Ukončené projekty

Dvojjazyční asistenti do škol

Projekt Dvojjazyční asistenti do škol (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000806) je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Doba realizace: 1. září 2018 – 31. srpna 2019
Místo realizace: Hlavní město Praha
Kontaktní osoba: Hana Víznerová
Výstupy projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence asistentů pedagoga při začleňování dětí a žáků s OMJ do českého vzdělávacího systému a podpořit tak proinkluzivnost prostředí na pražských mateřských, základních a středních školách.

Projekt se zaměřuje na:

 • vyškolení dvojjazyčných asistentů pedagoga (DAP);
 • spolupráci se školami, které hledají nové DAP nebo chtějí dovzdělat své současné DAP;
 • zdokonalovací kurz češtiny pro účastníky vzdělávacího programu pro DAP;
 • tandemové workshopy pro učitele a DAP;
 • tvorbu metodických videí.

OPPPR Prague

 

Inkluze pro každého

Projekt Inkluze pro každého (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000351) je spolufinancovaný Evropskou unií.

Doba realizace: 1. ledna 2018 - 30. června 2019
Místo realizace: Hlavní město Praha
Kontaktní osoba: Eva Cenefelsová

Hlavním cílem projektu je posílit proinkluzivnost prostředí na pražských mateřských, základních a
středních školách a zvýšit schopnost vzdělávacího systému a škol samotných zohledňovat specifické
potřeby dětí a žáků s OMJ.

Projekt se zaměřuje na:

 • zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků MŠ pro práci s dětmi s OMJ;
 • zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ pro práci s žáky s OMJ;
 • workshopy pro žáky ZŠ a SŠ;
 • práce s rodinou dětí a žáků s OMJ;
 • doučování žáků s OMJ;
 • kurzy ČDJ pro žáky s OMJ;
 • síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ.

OPPPR Prague

 


Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII

Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Doba realizace: 1. ledna 2017 - 30. června 2019
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Hana Víznerová

Hlavním cílem projektu je podpora a posilování interkulturních kompetencí pedagogických pracovníků při začleňování žáků cizinců ze třetích zemí s odlišným mateřským jazykem (dále CTZ OMJ) do českého vzdělávacího systému. V rámci projektu budou pro pedagogy realizovány odborné semináře a bude jim poskytována metodická podpora pro práci s žáky CTZ OMJ. Dalším cílem je posílení spolupráce klíčových aktérů podílejících se na procesu vzdělávání žáků CTZ OMJ.

V rámci projektu musí být realizovány následující aktivity:

 • Vytvoření akreditovaného vzdělávacího programu pro pedagogy SŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků žáků CTZ OMJ a jejich metodická podpora
 • Síťování klíčových aktérů podílejících se na vzdělávání žáků CTZ OMJ
 • Informační kampaň

financováno EU

 

 

DRIM (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants) - Informační platforma Podunajský kompas (Danube Compass)

Informační platforma Podunajský kompas (Danube Compass) vzniká v rámci mezinárodního projektu DRIM (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants). Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj a nástroje pro předvstupní asistenci II).

Doba realizace: 1. ledna 2017 - 30. června 2019
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Kristýna Titěrová

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení možností integrace přistěhovalců v zapojených zemích, kterými jsou Česko, Slovensko, Německo, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko a Maďarsko. Připravovaná elektronická informační platforma bude sloužit pro sdílení informací, které potřebují nově příchozí migranti na území zapojených států. Půjde nejen o aktualizované informace o způsobu legalizace pobytu či azylové politice v zapojených zemích, ale například i o daňovém systému, rodinné politice, školství, pracovním právu, kulturních, etických a společenských zvyklostech atd. Unikátnost tohoto projektu spočívá nejen v množství zapojených zemí, které do jisté míry kopírují tzv. balkánskou migrační cestu, ale i v tom, že budou zveřejněny na jednom místě (http://www.interreg-danube.eu/drim) a dojde k jejich přeložení do jazyků těch skupin přistěhovalců, kteří se v dané zemi vyskytují nejčastěji. V Česku bude Podunajský Kompas kromě českého a anglického jazyka i v ukrajinštině, vietnamštině a ruštině.

Realizátorem projektu je Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. Hlavním partnerem v ČR je SPF Group, s.r.o., META je spolu s Městskou částí Praha-Libuš strategickým partnerem projektu.

Danube Transnational Programme DRIM

 

 

Češtinou k inkluzi

Projekt Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057) je spolufinancovaný Evropskou unií.

Doba realizace: 1. srpna 2016 - 30. června 2018
Místo realizace: Hlavní město Praha
Kontaktní osoba: Eliška Kubjatová
Výstupy projektu

Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků pražských MŠ a ZŠ při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Zvyšování jejich kompetencí bude probíhat prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů v kombinaci s nabídkou individuální metodické podpory a poradenství. Zároveň budou mít pedagogové možnost uplatnit dovednosti získané na seminářích či diskutovat výzvy, které jim vzdělávání těchto dětí a žáků přináší. Kromě individuální podpory budou na vybraných školách probíhat také společná metodicko-supervizní setkání, kde si budou pedagogové moci sdílet dobrou praxi i nesnáze provázející jejich práci. V rámci projektu bude zároveň probíhat sběr a zveřejňování příkladů dobré praxe (www.inkluzivniskola.cz) při práci s uvedenou skupinou dětí a žáků.
Dalším cílem projektu bude na 3 ZŠ a 2 MŠ pilotně ověřit způsob organizace podpory začleňování žáků s OMJ do výuky či školních činností. Cílem této aktivity je vyzkoušet různé způsoby organizace podpory dětí s ohledem na aktuální potřeby zapojených škol.
V neposlední řadě bude v projektu pilotně ověřována relevance vzdělávacího obsahu Češtiny jako druhého jazyka (ČDJ). Výsledkem tohoto ověřování budou metodické postupy a výukové materiály, které budou sepsány do metodiky výuky ČDJ, která pedagogům umožní kvalitně poskytovat jazykovou výuku žáků s OMJ.

OPPPR Prague

 


CLICK WITH SCHOOL - school inclusion of vulnerable group of migrants


Projekt je finančně podpořený z dánských The Velux Foundations. Realizovaný je ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců (CIC)

Doba realizace: 1. ledna 2016 – 31. července 2018
Místo realizace: Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj
Kontaktní osoba: Eva Kalinová
Výstupy projektu

Tento projekt nabízí bezplatné služby pro mladé migranty při jejich integraci do vzdělávacího systému a na trh práce v České Republice: sociální poradenství, doučování, kurzy českého jazyka a jednoroční přípravný kurz pro usnadnění nástupu na střední školu.
Cílovou skupinou projektu je mladá generace migrantů 6 - 25 let, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci s důrazem především na nejvíce znevýhodněnou skupiny v přístupu ke vzdělání: mladí migranti od 14 do 18 let.
Po splnění základní školní docházky (většinou v zemi původu), nemají možnost učit se česky. Neznalost českého jazyka následně těmto dospívajícím znemožňuje vstup na střední školu v České republice, čímž jsou vyřazeni ze středoškolského i dalšího vzdělávání.
V projektu plánujeme podpořit i rodiče těchto dospívajících. Nabídneme poradenství a kurzy českého jazyka s cílem pomoct jim porozumět českému vzdělávacímu systému a mít možnost komunikovat a aktivně se podílet na vzdělávání svých dětí.

