Systémový rozvoj

Ani to nejkvalitnější poradenství nemůže napravit situace, které jsou způsobeny nedostatečně fungujícím systémem. V oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem se setkáváme s řadou bariér, které jsou dány dlouhodobou absencí koncepce a systémového ukotvení. Naším dlouhodobým cílem je vytvoření prostředí, ve kterém kulturní a jazyková odlišnost nepředstavuje překážku ve vzdělávání.

Zahraniční zkušenost nám ukazuje, že jedině takový vzdělávací systém, který dokáže koncepčně, soustavně a v odpovídající míře reagovat na vzdělávací potřeby všech žáků z kulturně a jazykově odlišného prostředí, dokáže efektivně rozvíjet potenciál nejen jich samotných, ale i jejich spolužáků. Dobře nastavený vzdělávací systém neponechává celou zodpovědnost pouze na školách, resp. na rodinách, ale dokáže do integračního procesu zapojit i další klíčové aktéry, stanovit jejich kompetence a koordinovat jejich součinnost.

Z toho důvodu podporujeme spolupráci mezi všemi důležitými aktéry, mezi které patří obce, coby zřizovatelé škol, poradenská zařízení, vedení a učitelé mateřských, základních i středních škol, odborné ústavy, fakulty vzdělávající pedagogy, příslušná ministerstva, neziskové organizace, vzdělávací instituce, krajské úřady a mnoho dalších.

Velkou pozornost věnujeme oslovování odborné veřejnosti. Přestože povědomí o vzdělávání žáků s OMJ se postupně zlepšuje, vnímáme jako důležité podporovat odbornou diskusi, sdílet příklady české i zahraniční dobré praxe a vytvářet prostor pro setkávání všech důležitých aktérů, kteří se tématem zabývají na praktické i akademické rovině.