Projekty

Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII.

Projekt je finančně podpořený MŠMT ČR a Magistrátem hlavního města Prahy.
Doba realizace: 1. ledna - 31. prosince 2016
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Lucie Procházková

Hlavním cílem projektu je posilování kompetencí pedagogických pracovníků všech stupňů škol v práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem. Tímto bude umožněno efektivnější začleňování dětí a žáků cizinců do českého vzdělávacího systému. Vytyčeného cíle chceme dosáhnout prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogy (prezenčních i e-learningových), rozvojem informačního portálu www.inkluzivniskola.cz, poskytováním metodické podpory, rozvojem e-learningu pro žáky učící se češtinu jako druhý jazyk a vytvořením materiálů k výuce češtiny jako druhého jazyka na SŠ.

MŠMTPraha

CLICK WITH SCHOOL - school inclusion of vulnerable group of migrants

Projekt je finančně podpořený z dánských The Velux Foundations. Realizovaný je ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců (CIC)
Doba realizace: 1. ledna 2016 – 31. července 2018
Místo realizace: Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj
Kontaktní osoba: Lucie Zrůstová

Tento projekt nabízí bezplatné služby pro mladé migranty při jejich integraci do vzdělávacího systému a na trh práce v České Republice: sociální poradenství, doučování, kurzy českého jazyka a jednoroční přípravný kurz pro usnadnění nástupu na střední školu.
Cílovou skupinou projektu je mladá generace migrantů 6 - 25 let, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci s důrazem především na nejvíce znevýhodněnou skupiny v přístupu ke vzdělání: mladí migranti od 14 do 18 let.
Po splnění základní školní docházky (většinou v zemi původu), nemají možnost učit se česky. Neznalost českého jazyka následně těmto dospívajícím znemožňuje vstup na střední školu v České republice, čímž jsou vyřazeni ze středoškolského i dalšího vzdělávání.
V projektu plánujeme podpořit i rodiče těchto dospívajících. Nabídneme poradenství a kurzy českého jazyka s cílem pomoct jim porozumět českému vzdělávacímu systému a mít možnost komunikovat a aktivně se podílet na vzdělávání svých dětí.

This project offers free services to young migrants integrating to Czech educational system and labour market: social counselling, tutoring, Czech language courses and One Year Preparatory Course for enrolling the secondary school.
The target group of the project are all young migrants, who need to find a solution for their educational and professional situation with the emphasis especially on the most disadvantaged group in the access to the education: young migrants from 14 to 18 years.
After finishing elementary school (mostly in the country of origin), they do not have the opportunity to learn Czech. The lack of knowledge of Czech language makes impossible for these adolescents to entry secondary school in Czech Republic, which excludes them from secondary and further education.
In this project we also plan to support the parents of these adolescents. We offer free counselling and Czech language courses in order to help them understand the Czech education system and to be able to communicate and actively participate in their children's education.

Spolupracující organizace

Leták ke Ročnímu přípravnému kurzu:
LetákENG/FRA/BGR/ARA
Leták RUS/UKR/MNG/VNM

Leták k projektu CLICK with school:
Leták ENG/FRA/BGR/ARA
Leták RUS/UKR/MNG/VNM

Kampaň Hello Czech Republic

Projekt je odborně a finančně podpořen UNHCR Česká republika
Doba realizace: 10. května 2015 - 31. prosince 2016
Místo realizace: celá ČR
Kontaktní osoba: Lucie Procházková

Kampaň Hello Czech Republic je cílena zejména na pedagogické pracovníky základních a středních škol, kteří s využitím metodiky, komiksu a filmu mohou ve svých třídách pracovat s tématy uprchlictví, identity, stereotypy či bezpečného prostředí školy. Cílem kampaně je prostřednictvím příběhů dětí uprchlíků a aktivit na ně navázaných otevřít mezi žáky diskuzi o odlišnostech, uprchlictví a předsudcích. V rámci kampaně byla ustanovena pracovní skupina, která pilotovala vybrané aktivity ve školách. Na základě pilotáže byla pro české prostředí upravena příručka pro učitele, která vychází ze švédského originálu. Na podzim 2015 proběhl workshop, kde byla metodika představena a znovu odzkoušena pedagogy. Finální verze příručky pro učitele, komiks a film byl veřejně představen v polovině ledna 2016. Materiály jsou volně ke stažení ZDE.

Analýza výuky českého jazyka v rámci státního integračního programu (SIP)

Projekt je finančně podpořen UNHCR Česká republika
Doba realizace: 1. září - 31. prosince 2015
Místo realizace: Praha, integrační azylová střediska (IAS) v ČR
Kontaktní osoba: Lukáš Radostný

Lidé, kteří v České republice získali status azylanta (osoby s udělenou mezinárodní ochranou), mají možnost vstoupit do tzv. státního integračního programu (SIP), který zahrnuje i 400 hodin výuky českého jazyka. Cílem analýzy výuky českého jazyka v rámci SIP je zmapovat současný stav zajištění výuky ČJ v integračních azylových střediscích (IAS) v České republice a navrhnout soubor doporučení, která povedou ke zvýšení kvality této služby. Analýza se zaměřuje jak na obsahovou a metodologickou stránku výuky, tak na organizační zajištění této výuky. V rámci analýzy probíhají rozhovory s lektory ČJ, klienty (příjemci podpory), pracovníky IAS a dalšími zástupci institucí, které jsou na integračním procesu azylantů, resp. jejich výuce ČJ podílejí (Správa uprchlických zařízení, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka apod.). Závěrečná zpráva bude zpracována do konce prosince 2015.