This project offers free services to young migrants integrating to Czech educational system and labour market: social counselling, tutoring, Czech language courses and One Year Preparatory Course for enrolling the secondary school.
The target group of the project are all young migrants, who need to find a solution for their educational and professional situation with the emphasis especially on the most disadvantaged group in the access to the education: young migrants from 14 to 18 years.
After finishing elementary school (mostly in the country of origin), they do not have the opportunity to learn Czech. The lack of knowledge of Czech language makes impossible for these adolescents to entry secondary school in Czech Republic, which excludes them from secondary and further education.
In this project we also plan to support the parents of these adolescents. We offer free counselling and Czech language courses in order to help them understand the Czech education system and to be able to communicate and actively participate in their children's education.

Spolupracující organizace

Leták ke Ročnímu přípravnému kurzu:
Leták ENG/FRA/BGR/ARA
Leták RUS/UKR/MNG/VNM

Leták k projektu CLICK with school:
Leták ENG/FRA/BGR/ARA
Leták RUS/UKR/MNG/VNM

 

Komunitní poradenství v oblasti vzdělávání cizinců pro Prahu 12

Dílčí projekt projektu MČ Praha 12 „Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2018“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.“

Doba realizace: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018
Místo realizace: Praha 12
Kontaktní osoba: Jan Heinrich

Cílem projektu je zajistit podporu dětem a žákům cizincům, především cizincům ze třetích zemí, a v odůvodněných případech také dětem a žákům, kteří mají české občanství, ale nehovoří a nerozumí českému jazyku (dále jen děti a žáci s OMJ) na mateřských a základních školách v MČ Praha 12 formou poradenství a doučování.

Ministerstvo vnitro Praha 12

 

Dobrovolníci v METĚ v roce 2018

Projekt podpořený z dotace MV ČR (dobrovolnická služba)

Doba realizace: 1. leden 2009 - 31. prosinec 2018
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoby: Markéta Marques

Cílem projektu je rozvíjení sítě dobrovolníků, kteří klientům METY pomáhají při řešení problémů vyplývajících z jejich sociálního a právního postavení, neznalosti českého prostředí, vzdělávacího systému či obtížné dostupnosti informací. Dobrovolníci z řad Čechů i cizinců se v rámci dobrovolnického programu věnují širokému spektru aktivit, které jsou převážně cíleny na podporu vzdělávání a osobnostní růst mladých migrantů dlouhodobě žijících v ČR. Dobrovolníci se tak zapojují do realizace volnočasových aktivit pro klienty METY a širokou veřejnost v rámci klubu ČEKUJ!, do pořádání workshopů pro žáky ZŠ a SŠ a zejména pak do doučování žáků ZŠ a SŠ, které probíhá pravidelně po celý školní rok, a to nejčastěji individuální, ale i skupinovou formou.

Více se o dobrovolnickém programu dozvíte zde.

 

Čekuj integraci!

Projekt spolufinancovaný Ministerstvem vnitra ČR a z prostředků hlavního města Prahy z „Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018“.

Doba realizace: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Eva Cenefelsová

Mezi cíle projektu patří rozšíření povědomí většinové společnosti o cizincích a procesu jejich integrace a zapojení do ní, vytváření možností pro cizince a Čechy společně organizovat akce, podpořit rozvoj multikulturních kompetencí žáků základních a středních škol a formování žáků v otevřené a tolerantní občany, kteří nevnímají kulturní diverzitu jako negativní prvek demokratické společnosti. Realizováno bude 8 akcí klubu Čekuj!, tvůrčí soutěž, bude proveden dotisk 500 ks publikace "Jaká je škola u mě doma" a bude vytvořeno 8 doprovodných videí k této publikaci.

Ministerstvo vnitra Prague

 

Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci

Projekt je finančně podpořený z MŠMT ČR.

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Lucie Soukupová

Cílem projektu je posilování kompetencí pedagogických pracovníků v práci s dětmi a žáky cizinci všech stupňů škol v oblasti češtiny jako druhého jazyka a mezikulturních kompetencí prostřednictvím rozvoje e-learningových nástrojů vzdělávání a tvorbou výukových materiálů.

 

Čekuj integraci!

Projekt financován z prostředků MHMP (Integrace cizinců)

Doba realizace: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2017
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Martin Benda

Projekt je zaměřen na rozvoj multikulturních kompetencí ZŠ a SŠ a podporu pedagogů při výuce průřezového tématu multikulturní výchova. Realizací workshopu „I Jan Amos chodil do školy v cizině“ chceme žákům zprostředkovat zkušenosti cizinců, kteří přicházejí do ČR z odlišných sociálních a kulturních podmínek a kromě náročného procesu své vlastní integrace musí čelit ne vždy zcela vřelému přijetí ze strany většinové společnosti. Projektem chceme dále zprostředkovat příklady úspěšné integrace cizinců. V neposlední řadě má projekt za cíl vytvářet příležitosti pro vzájemnou spolupráci Čechů a cizinců na přípravě aktivit zaměřených na poznávání kultur, zvyků i osobních příběhů zapojených jednotlivců. Do projektu jsou zapojeni i samotní cizinci, a to jak do realizačního týmu tak coby příjemci aktivit. Zprostředkují tak své osobní zkušenosti a zároveň je budou moci reflektovat a zužitkovat pro svůj vlastní osobní rozvoj. Součástí realizačního týmu projektu jsou i dobrovolníci společnosti META.

Ministerstvo vnitra Prague

 


Kampaň Hello Czech Republic

Projekt je odborně a finančně podpořen UNHCR Česká republika

Doba realizace: 1. ledna - 31. prosince 2017
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Julie Pechlátová

Kampaň Hello Czech Republic je zaměřena na dvě cílové skupiny. Zaprvé na studenty pedagogických fakult, kteří s využitím metodiky, komiksu a filmu mohou v budoucnu ve svých třídách pracovat s tématy uprchlictví, identity, stereotypy či bezpečného prostředí školy. Zadruhé na žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ. Cílem kampaně je prostřednictvím příběhů dětí uprchlíků a aktivit na ně navázaných otevřít mezi žáky diskuzi o odlišnostech, uprchlictví a předsudcích. V rámci kampaně byla ustanovena pracovní skupina, která pilotovala vybrané aktivity ve školách. Na základě pilotáže byla pro české prostředí upravena příručka pro učitele, která vychází ze švédského originálu. Na podzim 2015 proběhl workshop, kde byla metodika představena a znovu odzkoušena pedagogy. Finální verze příručky pro učitele, komiks a film byl veřejně představen v polovině ledna 2016. Materiály jsou volně ke stažení ZDE.

