Nadresortní platforma

Z důvodů chybějícího koncepčního ukotvení oblasti vzdělávání žáků s OMJ iniciovala META v červenci 2013 vznik nadresortní platformy „Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem“, jejímž cílem bylo vytvořit návrh systémových opatření vedoucích ke koncepčnímu nastavení. Výchozím materiálem pro jednání nadresortní skupiny byl poziční dokument. nastiňující situaci v oblasti vzdělávání žáků s OMJ v roce 2013.

Výstupem působení platformy v letech 2013-2015 bylo vytvoření koncepčního materiálu Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem – Systémová doporučení, který představil určitou vizi a klíčová témata pro další postup v dané oblasti. Kromě teoretických východisek materiál navrhuje opatření v těchto oblastech:

  • Koordinace a koncepce
  • Jazyková příprava a podpora v předškolním věku
  • Jazyková příprava a podpora na ZŠ
  • Jazyková příprava a podpora na SŠ
  • Vzdělávání pedagogů
  • Poradenství žákům s OMJ a školám, které je vzdělávají
  • Podpora sociálního poradenství při práci s žáky s OMJ
  • Podpora mateřského jazyka

Do činnosti platformy se zapojili zástupci všech důležitých aktérů, jejichž agendy a činnosti se promítají do podoby vzdělávání a začleňování žáků s OMJ. Platformy a na ní navazujících expertních pracovních skupin se účastnili zástupci ministerstev školství a vnitra, státní správy a samospráv, dále pak zástupci odborných ústavů (NÚV, ÚJOP), České školní inspekce, ředitelé a učitelé mateřských, základních i středních škol, akademičtí pracovníci z pedagogických fakult, pracovníci nevládních organizací, zástupci pedagogicko-psychologických poraden, ale i samotní rodiče s migrační zkušeností. Celkem se na přípravě souboru systémových doporučení podílelo 96 zástupců klíčových institucí.

Zápisy ze setkání nadresortní platformy a další důležité informace najdete zde.