Základní informace o komunitním tlumočení

Kdo jsou komunitní tlumočníci?

Komunitní tlumočníci ovládají plynule češtinu a tlumočí ze/do svého rodného jazyka, případně do jiného cizího jazyka, který velmi dobře ovládají. Úlohou komunitních tlumočníků je vedle tlumočení v běžných situacích v institucionálním prostředí, kde klient a zástupci instituce nehovoří stejným jazykem, také zprostředkování porozumění těm, kteří se – kromě neznalosti českého jazyka – nedostatečně orientují v reáliích České republiky.

Při komunitním tlumočení hraje důležitou roli zprostředkování kultury, které vede k snazšímu prolomení komunikační bariéry, která nespočívá jenom v jazykovém omezení, ale i odlišnostech kulturního rázu. Komunitní tlumočníci, jsou totiž schopni přeložit nejen slova, ale i prožívanou realitu v hostitelské společnosti v analogii k realitě v zemi původu cizinců. Tyto reality jsou totiž mnohdy diametrálně odlišné, např. systém vzdělávání, systém trhu práce či systém zdravotnictví.

Od tlumočení konferenčního, tedy tlumočení na mezinárodních jednáních, konferencích apod. oblast komunitního tlumočení odlišují určité znaky, které jsou víceméně společné všem podskupinám této jinak velmi různorodé kategorie.
Komunitní tlumočník zprostředkovává komunikaci mezi jedincem, který vystupuje sám za sebe (na rozdíl od situací běžných v konferenčním tlumočení, kdy reprezentuje zájmy určitého podniku, instituce, státu apod.), a zástupcem určité instituce. Tato komunikace se vztahuje ke každodennímu životu a potřebám jednotlivce a probíhá v rámci téže sociální struktury (společnosti), přičemž její účastníci mají v dané struktuře různou pozici a patří k různým kulturním skupinám. Typický bývá i rozdíl nejen v kulturním, ale také sociálním zázemí účastníků, který se projevuje například v dosažené úrovni vzdělání, a stejně jako z příslušnosti ke kulturní skupině z něj vyplývají rozdíly v celkovém přístupu ke komunikaci. Navíc příslušnost k instituci staví jejího zástupce, který bývá i příslušníkem většinové kultury, do nadřazené pozice a jeho protějšek to značně znevýhodňuje.

Holkupová, J. (2014). Komunitní tlumočení. Získáno 21. leden 2014, z Interkulturní mediace: http://www.interkulturnimediace.cz/interkulturni-mediace/ceska-republika...

Jaké služby poskytují?

Mezi služby, které poskytují komunitní tlumočníci, patří například tlumočení na úřadech, policii, v sociálních a zdravotnických zařízeních, ve vzdělávacích institucích apod. Komunitní tlumočníci poskytují také překlady materiálů/dokumentů/formulářů, které zprostředkovávají komunikaci mezi majoritní společností a cizinci. Dále též poskytují asistenci, ve spolupráci se sociálními pracovníky, pracovními poradci a dalšími odbornými pracovníky a doprovázejí klienty (cizince) tam, kde je potřeba komunitního tlumočení.

Pro lepší představu uvádíme přehled oblastí, ve kterých působili komunitní tlumočníci projektu Cizinci jako komunitní tlumočníci:

  • Nejčastějším působištěm komunitních tlumočníků byly školy, kde tlumočili u zápisu do škol, během rodičovských schůzek, během výchovných komisí, u konzultací v Psychologicko-pedagogických poradnách či u nostrifikačních zkoušek.
  • Dále pak tlumočili pro instituce spojené s cizineckou agendou, jako je Správa uprchlických zařízení a Oddělení azylové a migrační politiky. V těchto institucích působili tlumočníci jak na objednání klientů, tak i pracovníků příslušných složek, kteří jejích služby hodnotili jako profesionální a oceňovali především nestranný přístup k vyslýchaným osobám.
  • Dalšími působišti komunitních tlumočníků byly nemocnice a lékařské ordinace, a celá škála úřadů, např. Úřad práce, zdravotní pojišťovny, Živnostenské úřady, ale také banky nebo exekutorské úřady.
  • Tlumočníci spolupracovali též se zaměstnanci METY a jiných neziskových organizací, pro které často tlumočili během sociálního nebo právního poradenství a doprovázeli klienty (cizince) tam, kde byla potřeba komunitního tlumočení. V tomto ohledu byla velkou součásti jejich práce asistence při mediacích ve školách a školských zařízeních.