 

Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci

Projekt je finančně podpořený z MŠMT ČR.

Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Kristýna Titěrová

Cílem projektu je posilování kompetencí pedagogických pracovníků v práci s dětmi a žáky cizinci všech stupňů škol v oblasti češtiny jako druhého jazyka a mezikulturních kompetencí prostřednictvím rozvoje e-learningových nástrojů vzdělávání a tvorbou výukových materiálů.

 

Komunitní poradenství v oblasti vzdělávání cizinců pro Prahu 12

Dílčí projekt projektu MČ Praha 12 „Podpora integrace cizinců MČ Praha 2 – rok 2017“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.“

Doba realizace: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2017
Místo realizace: Praha 12
Kontaktní osoba: Jan Heinrich

Cílem projektu je zajistit podporu dětem a žákům cizincům, především cizincům ze třetích zemí, a v odůvodněných případech také dětem a žákům, kteří mají české občanství, ale nehovoří a nerozumí českému jazyku (dále jen děti a žáci s OMJ) na mateřských a základních školách v MČ Praha 12 formou poradenství a doučování.

Ministerstvo vnitro Praha 12

 

Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII.

Projekt je finančně podpořený MŠMT ČR a Magistrátem hlavního města Prahy.
Doba realizace: 1. ledna - 31. prosince 2016
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Lucie Procházková

Hlavním cílem projektu je posilování kompetencí pedagogických pracovníků všech stupňů škol v práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem. Tímto bude umožněno efektivnější začleňování dětí a žáků cizinců do českého vzdělávacího systému. Vytyčeného cíle chceme dosáhnout prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogy (prezenčních i e-learningových), rozvojem informačního portálu www.inkluzivniskola.cz, poskytováním metodické podpory, rozvojem e-learningu pro žáky učící se češtinu jako druhý jazyk a vytvořením materiálů k výuce češtiny jako druhého jazyka na SŠ.

MŠMT Praha

 

DISKRIMINACE DO ŠKOLY NEPATŘÍ

Projekt podpořený grantem z Islandu, Norska a Lichtenštejnska (3710095)
Doba realizace: 1. dubna 2015 - 31. března 2016
Místo realizace: Praha, celá ČR
Kontaktní osoba: Tereza Günterová

V rámci projektu DISKRIMINACE DO ŠKOLY NEPATŘÍ! jsme poskytovali poradenství ve vzdělávání a a dobrovolnickou podporu. Rodičům dětí navštěvujících českou školu nebo přímo studentům jsme nabízeli odbornou radu a pomoc se zvládáním problémů, které mohou ve škole nastat.
Připravili brožuru mapující nejčastější situace, které mohou být na překážku úspěšnému studiu a vzdělávání žáků cizinců, která pomůže rodičům, žákům i učitelům rozpoznat možné znaky diskriminace a účinně jim předcházet.
Ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab vznikla povídková kniha pro mládež na téma migrace a integrace; autory jsou známí spisovatelé, kteří mají s migrací osobní zkušenost.
Pro žáky ZŠ a SŠ jsme realizovali workshopy na dané téma.
Podívejte se na leták.
Materiály vytvořené v rámci projektu:
- povídková kniha "Jinde"
- informační brožura pro učitele a rodiče "Diskriminace do školy nepatří" (ČJ, AJ, RJ, VN, ARA, MNG)
- soubor kazuistik
- sylabus workshopu pro ZŠ a SŠ (soubor aktivit k tématům diskriminace, migrace, předsudky, dětská práva, tolerance...)
najdete buď na webu v části SLUŽBY PRO PEDAGOGY / METODICKÉ MATERIÁLY
nebo na portálu Inkluzivní škola.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

 

KIKUS with us

Projekt financován ze zdrojů Evropské unie v rámci programu ERASMUS+ (2014-1-CZ01-KA201-002005)
Doba realizace: 1. ledna 2015 - 30. srpna 2016
Místo realizace: Praha, Bratislava, Mnichov
Kontaktní osoba: Zuzana Vodňanská

Projekt se věnuje jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách a je realizován ve spolupráci s organizacemi a mateřskými školami z Čech, Slovenska a Německa. Konkrétně jsou do projektu zapojeny MŠ FMS Sluníčko pod střechou (ČR), MŠ Timravina (SR), nezisková organizace Marginal (SR) a organizace Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit (D). Cílem projektu je budování a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při začleňování dětí, které nejsou rodilými mluvčími českého, nebo slovenského jazyka. V rámci projektu dojde k překladu, adaptaci a pilotáži metody KIKUS, která podněcuje a podporuje schopnost dětí komunikovat a fungovat ve více než jednom jazyce a to již od útlého věku.
Více informací o metodě KIKUS najdete zde.


Changing lives. Opening minds.

Analýza výuky českého jazyka v rámci státního integračního programu (SIP)

Projekt je finančně podpořen UNHCR Česká republika
Doba realizace: 1. září - 31. prosince 2015
Místo realizace: Praha, integrační azylová střediska (IAS) v ČR
Kontaktní osoba: Lukáš Radostný

Lidé, kteří v České republice získali status azylanta (osoby s udělenou mezinárodní ochranou), mají možnost vstoupit do tzv. státního integračního programu (SIP), který zahrnuje i 400 hodin výuky českého jazyka. Cílem analýzy výuky českého jazyka v rámci SIP je zmapovat současný stav zajištění výuky ČJ v integračních azylových střediscích (IAS) v České republice a navrhnout soubor doporučení, která povedou ke zvýšení kvality této služby. Analýza se zaměřuje jak na obsahovou a metodologickou stránku výuky, tak na organizační zajištění této výuky. V rámci analýzy probíhají rozhovory s lektory ČJ, klienty (příjemci podpory), pracovníky IAS a dalšími zástupci institucí, které jsou na integračním procesu azylantů, resp. jejich výuce ČJ podílejí (Správa uprchlických zařízení, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka apod.). Závěrečná zpráva bude zpracována do konce prosince 2015.