DISKRIMINACE DO ŠKOLY NEPATŘÍ

Projekt podpořený grantem z Islandu, Norska a Lichtenštejnska (3710095)
Doba realizace: 1. dubna 2015 - 31. března 2016
Místo realizace: Praha, celá ČR
Kontaktní osoba: Tereza Günterová

V rámci projektu DISKRIMINACE DO ŠKOLY NEPATŘÍ! jsme poskytovali poradenství ve vzdělávání a a dobrovolnickou podporu. Rodičům dětí navštěvujících českou školu nebo přímo studentům jsme nabízeli odbornou radu a pomoc se zvládáním problémů, které mohou ve škole nastat.
Připravili brožuru mapující nejčastější situace, které mohou být na překážku úspěšnému studiu a vzdělávání žáků cizinců, která pomůže rodičům, žákům i učitelům rozpoznat možné znaky diskriminace a účinně jim předcházet.
Ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab vznikla povídková kniha pro mládež na téma migrace a integrace; autory jsou známí spisovatelé, kteří mají s migrací osobní zkušenost.
Pro žáky ZŠ a SŠ jsme realizovali workshopy na dané téma.
Podívejte se na leták a projektové výstupy.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

KIKUS with us

Projekt financován ze zdrojů Evropské unie v rámci programu ERASMUS+ (2014-1-CZ01-KA201-002005)
Doba realizace: 1. ledna 2015 - 30. Srpna 2016
Místo realizace: Praha, Bratislava, Mnichov
Kontaktní osoba: Zuzana Vodňanská

Projekt se věnuje jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách a je realizován ve spolupráci s organizacemi a mateřskými školami z Čech, Slovenska a Německa. Konkrétně jsou do projektu zapojeny MŠ FMS Sluníčko pod střechou (ČR), MŠ Timravina (SR), nezisková organizace Marginal (SR) a organizace Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit (D). Cílem projektu je budování a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při začleňování dětí, které nejsou rodilými mluvčími českého, nebo slovenského jazyka. V rámci projektu dojde k překladu, adaptaci a pilotáži metody KIKUS, která podněcuje a podporuje schopnost dětí komunikovat a fungovat ve více než jednom jazyce a to již od útlého věku.
Více informací o metodě KIKUS najdete zde.


Changing lives. Opening minds.

Registrovaná sociální služba - Odborné sociální poradenství

Projekt podpořený ze státního rozpočtu (dotace MPSV - sociální služby) a rozpočtu MHMP (sociální služby)
Číslo registrace: 2795337
Doba realizace: 1. duben 2008 - XX
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Tereza Günterová

META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů je od 17. 10. 2007 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – odborného sociálního poradenství (služba je poskytována od 1. 11. 2006).

Klientům a jejich zákonným zástupcům poskytujeme informace o českém vzdělávacím systému, podporu při výběru školy, vyplňování přihlášek, zprostředkování komunikace se školou a dalšími relevantními institucemi a organizacemi (doprovody, tlumočení), asistenci během procesu uznávání rovnocennosti zahraničního vzdělání a kvalifikace, informace o návazných službách a kurzech a možnostech pracovního uplatnění.

META dobrovolníci

Projekt podpořený z dotace MV (dobrovolnická služba)

Doba realizace: 1. leden 2009 - 31. prosinec 2013
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: Jan Heinrich

Cílem projektu je rozvíjení sítě dobrovolníků, kteří jsou s klienty sdružení v pravidelném kontaktu a jsou jim nápomocni při řešení problémů vyplývajících z jejich sociálního a právního postavení, neznalosti českého prostředí, vzdělávacího systému či obtížné dostupnosti informací. Dobrovolníci sdružení se v rámci dobrovolnického programu věnují širokému spektru aktivit, které jsou převážně cíleny na podporu vzdělávání a osobnostní růst mladých migrantů dlouhodobě žijících v ČR.

Dobrovolnický program pro cizince na Praze 2

Projekt je realizován s finanční podporou Městké části Praha 2
Doba realizace: 1. duben 2014 - 31. březen 2015
Místo realizace: Praha
Kontaktní osoba: info@meta-osp.cz

Cílem projektu Dobrovolnický program pro cizince na Praze 2 je prostřednictvím rozvoje dobrovolnického programu META pomáhat mladým cizincům (žákům ZŠ a SŠ) při řešení (vzdělávacích) problémů vyplývajících z jejich sociálního a právního postavení, neznalosti českého prostředí, vzdělávacího systému či obtížné dostupnosti informací.