FAQ – Často kladené dotazy

Připravili jsme pro Vás nejčastěji kladené dotazy, které nám pokládají pedagogové ze všech stupňů škol. Otázky průběžně doplňujeme dle Vašich dotazů.

Uvedené otázky se vztahují ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ), kteří mají malou nebo nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka, tedy češtiny. Většina odpovědí obsahuje odkazy na stránky www.inkluzivniskola.cz, kde naleznete podrobnější informace.

Pokud zde svou odpověď nenajdete, můžete kontaktovat naše pracovníky v rámci poradenství a metodické podpory.

Obecné

Co mi pomůže při komunikaci s rodičem, který nemluví česky?

Komunikace s rodiči nově příchozího dítěte cizince je zásadním prostředkem pro nastavení fungující spolupráce mezi školou a rodinou a vytvoření vzájemné důvěry mezi oběma stranami. Při komunikaci s cizinci musíme vždy brát v potaz případnou kulturní a jazykovou bariéru, je třeba tedy věnovat komunikaci více pozornosti než v případě českých žáků.

Důležitým počátečním krokem je pečlivá příprava na první setkání a přijímací pohovor s rodinou. Před setkáním s rodiči si ověřte, zda nebude potřeba zajistit tlumočníka, který informace rodičům přeloží.

Promyslete si, jaké informace a dokumenty chcete rodičům předat a jaké od nich naopak potřebujete získat. Neměly by mezi nimi chybět informace o novém žákovi, seznam práv a povinností žáků i rodičů, systém vzdělávání v ČR, organizace školního roku a výuky apod., a to především z důvodu odlišné školní zkušenosti rodin ze země původu. Výčet nejdůležitějších informací a formulářů včetně jejich překladů do různých jazyků, naleznete v sekci Spolupráce s rodiči.

O tom, jak se na první setkání s rodiči připravit a kde sehnat tlumočníka, se dozvíte v odkazech:
- Přijímací pohovor na ZŠ
- Vstupní pohovor s rodiči v MŠ
- Kde sehnat tlumočníka - viz dotaz níže na této stránce (tlumočnické služby NIDV či tlumočníci zprostředkovaní organizacemi pomáhajícími cizincům jsou často poskytovány zdarma).

Neméně důležitá je i vzájemná komunikace během školního roku. Domluvte si s rodiči, jaký druh komunikace bude mezi vámi nejefektivnější, zda rodiče preferují verbální či psanou formu, telefonicky, e-mailem, pomocí sms aj. Sledujte žákovo zapojení do třídního kolektivu a do výuky, zaznamenávejte jeho pokroky a průběžně vše konzultujte s rodiči. Jedině takto se může zavčas předejít případným neúspěchům či nastavit potřebná opatření.

Při komunikaci s rodiči buďte konkrétní a přesní, hovořte pomalou a spisovnou češtinou, buďte trpěliví a často ověřujte porozumění. Doporučujeme podstatné informace předávat písemnou formou, psaný text je vždy jednoznačnější a rodiče se k němu mohou později vrátit. Tipy na účinnou komunikaci s rodiči a čemu se při ní raději vyvarovat najdete v sekci Jak komunikovat s rodiči.

Při komunikací s rodinami vašich žáků a dětí s OMJ vám mohou pomoci i naši pracovníci ze sociální sekce. Neváhejte je v případě potřeby kontaktovat.

Existuje univerzální návod, jak pracovat s dětmi/žáky s OMJ ve škole a ve třídě?

Univerzální návod neexistuje. Toto téma je obsáhlé a situace jsou často různé. Proto je vhodné postupovat s přihlédnutím ke konkrétní situaci a možnostem školy, žáka, rodiny a dalším okolnostem, které do procesu podpory a vzdělávání mohou vstupovat.

Vytvořili jsme však Desatero pro pedagogy a Desatero pro ředitele, jež můžete jako návod použít. Desatera stručně shrnují zásadní momenty podpory a současně vysvětlují, jak na ni a kde případně najdete další potřebné informace.

Materiály vznikly v rámci Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2018-19.

Kde mohu sehnat tlumočníka?

Jestliže potřebujete tlumočníka, můžete se obrátit na naše pracovníky z pedagogické i sociální sekce (viz kontakty na pracovníky METY). Nebo můžete kontaktovat přímo tlumočníka (viz kontakty na komunitní tlumočníky).

Mateřská škola

Co dělat, když dítě s OMJ nezvládá adaptaci?

Důvodů, proč dítě nezvládá adaptaci, je mnoho. Může to být například jiným kulturním prostředím, jazykem, kterému nerozumí, a samozřejmě odloučením od rodičů. Když např. dítě hodně pláče, nechce do školky a je nešťastné, je důležité začít ihned pracovat na tom, aby se dítě začalo adaptovat lépe. První krok k úspěšné adaptaci je, aby byl rodič v prvních dnech s dítětem v MŠ. Poté je dobré, aby dítě bylo v MŠ bez rodičů jen například do svačiny a postupně se čas prodlužoval. Nebo také můžete využít adaptační plán, který naleznete v článku Adaptace dítěte v MŠ.

Adaptaci se také věnuje seminář Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ.

Na jakou podporu mají děti s OMJ nárok?