Dobrovolnický program pro cizince na Praze 2

Projekt je realizován s finanční podporou Městké části Praha 2
Doba realizace: 1. duben 2014 - 31. březen 2015
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: info@meta-osp.cz

Cílem projektu Dobrovolnický program pro cizince na Praze 2 je prostřednictvím rozvoje dobrovolnického programu META pomáhat mladým cizincům (žákům ZŠ a SŠ) při řešení (vzdělávacích) problémů vyplývajících z jejich sociálního a právního postavení, neznalosti českého prostředí, vzdělávacího systému či obtížné dostupnosti informací.

Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků MŠMT (EIF 2013 - 19)
Doba realizace: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2015
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Lucie Procházková

Projekt přímo navazuje na aktivity realizované v uplynulých 5 letech. Celkovým cílem projektu je podpora a posilování kompetencí jak pedagogických pracovníků při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému, tak zaměstnanců institucí veřejné správy účastnících se integračního procesu. Projekt sestává z celkem 9 aktivit: 1) rozšiřování a propagace webového portálu www.inkluzivniskola.cz, který je zdrojem informací o principech začleňování žáků cizinců, včetně rozšíření portálu o e-learningové prostředí pro učitele. 2) vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ formou odborných seminářů a posilování jejich kapacity v regionech proškolením tzv. multiplikátorů v rámci aktivity 3. 4) vytvoření osnov pro předmět čeština jako druhý jazyk, jejich prezentace a úprava pro RVP-základní vzdělávání. 5) metodická podpora a poradenství pedagogům ZŠ a SŠ při práci s žáky cizinci. 6) vzdělávací program a metodická podpora pro pedagogy MŠ s cílem posílit jejich kompetence pro práci s dětmi cizinci. 7) semináře pro studenty pedagogických fakult s cílem připravit budoucí učitele na práci s žáky cizinci a rozvoj interkulturních kompetencí. 8) pracovní skupiny-síťování klíčových aktérů s cílem dosáhnout koncepčního zajištění integrace dětí cizinců. 9) seminář pro pracovníky veřejné správy s cílem posílit kompetence pracovníků institucí podílejících se na procesu vzdělávání a integrace žáků cizinců.

Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze II

Projekt podpořený v rámci programu OPPA, tedy z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy (CZ.2.17/2.1.00/37048)
Doba realizace: 1. ledna 2015 - 31. října 2015
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Lucie Zrůstová

Projekt byl zaměřen na podporu pracovního uplatnění cizinců dlouhodobě pobývajících na území hl. m. Prahy a plynně navazoval na již úspěšně ukončené projekty Cizinci jako asistenti pedagogů a Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze. V rámci projektu jsme klientům podskytovali podporu ve formě rekvalifikačního kurzu, přičemž projekt se soustředil primárně na vzdělávání zájemců na pozici asistent pedagoga a komunitní tlumočník. Vybraným absolventům těchto kurzů byl poskytován mzdový příslěvek po dobu čtyř měsíců. Celá cílová skupina získala v průběhu projektu podporu v podobě aktivity Job klub (individuální pracovní poradenství, individuální či skupinový nácvik komunikačně prezentačních dovedností, zprostředkování rekvalifikačního kurzu a jeho případná úhrada, možnost jazykového dovzdělání). Dále jsme připravili dva zdokonalovací kurzy českého jazyka.

Důvodem realizace projektu byla skutečnost, že mnoho vzdělaných cizinců má z důvodu vyplývajících z jejich statusu omezenou možnost pracovního uplatnění. Projekt měl za cíl s nimi pracovat po celou dobu procesu jejich návratu na pracovní místa, která odpovídají jejich kvalifikaci a schopnostem.

Informační leták projektu:
CZ/AJ/SJ/RJ
CZ/VN/MN/CN

Výstupy projektu:
Sylabus ke zdokonalovacímu kurzu Čeština do školy
Sylabus ke zdokonalovacímu kurzu Čeština pro zdravotnictví


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Téma dne: Škola, základ integrace

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF 2013-42)
Doba realizace: 1. 8. 2014 – 30. 6. 2015
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Zuzana Vodňanská

Cílem projektu je ukázat odborné i široké veřejnosti, s jakými problémy se potýkají cizinci při svém začleňování do českého vzdělávacího systému, a to s důrazem na to, že vzdělání je pro jejich následnou integraci velmi důležité. V rámci projektu zrealizujeme čtyři dílčí aktivity. Pro žáky základních a středních škol je to tvůrčí soutěž „Čeština je i můj jazyk“, která je zaměřena na vzájemné poznání žáků, jejichž mateřským jazykem je čeština, a žáků s odlišným mateřským jazykem. Další aktivitou jsou workshopy, jejichž cílem bude českým žákům ukázat, jak složitý je pro cizince proces začleňování do české školy. Kromě samotných žáků je aktivita zaměřena i na jejich rodiče a zejména pedagogy, kteří workshopy mohou využít i jako inspiraci pro vlastní výuku v oblasti multikulturní výchovy. Pro odbornou i širokou veřejnost jsou určeny kulaté stoly, které budeme pořádat v regionech - Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Pardubice, Praha. V rámci této aktivity budou dále vytištěny dvě publikace – „Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Systémová doporučení“ a „Hledá se dvojjazyčný asistent“. V rámci poslední aktivity bude zpracována komparace národních politik a proběhne mezinárodní konference, která je zacílena především na odbornou veřejnost. Během konference budou prezentovány příklady dobré praxe z evropských, tradičně hostitelských zemí a oceněni výherci tvůrčí soutěže. Cizinci ze třetích zemí, mimo jiné i z řad bývalých i současných klientů METY budou součástí realizačního týmu a budou mít své zastoupení v odborné i umělecké veřejnosti.

Ztraceno v překladu, nalezeno v porozumění

Projekt financován ze prostředků MŠMT (dotace na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy), MV (Integrace cizinců) a MHMP (Integrace cizinců)
Doba realizace: 1. ledna 2015 - 31. prosince 2015
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Zuzana Vodňanská

Projekt má dva hlavní vzájemně propojené cíle - zapojit cizince do integračních aktivit společnosti META, vytvořit pro ně prostor pro realizací svých vlastních aktivit a současně zvýšit povědomí široké veřejnosti o cizincích jako aktivních hybatelích procesu své vlastní integrace (a dalších cizinců) i celospolečenského dění. V rámci projektu bude po celý rok realizován workshop „I Jan Amos chodil do školy v cizině“, jehož cílem je ukázat českým žákům, jak složitý je pro cizince proces začleňování do české školy. Dále bude v prvním pololetí zorganizována tvůrčí literární soutěž „Čeština je i můj jazyk“ a následně vytvořen sborník soutěžních příspěvků. Nedílnou součástí projektu je také průběžné PR aktivity a práce s dobrovolníky.

