Systémové změny

Naším dlouhodobým cílem je přispívat k vytváření takového vzdělávacího prostředí, ve kterém kulturní a jazyková odlišnost nepředstavuje překážku ve vzdělávání. Porozumění vzdělávacím potřebám dětí a žáků s OMJ je klíčové, ale stejně tak důležitá je podpora pedagogů a zapojení všech důležitých aktérů, kteří podobu vzdělávacího sytému ovlivňují.

Prostřednictvím dlouhodobé osvěty a podpory odborné diskuse můžeme pozorovat důležité změny ve způsobu, jakým se s žáky s OMJ ve školách pracuje. Před 10 lety, kdy META stála na začátku svého působení, bylo toto téma na samotném okraji zájmu. Hodně věcí se za tu dobu změnilo k lepšímu a my můžeme věřit, že na tom máme svůj podíl.

MŠMT – vzdělávání žáků se SVP

Ministerstvo školství dlouhodobě řeší téma inkluze, tj. vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v hlavním vzdělávacím proudu. Žáci s OMJ jsou jednoznačně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Neznalost vyučovacího jazyka představuje bariéru ve vzdělávání. META se dlouhodobě zasazuje, aby se tato bariéra odstranila systémovým řešením. Ve svých systémových doporučeních identifikuje oblasti, kterých by se toto řešení mělo týkat (např. jazyková příprava žáků, odborná příprava učitelů apod.).

Situaci komplikuje skutečnost, že inkluze a vzdělávání žáků s OMJ (žáků cizinců dle ŠZ) ve školském zákoně (ŠZ) upravují různé paragrafy (§ 16 upravuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, §20 vzdělávání cizinců). Dlouhodobé tematizování nedostatečné systémové podpory přivádí pozornost MŠMT k tomuto tématu. V průběhu roku 2015 byl připravován podpůrný systém pro žáky s OMJ a učitele. Na začátku roku 2016 se zatím zdá, že prosazení takto rozsáhlého opatření bude dlouhodobějším procesem.

Ve stejné době vzniká vyhláška upravující vzdělávání žáků se SVP coby prováděcí předpis k §16. I zde podařilo prosadit nárok žáků s OMJ na některá vyrovnávací opatření (zejm. výuku českého jazyka). Vyhláška by měla vstoupit v platnost v září 2016. Zhodnocení jejího dopadu na reálnou míru podpory bude možné ve školním roce 2016/2017.

Tematické šetření ČŠI

V průběhu roku 2015 spolupracovali odborní pracovníci META na přípravě tematického šetření České školní inspekce věnovaného tématu vzdělávání žáků s OMJ. Kromě spolupráce na zpracování tematického dotazníku se pracovníci META účastnili i inspekcí ve vybraných školách jako tzv. přizvané osoby. Šetření ukázalo, že nemalou část žáků s OMJ tvoří žáci s českým občanstvím. Potvrdil se tak dlouho diskutovaný dohad, že nestačí školy podporovat prostředky určenými na vzdělávání žáků cizinců, protože řada žáků s OMJ nemá statut cizince. Tematickou zprávu z šetření můžete stáhnout na portálu české školní inspekce.

MHMP

V systémových doporučeních dlouhodobě poukazujeme na důležitost zapojení odborů školství do nastavování podmínek pro vzdělávání žáků s OMJ. Odbory školství na úrovni měst a obcí zastupují zřizovatele mateřských a základních škol, na úrovni krajů pak zřizovatele středních škol. Magistrát hlavního města Prahy dlouhodobě věnuje tématu vzdělávání žáků s OMJ pozornost a pověřuje své zástupce do pracovních skupin, které se vzdělávání žáků s OMJ zabývají. V současné době MHMP připravuje též setkávání zástupců odborů školství jednotlivých městských částí. Jsme přesvědčeni, že je to krok dobrým směrem.

NIDV

Lze se domnívat, že mnohaleté poukazování na nesystémovost v oblasti zajišťování potřeb učitelů i žáků v oblasti vzdělávání žáků s OMJ inspirovalo MŠMT k pokusu vytvořit systémové zázemí pro podporu pedagogů. Ministerstvo k tomu využilo existující síť Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) a odborným pracovníků této sítě přidělilo agendu podpory pedagogů při vzdělávání žáků cizinců v jednotlivých regionech. V následujících letech bude třeba průběžně hodnotit, zda je školám touto cestou poskytováno užitečné poradenství.

Příprava pedagogů na VŠ

Dlouhodobě věnujeme pozornost přípravě budoucích učitelů a v rámci spolupráce s jednotlivými pedagogickými fakultami (Praha, Plzeň, Ústí n.L., Brno) jsme realizovali semináře pro studenty pedagogiky. Zásadní systémovou změnu se podařilo vyjednat na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde se předmět Vzdělávání žáků cizinců, který dosud fungoval jako volitelný předmět, stane o roku 2018 povinným předmětem pro všechny studenty učitelství pro první stupeň.