Působení proškolených komunitních tlumočníků se setkalo s velmi kladnými ohlasy ze strany úřadů, institucí a organizací pracujících s migranty, a také samotných migrantů. „Můj syn nebyl přijatý do školy a potřeboval potvrzení od lékaře, že nemá psychické problémy. Bylo pro nás velmi důležité, že komunitní tlumočnice rozuměla našemu problému a pomohla nám jej vysvětlit jak lékařce, tak škole“ – sdělila jedna s klientek komunitních tlumočníků.

Je však důležité zdůraznit, že služby komunitních tlumočníků jsou také jednoznačně užitečné i pro instituce, kde cizinci tvoří jen velmi malou část klientů, jako jsou třeba Psychologicko-pedagogické poradny nebo Jedličkův ústav: „Vaši organizaci jsme zkontaktovali z důvodu integrace chlapce s tělesným postižením vietnamského původu do běžné ZŠ. K tomu, aby naše poradenské služby byly plnohodnotné, jsme potřebovali získat kvalitní informace od rodiny, která český jazyk aktivně nepoužívá […]. Tlumočnice sehrála velkou roli přímo při diagnostikování dítěte, při kontaktu se školou, a při dojednávání další postupů spojených s integrací“ – uvedl v hodnocení služeb pracovník instituce tohoto typu.

Komunitní tlumočníci se kromě tlumočení věnovali také překladům různých materiálů do svých rodných jazyků, čímž napomohli šíření mnoha podstatných informací v rámci svých komunit. Jednalo se jak o informace pro rodiče žáků-cizinců, tak i o materiály informačního a preventivního rázu. Komunitní tlumočníci překládali například letáky s informacemi pro cizinky-oběti domácího násilí, a také zprávu od Státního zdravotnického ústavu, které cílem byla osvěta očkování proti zarděnkám a tím pádem prevence možných onemocnění mladých Vietnamských matek touto nemocí. Důvodem této osvěty byla nedostatečná informovanost této komunity, což v minulosti způsobilo úmrtí několika novorozenců.

Etický kodex komunitních tlumočníků

Tento etický kodex upravuje obecná i konkrétní pravidla pro výkon profese komunitního tlumočníka. Je to stručná a směrodatná informace, jak pro samotné komunitní tlumočníky, tak pro jejich klienty. Jednotlivé body kodexu specifikují, kdo je komunitní tlumočník, jaká je jeho role v procesu komunikace, jaké jsou jeho povinnosti a práva, co může a/nebo nemůže být obsahem služby a jaké podmínky musí být splněné, aby komunitní tlumočník mohl poskytovat plnohodnotné služby.

Tímto kodexem se řídili komunitní tlumočníci vyškolení a zaměstnaní ve společnosti META a ostatních neziskových organizacích v rámci projektu Cizinci jako komunitní tlumočníci. Zároveň je to vůbec první etický kodex komunitního tlumočení v ČR. upravuje obecná i konkrétní pravidla pro výkon profese komunitního tlumočníka. Je to stručná a směrodatná informace, jak pro samotné komunitní tlumočníky, tak pro jejich klienty. Jednotlivé body kodexu specifikují, kdo je komunitní tlumočník, jaká je jeho role v procesu komunikace, jaké jsou jeho povinnosti a práva, co může a/nebo nemůže být obsahem služby a jaké podmínky musí být splněné, aby komunitní tlumočník mohl poskytovat plnohodnotné služby.

Tímto kodexem se řídili komunitní tlumočníci vyškolení a zaměstnaní ve společnosti META a ostatních neziskových organizacích v rámci projektu Cizinci jako komunitní tlumočníci. Zároveň je to vůbec první etický kodex komunitního tlumočení v ČR.