Umět česky je první krok

Doba realizace: 1.1.2015 – 31.12.2015
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Blanka Štefano

Projekt je zaměřen na podporu přístupu ke vzdělávání cizinců, kteří patří mezi znevýhodněné slupiny žáků. V rámci projektu budou realizovány různé typy kurzů českého jazyka. Pro cílovou skupinu žáků cizinců, resp. jejich rodičů bude nabízena možnost konzultace se sociálním pracovníkem, především s cílem zprostředkovat jejich komunikaci se školou.

 

Volunteers –The Initiators of Integration

Projekt je spolufinancován z programu Malých grantů Velvyslanectví USA
Doba realizace: 1. 9. 2014 – 30. 6. 2015
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Jan Heinrich

Projekt je zaměřen na zapojení amerických občanů, kteří žijí v České republice, do dobrovolnického programu organizace META. Budou zapojeni do realizace doučování a volnočasových aktivit.

Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze

Projekt podpořený v rámci programu OPPA, tedy z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy (CZ.2.17/2.1.00/35231)
Doba realizace: 1. července 2013 - 31. prosince 2014
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Lucie Zrůstová

Projekt je zaměřen na podporu pracovního uplatnění cizinců dlouhodobě pobývajících na území hl. m. Prahy a plynně navazuje na již úspěšně ukončený projekt Cizinci jako asistenti pedagogů. Až 50 klientům poskytneme rekvalifikační kurz z pěti oblastí trhu práce, na které se projekt zaměřuje: školství, zdravotnictví, sociální služby, účetnictví a cestovní ruch. Následně vytvoříme až 20 pracovních míst po dobu 8 měsíců, na něž budeme poskytovat mzdový příspěvek. Celá cílová skupina (100 osob) získá v průběhu projektu podporu v podobě aktivity Job klub (individuální pracovní poradenství, individuální či skupinový nácvik komunikačně prezentačních dovedností, zprostředkování rekvalifikačního kurzu a jeho případná úhrada, možnost jazykového dovzdělání). Dále v rámci projektu připravujeme 5 zdokonalovacích kurzů češtiny zaměřených na již zmíněné oblasti trhu práce.

Důvodem realizace projektu je skutečnost, že mnoho vzdělaných cizinců má z důvodu vyplývajících z jejich statusu omezenou možnost pracovního uplatnění. Projekt má za cíl s nimi pracovat po celou dobu procesu jejich návratu na pracovní místa, která odpovídají jejich kvalifikaci a schopnostem.

Informační leták projektu:

CZ/AJ/SJ/RJ
CZ/VN/MN/CN

Sylaby zdokonalovacích kurzů češtiny:

Čeština do školy

Čeština pro cestovní ruch

Čeština pro sociální služby

Čeština pro účetnictví

Čeština pro zdravotnictví

Slovníčky ke zdokonalovacím kurzům čeština:

Slovníček ke kurzu Čeština do školy

Slovníček ke kurzu Čeština pro cestovní ruch

Slovníček ke kurzu Čeština pro sociální služby

Slovníček ke kurzu Čeština pro oblast účetnictví

Slovníček ke kurzu Čeština pro zdravotnictví


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Komunitní tlumočníci ve víru integrace

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků Ministerstva vnitra na integraci cizinců.
Doba realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Petra Kozílková

Projekt je zaměřen na zvýšení informovanosti odborné a laické veřejnosti o komunitních tlumočnících. Chceme rozšířit povědomí o práci a významu komunitních tlumočníků v procesu integrace cizinců a představit hostitelské společnosti komunitní tlumočníky jako cizince, kteří jen pasivně nepřijímají podporu a pomoc při procesu své integrace, ale aktivně se na něm podílejí a sami se stávají poskytovateli podpory ostatním. Projekt je složen z 5 aktivit, přičemž první dvě, Publikace Komunitní tlumočníci ve víru integrace a Webové prezentace o komunitním tlumočení, jsou východiskem a prostředkem aktivit dalších, které jsou zaměřené na informační kampaň o práci komunitních tlumočníků ve třech různých oblastech: tlumočnických profesionálů a budoucích profesionálů, školství, neformálního a dalšího vzdělávání a ve zdravotnictví a sociálních službách. V každé oblasti bude mít informační kampaň jinou formu, a to s ohledem na jejich specifika, naše znalosti těchto specifik a zkušenosti v působení v jednotlivých oblastech. Komunitní tlumočníci budou součástí realizačního týmu. Publikace a převážná část webových prezentací budou založeny na jejich reálných zkušenostech a zážitcích i na jejich osobních příbězích, které jsou nejlepším důkazem úspěšné integrace. Projekt bude realizován od ledna do června 2013 na celém území ČR.

METAplán – komplexní program rozvoje organizace

Projekt financován v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA), Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy (CZ.2.17/2.1.00/36326)
Doba realizace: 1. 7. 2013 – 31. 12. 2014
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Tereza Günterová

Po roce a půj jsme ukončili projekt, jehož cílem bylo dosáhnout lepší kvality našich služeb a posílit naši „konkurenceschopnost" při získávání finanční i jiné podpory. Veškeré interní procesy prošly revizí, byly nově vymezeny všechny činnosti organizace (manažerské i odborné) a upravena interní pravidla pro jejich výkon, byl zrevidován dobrovolnický program organizace a nastavena fundraisingová strategie pro následující období.

Pracovníci METY a někteří dobrovolníci měli možnost čerpat vzdělávání a posílit tak své odborné dovednosti a znalosti. Níže najdete vybrané výstupy projektu, přičemž některé jsou vzhledem ke svému internímu charakteru zveřejněny v omezeném rozsahu. V případě zájmu rádi poskytneme další informace, s materiály je možné se seznámit v kanceláři METY po předchozí domluvě.

1/ Souhrnná informace o projektu
2/ METAguide - Příručka pro zaměstnance
3/ META FR strategie
4/ Dobrovolnický program_metodika
5/ Manuál pro dobrovolníky

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci V

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků MŠMT (EIF 2012 - 21)
Doba realizace: 1. 7. 2013 – 30. 6. 2014
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: kozilkova@meta-ops.cz

Pokračujeme v úspěšném programu podpory pedagogů. V minulém roce prošlo našimi semináři 335 pedagogů, dalších pracovníků státní správy a studentů pedagogických oborů, poskytli jsme takřka 50 hodin metodické podpory a 316 hodin asistence.
V navazujícím projektu budeme nadále poskytovat pedagogům služby ve formě internetového portálu www.inkluzivniskola.cz, seminářů a metodické podpory. Semináře budou v nabídce od září 2013 a budou realizovány na území hl. města Prahy a Karlových Varů, v případě zájmu zrealizujeme semináře „na klíč“ na základě aktuální poptávky. Nabídka seminářů bude rozšířena o intenzivní workshop zahrnující i praktické ukázky a hospitace v hodinách. Nově vznikne metodika pro práci s předškolními dětmi a budou realizovány dva semináře pro pedagogy MŠ. Metodické podpory budou moci využít jak účastníci seminářů tak další zájemci z řad učitelů.
Nově se budeme věnovat nastolení spolupráce klíčových partnerů v oblasti začleňování žáků cizinců. Jako výsledek několika pracovních skupin složených z odborníků na danou problematiku i ze zástupců cizinců vzniknou návrhy strategií pro systémové změny českého vzdělávacího systému.

