informace naleznete v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Sponzoring

Od darování je nutné odlišit sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě.

Partnerům nabízíme

Možnost prezentace Vaší firmy:
Na našich stránkách www.meta-ops.cz a na Informačním portálu - www.inkluzivniskola.cz, který má minimální návštěvnost pět tisíc přístupů v měsíci, umístíme odkaz na Vaší společnost a to ve formě:
- banneru
- loga
- odkazu na Vaše stránky
Cílovou skupinou jsou pedagogové od mateřských školek až po školy vysoké, jejich asistenti, úředníci státní správy a pracovníci neziskových organizací.

Newsletter
Pravidelně publikujeme elektronický newsletter, který rozesíláme na cca 5 500 adres.

Semináře
Pravidelně pořádáme vzdělávací semináře pro odbornou i laickou veřejnost, rádi Vaši firmu zviditelníme těmito způsoby:
- Logem ve skriptech
- Vložením letáku do skript
- Bannerem přímo na akci