Ke Stažení:
Vzdělávání a začleňování žáku s odlišným mateřským jazykem - systémové doporučení
Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školkách - metodika
Práce s dětmi cizinci v mateřských školách - anotace
Principy práce s žáky s OMJ ve výuce - anotace

Komplexní podpora migrantů v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění II

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků
třetích zemí (EIF 2012 - 22)
Doba realizace: 1. červenec 2013 – 30. červen 2014
Místo realizace: Praha, Středočeský kraj
Kontaktní osoba: Linda Tutterová

Projekt navazuje na předcházející roční projekt sdružení META Komplexní podpora migrantů v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění. Poradenství a asistence ve vzdělávání a pracovním uplatnění jsou doplněny o kurzy češtiny pro cizince. Během léta 2013 proběhnou dva letní intenzivní kurzy pro žáky, kteří od září začnou chodit do české školy. Od října do června se uskuteční dva nízkoprahové kurzy češtiny pro žáky. Pro ostatní zájemce z řad cizinců ze třetích zemí se v roce 2014 uskuteční jeden kurz češtiny pro pokročilé. Kurzy češtiny doplní podpora dobrovolníka ve formě doučování pro žáky, kteří mají problémy se zvládnutím učiva z důvodu odlišného vyučovacího jazyka. Služby dobrovolníků budou moci využít i dospělí zájemci, kteří pro úspěšné zapojení na trh práce potřebují prohloubit odbornou terminologii jejich oboru, nebo se připravit na nostrifikační, či jiné zkoušky.

Cizinci jako komunitní tlumočníci

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (CZ.1.04/2.1.01/74.00119)
Doba realizace: 1. červenec 2012 – 31. prosinec 2013
Místo realizace: Hl. město Praha, Královéhradecký a Karlovarský kraj.
Kontaktní osoba: Petra Kozílková

Projekt je zaměřen na podporu pracovního uplatnění cizinců ze třetích zemí (tzn. mimo EU) s trvalým pobytem z Prahy, Karlovarského, Královéhradeckého kraje. V rámci projektu, který bude trvat 18 měsíců (1.7.2012 – 31.12.2013), bude podpořeno celkem 100 klientů a budou vytvořena pracovní místa sociálních tlumočníků v rámci migračních NNO. Celá cílová skupina získá v průběhu projektu podporu v podobě aktivity Job klub (individuální pracovní poradenství, v odůvodněných případech bilanční diagnostika, individuální a skupinový nácvik komunikačně prezentačních dovedností). Skupině 30 osob bude nabídnut rekvalifikační kurz Komunitní tlumočníci ve styku s cizinci a menšinami a následné dovzdělání v oblastech běžného života v ČR. Kritérium pro zapojení do kurzu bude především znalost češtiny adekvátní pro výkon tlumočníka. Po dobu 6 měsíců budou v partnerských organizacích žadatele či u samotného žadatele vytvořena pracovní místa komunitních tlumočníků. Žadatel garantuje vytvoření (v přepočtu) 10 míst, počet a výše úvazků v jednotlivých organizacích bude reagovat na aktuální potřebu samotných organizací a klientů. S ohledem na výše uvedené zprostředkuje žadatel co nejvyššímu počtu proškolených klientů pracovní uplatnění(žadatel za tímto účelem požádá o povolení ke zprostředkování zaměstnání). V realizačním týmu žadatele bude kromě pracovních poradců i metodik komunitního tlumočení, který bude klientům při jejich práci poskytovat odbornou metodickou podporu. Klienti projektu, kteří nebudou podpořeni rekvalifikačním kurzem KT, budou mít možnost absolvovat jiný rekvalifikační kurz a bude jim věnována intenzivní individuální podpora v rámci Job klubu s cílem najít a udržet si pracovní uplatnění. Důvodem realizace projektu je skutečnost, že mnoho vzdělaných cizinců má z důvodu vyplývajících z jejich statusu omezenou možnost pracovního uplatnění a zároveň faktu, že pro NNO je obtížné zajistit jejich klientům bezplatného tlumočníka při styku s úřady.

Tiskové zprávy:

Komunitní tlumočníci usnadňují integraci cizinců.

Cizinci jako komunitní tlumočníci - závěrečná tisková zpráva

Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci IV

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků MŠMT.
Doba realizace: 1. červenec 2012 – 30. červen 2013
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Tereza Günterová

Projekt navazuje na projekty realizované v letech 2009-2011. Jeho hlavním cílem je i nadále přispívat prostřednictvím metodické a informační podpory k rozšiřování kompetencí stávajících i budoucích pedagogů v oblasti práce s žáky – cizinci a podporovat tak efektivní začleňování žáků do českého vzdělávacího systému.
Během realizace projektu se budeme věnovat rozšiřování existujícího webového portálu www.inkluzivniskola.cz, vzdělávání a metodické podpoře pedagogů všech stupňů škol včetně mateřských i vzdělávání budoucích učitelů (UK Praha, UJEP Ústí nad Labem, ZU Plzeň). V rámci pracovních skupin složených z pedagogů a expertů na výuku češtiny jako cizího jazyka vzniknou výukové materiály pro český jazyk, prvouku, vlastivědu/dějepis a přírodovědu/přírodopis. Bude pokračovat poskytování asistentských služeb pro pedagogy – poskytování podpory při výuce žáků-cizinců, individuální výuka, asistence při běžné výuce, podpora při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a organizaci práce při výuce. Na základě zkušeností budou upraven a rozšířen vzdělávací kurz Asistent pedagoga pro žáky cizince. Nově proběhne také školení pro pracovníky školských odborů krajských úřadů pro Prahu a Jihomoravský kraj.

Komplexní podpora migrantů v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků
třetích zemí
Doba realizace: 1. červenec 2012 – 30. červen 2013
Místo realizace: Praha, Středočeský kraj
Kontaktní osoba: Monika Kutilová

Projekt navazuje na předcházející osmnáctiměsíční projekt sdružení META Poradenství a asistence migrantům v oblasti vzdělávání, ale podstatně jej rozvíjí a rozšiřuje nabídku služeb v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění v Hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji. Poradenství a asistence jsou doplněny o kurzy češtiny pro cizince. Během srpna proběhnou dva letní intenzivní kurzy pro žáky, kteří od září začnou chodit do české školy. Od září do června se uskuteční dva nízkoprahové kurzy češtiny pro žáky. Pro ostatní zájemce z řad cizinců ze třetích zemí se v roce 2013 uskuteční jeden kurz pro pokročilé. Kurzy češtiny doplní podpora dobrovolníka ve formě doučování pro žáky, kteří mají problémy se zvládnutím učiva z důvodu odlišného vyučovacího jazyka. Dobrovolníky budou moci využít i dospělí zájemci, kteří pro úspěšné zapojení na trh práce potřebují prohloubit odbornou terminologii jejich profese.

Cizinci jako asistenti pedagogů

Projekt podpořený v rámci programu OPPA, tedy z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy
Doba realizace: 1. března 2012 - 30. června 2013
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Lucie Zrůstová

Projekt je zaměřen na podporu pracovního uplatnění cizinců dlouhodobě pobývajících na území hl. m. Prahy. V rámci projektu budou vytvořena pracovní místa asistentů pedagogů na základních školách v Praze a 20 zájemců projde akreditovaným kurzem pro asistenta pedagoga a následným dovzděláním v oblasti práce s žáky cizinci. Celá cílová skupina (100 osob) získá v průběhu projektu podporu v podobě aktivity Job klub (individuální pracovní poradenství, individuální či skupinový nácvik komunikačně prezentačních dovedností, zprostředkování rekvalifikačního kurzu a jeho případná úhrada, možnost jazykového dovzdělání).
Důvodem realizace projektu je skutečnost, že mnoho vzdělaných cizinců má z důvodu vyplývajících z jejich statusu omezenou možnost pracovního uplatnění a zároveň faktu, že pro školy je obtížné zajistit jejich žákům asistenty pedagogy, a to jak pro žáky cizince, tak i pro jinak znevýhodněné žáky.

Výstupy projektu:

Sylabus kurzu Specifika pozice asistenta pedagoga pro práci s žáky-cizince

Sylaby zdokonalovacích kurzů češtiny: Čeština pro školy, Čeština pro účetnictví, Čeština pro zdravotnictví, Čeština pro cestovní ruch, Čeština pro oblast služeb zákazníkům.

Metodický materiál:

Hledá se dvojjazyčný asistent...

Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem

Tisková zpráva:

Cizinci jako asistenti pedagogů

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Posilování mládeže z řad cizinců: modely integrace a prevence vyloučení (iYouth)

Projekt je financován z prostředků Evropské komise - Fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Community Actions 2010, Ministerstvem školství a kultury Finska a Ministerstvem vnitra Rakouska
Doba realizace: 1. září 2011 – 28. února 2013
Partneři : iYOUTH IOM Helsinky, IOM Vídeň, Praha, Marseille a Varšava a mládežnické organizace META /Cze/, Interface Vienna /A/, Kanava Ry /Fin/, Agence de Développement des ralationes interculturelles pour la citoyenneté (ADRIC) /Fra/, Arménská kulturní asociace a nadace Naše volba (Nash Vybir) /Pol/
Institucionální partneři: Rakouská národní rada dětí a mládeže /A/, Ministerstvo vnitra /Cze/, Mládež- oddělení Město Helsinky /Fin/, Ministerstvo mládeže /Fra/ a Varšava obec /Pol/
Kontaktní osoba: Petra Kozílková

Cílem projektu je posílit kapacity organizací pracujících s cizinci z řad mládeže a tím zvýšit prevenci sociálního vyloučení a radikalizace mládeže. Partnerství několika zemí v projektu povede ke srovnání politiky a praxe zaměřující se na mládež-cizince v jednotlivých partnerských zemích a k vytvoření online dostupných školících materiálů. V rámci projektu budou zorganizovány také národní workshopy.
Specifickými cíli projektu je zaangažovat partnerské organizace v efektivní podpoře integrace mladých cizinců, vytvořit modely integrace pro partnerské organizace, zvýšit informovanost a porozumění mezi organizacemi pracujícími s mládeží-cizinci o právech a povinnostech v rámci EU, posílit kapacity partnerských organizací a zvýšit porozumění v hostitelských společnostech a u vládních autorit o problematice mládeže-cizinců.

Přečtěte si závěrečnou zprávu projektu.

iYouth_Brochure_CZ1.pdf (2781K)

Putování s Carly

Projekt podpořený v roce 2008 MŠMT a UNHCR (Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky při OSN)
Realizace: od ledna 2009 projekt probíhá omezeně, pouze s minimálními náklady
Konktaktní osoba: Linda Tutterová

Putování s Carly je vzdělávací projekt určený pedagogům a dětem prvních až třetích tříd základní školy a poslední třídy školy mateřské, který META vyvinula ve spolupráci s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Praha. Carly je animovaný film vypravující příběh malého děvčátka, které se vlivem tragických okolností ocitne na útěku z domova a její cesta ke štěstí je dosti trnitá. Všude ji odmítají, protože je „cizí a jiná než oni“. Krátký, jednoduchý, ale výstižný příběh se šťastným koncem seznamuje děti s osudy uprchlíků a příběh se stal východiskem pro vytvoření materiálu k multikulturní výchově pro děti od 5 do 8 let. Zpracovaná metodika popisuje možnosti práce nejen s tématem uprchlictví, ale přináší i náměty pro témata tolerance, emoce, elementární potřeby a oslovuje i oblast výchovy k hodnotám. META zajistila překlad filmu a metodické příručky do českého jazyka a film namluvil (bez nároku na honorář) pan Petr Nárožný. Materiály jsou distribuovány do základních a mateřských škol po celém území ČR.
Od ledna 2009 projekt funguje pouze formou distribuce výše zmíněných materiálů a případnou komunikací s pedagogy, kteří o materiály projeví zájem.

Více informací o projektu.
Metodická příručka


Nejste na to sami! II

Projekt je financován z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou
televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti
Doba realizace: 1. leden – 31. prosinec 2012
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Kristýna Titěrová

Projekt je zaměřen na podporu dětí-cizinců, kterým neznalost českého jazyka brání v začlenění se do českého vzdělávacího systému. Působením asistentů pedagoga na školách projekt vyrovnává šance na vzdělání žáků-cizinců, kteří jsou bez jakékoliv přípravy zařazovány do českých škol, a podporuje tím i jejich pedagogy, kteří zůstávají bez větší systémové podpory.
Cílem podpory žáků cizinců na vybraných pražských ZŠ prostřednictvím asistenta pedagoga je zlepšení jejich znalosti českého jazyka, příp. i ostatních předmětů, zlepšení orientace v jednotlivých předmětech, učebnicích a ve vyučovacím procesu a podpora s navazováním kontaktů ve třídě. Cílem podpory pedagogů je usnadnění práce při přípravě na výuku (využití individuálního přístupu, zohlednění potřeb žáka cizince), osvojení metodiky vytváření a aplikování vyrovnávacích plánů pro žáky cizince a vytvoření konkrétních výukových materiálů použitelných pro práci s žáky cizinci.

Do školy s METOU

Projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem
Doba realizace: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Monika Kutilová

Projekt „Do školy s METOU“ je zaměřen na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků cizinců na pražských základních a středních školách. Tito znevýhodnění žáci budou v rámci projektu podpořeni poradenstvím, doučováním a především volnočasovými aktivitami (divadelní kroužek, výlety).

Práce, to je integrace!

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Nadace OKD v programu Pro Evropu
Doba realizace: 1. červenec 2011 – 30. červen 2012
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Jan Heinrich

V rámci projektu Práce, to je integrace! bude připravena projektová žádost (stejného názvu) do výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita. V prioritní ose 2 tohoto programu budou podpořeny projekty zaměřené na začleňování znevýhodněných osob na trh práce. Cílovou skupinou připravovaného projektu budou cizinci pobývající na území hl. m. Prahy, kteří jsou z důvodu svého původu, pobytového statusu a nedostatečné znalosti ČJ diskriminování na trhu práce. V rámci projektu bude rovněž provedena důkladná analýza potřeb cílové skupiny a navázána partnerství s potenciálními zaměstnavateli.

Poradenství a asistence migrantům v oblasti vzdělávání

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Doba realizace: 1. leden 2011 – 30. červen 2012
Místo realizace: Praha, Středočeský kraj
Kontaktní osoba: Hana Marková

Projekt je určen pro cizince ze třetích zemí a nabízí jim pomoc v oblasti vzdělávání. Aktivity projektu jsou rozděleny podle věku, stupně a aktuální míry zapojení cizince do vzdělávání v ČR. Poradenství sleduje specifické nároky jednotlivých typů škol a s tím souvisejících potřeb a požadavků příslušné věkové skupiny, a to nejen pro samotné poradenství a asistenci, ale už pro fázi oslovování cílové skupiny. Klienty budou jak žáci a studenti všech stupňů a typů škol a u nezletilých i jejich zákonní zástupci, tak zájemci o studium na těchto školách. Samostatnou podskupinou budou cizinci, kteří již své vzdělání ukončili, ale potřebují asistenci při procesu jeho uznání či podporu pro další neformální vzdělávání/rekvalifikaci, a to za účelem zvýšení šancí pracovního uplatnění.
Aktivity realizované v rámci projektu jsou pro všechny cílové skupiny stejné – propagace služeb (komunikace se školami, cizineckými komunitami) a poradenství a asistence. Důraz bude kladen na informovanost cizinců o systému českého školství (např. informační setkání s rodiči žáků-cizinců o ČVS či na konkrétní téma z oblasti vzdělávání cizinců v ČR).

Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. V roce 2011 byl projekt spolufinancován z prostředků MŠMT, programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců.
Doba realizace: 1. leden 2011 – 30. červen 2012
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Lukáš Radostný

Projekt rozvíjí projekty, které jsme realizovali v letech 2009 (dotace MŠMT) a 2010 (EIF) a jeho cílem je prostřednictvím komplexní metodické a informační podpory dále zvyšovat kompetence zaměstnanců státní správy - stávajících i budoucích pedagogů v oblasti práce s žáky-cizinci (příslušníky třetích zemí) a podpořit tím efektivnější inkluzi těchto žáků do českého vzdělávacího systému. V rámci projektu bude rozšířen webový portál www.inkluzivniskola.cz, kde jsou pro pedagogy shromažďovány veškeré informace organizačního i metodického rázu o vzdělávání cizinců a multikulturní výchově. Druhou aktivitou bude realizace vzdělávacího programu (úvodní seminář a 2 navazující workshopy) v 5 krajích (Královéhradeckém, Olomouckém, Pardubickém, Zlínském kraji a v Praze). Všem pedagogům bude zároveň nabízena metodická podpora formou poradenství v oblasti vzdělávání cizinců. Součástí projektu je také realizace semináře pro studenty učitelství pro základní školy Pedagogické fakulty UJEP a UK a poskytování poradenství a metodické podpory učitelům MŠ a realizace seminářů pro učitele MŠ. Poslední aktivitou projektu je vytvoření 6 pracovních skupin, jejichž cílem je vytvořit metodická doporučení pro pedagogy a poradenská zařízení vzdělávající žáky-cizince v konkrétních vyučovacích předmětech.

Spolu, tedy lépe

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Magistrátem hlavního města Prahy
Doba realizace: 1. květen 2011 – 30. červen 2012
Místo realizace: ČR
Kontaktní osoba: Zuzana Vodňanská

Projekt „Spolu, tedy lépe“ je zaměřen na propagaci problematiky vzdělávání cizinců ze třetích zemí. Cílem projektu je prostřednictvím kampaně a dalších akcí zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o cizincích ze třetích zemí, kteří v ČR žijí, a tím docílit aktivnějšího zapojení široké veřejnosti do procesu integrace cizinců. Konkrétně je projekt zaměřen zejména na české žáky, jejich rodiče a dále pak na pedagogy volného času.

Během celého trvání projektu probíhá informační kampaň „Škola pro všechny“, která si klade za cíl seznámit školy s praktickou rovinou přijímání cizinců a jejich začleňování do výuky. Cílem další aktivity, v rámci které dochází k navazování spolupráce s DDM a centry volného času, je zapojit děti cizince do neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit. V průběhu realizace projektu probíhají také poznávací výlety do okolí Prahy, diskusní setkání pro širší veřejnost a divadelní kroužek pro mládež. Na realizaci všech aktivit se podílejí dobrovolníci sdružení META o.s.

Dobrovolnický program pro cizince v MČ Praha 2

Projekt podpořený MČ Praha 2

Doba realizace: 1. 3. 2011 - 31. 3. 2012
Místo realizace: Praha 2
Kontaktní osoba: Monika Kutilová

Cílem projektu je prostřednictvím rozvoje dobrovolnického programu META pomáhat mladým cizincům při řešení (vzdělávacích) problémů vyplývajících z jejich sociálního a právního postavení, neznalosti českého prostředí, vzdělávacího systému či obtížné dostupnosti informací.
Koordinátor dobrovolníků má na starost koordinaci i nábor dobrovolníků, kteří se věnují pomoci cizincům se zvládáním školních povinností zejména prostřednictvím doučování.

Pro informace o projekty ukončených v roce 2006 - 2011 kontaktujte info@meta-ops.cz