Děti s OMJ mají nárok na různé druhy podpory, na které můžete čerpat finance. Před tím ale musí dítě s OMJ navštívit školské poradenské zařízení, kde psycholog určí, do jakého stupně podpory dítě spadá. Stupňů podpory je pět. Dítě s OMJ spadá automaticky do druhého stupně. Pokud dítě nemá kromě odlišného mateřského jazyka i jiné znevýhodnění, spadá v závislosti na jazykové úrovni buď do druhého, nebo třetího stupně. Více o podpůrných opatřeních se dozvíte v článku Podpůrná opatření pro děti s OMJ v MŠ.

Více o tomto tématu se můžete dozvědět na seminářích:

Jak získat asistenta pedagoga?

Když k Vám do MŠ nastoupí dítě s OMJ, které češtinu neovládá, je určitě dobré, aby dítě navštívilo školské poradenské zařízení. Psycholog v poradně vyhodnotí, do jakého podpůrného opatření dítě spadá. Jestliže spadá do 3. stupně (jazyková úroveň A0-A2), dítě má nárok mimo jiné i na asistenta pedagoga. Více o podpůrných opatřeních se dozvíte v článku Podpůrná opatření pro děti s OMJ v MŠ.

Jak učit češtinu děti s OMJ v MŠ?

Způsobů, jak vyučovat češtinu, je více. Prvním příkladem je individuální práce s dítětem, například 15 minut 2x týdně. Můžete dítě připravit na řízenou činnost, kterou máte na daný týden připravenou (viz Jazykový rozvoj – individuální práce). Dále můžete učit dítě s OMJ češtinu v rámci třídy. To znamená, že upravíte řízenou činnost tak, aby se do ní dítě lépe zapojilo a zároveň se něco gramaticky přiučilo (viz Jazykový rozvoj v každodenních činnostech). Také je možnost otevřít kurz pro děti s OMJ ve Vaší školce (viz Jazykový rozvoj v kurzu). Zde už se můžete rozhodnout, jakou metodou budete češtinu vyučovat. Nejvíce se osvědčila metoda KIKUS.

Souhrnné informace o jazykové podpoře naleznete v našem newsletteru Jak pomoci s češtinou dětem s OMJ v MŠ.

Způsobům a metodám výuky češtiny v MŠ se věnují tyto semináře pro pedagogy:

Jakou kvalifikaci má mít lektor češtiny?

Lektor žádnou kvalifikaci nepotřebuje. Počítá se s tím, že lekce bude vést učitelka z MŠ.

Mají mít děti s OMJ odklad povinné školní docházky?

Odklad povinné školní docházky bývá u dětí s OMJ častý, protože nejsou dostatečně jazykově vybavené do prvních tříd. V některých případech je opravdu těžké posoudit, zda dítě odklad potřebuje, nebo ne. Někdy se rozchází názor psychologa a rodiče. Rodiče mají občas pocit, že se ve škole naučí rychleji a efektivněji český jazyk. V praxi se ale osvědčilo, že je pro dítě vhodnější navštěvovat mateřskou školu o rok déle nebo navštěvovat přípravný ročník. Má to pozitivní vliv na jazykové dovednosti dítěte a také na sebevědomí dítěte v řeči. Více se dozvíte v článku Odklad povinné školní docházky.

Existují nějaké materiály pro práci s dětmi s OMJ?

Pro výuku češtiny jsou vhodné např. pracovní listy pro nečtenáře.

Soupis učebnic a dalších učebních materiálů pro výuku češtiny v MŠ najdete na stránce Nečtenáři a začínající čtenáři.

Základní škola

Na jakou podporu mají nárok žáci s OMJ na ZŠ?

Je-li žák cizí státní příslušnosti, má ze zákona nárok jak na bezplatnou jazykovou přípravu (§ 20 odst. 5 a 6 školského zákona), tak na podporu z § 16 školského zákona (viz dále).

Žáci s odlišným mateřským jazykem s českou státní příslušností na ZŠ mohou být ale také kvůli nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 školského zákona. Z toho důvodu mohou získat podpůrná opatření 1. až 3. stupně (případně 4.-5.).

První stupeň podpory nastavuje sama škola. Podporu ve 2. a 3. stupni mohou žáci získat na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP). Na základě doporučení PPP pak mohou být tito žáci vzděláváni dle IVP, mohou získat hodiny češtiny jako druhého jazyka až v rozsahu 3 hod. týdně, ve 3. stupni podpůrných opatření pak mohou dosáhnout na asistenta pedagoga.

Bližší informace najdete na následujících odkazech:
Legislativa, Novela školského zákona, Podpora žáků v praxi, Plány podpory (PLPP, IVP)

Jak správně postupovat podle legislativy při přijímání žáka s OMJ do školy?

Legislativa ČR stanovuje, že všichni žáci mají právo na bezplatné vzdělání na základních školách bez ohledu na to, z jaké země pocházejí (a to i v případech, kdy není prokázána legalita jejich pobytu na území ČR).

Základní školy při přijímání cizinců nemají právo posuzovat oprávněnost jejich pobytu na našem území a v souladu s principy rovného přístupu ke vzdělávání nekladou přijetí žáka žádné další podmínky (jako např. znalost vyučovacího jazyka, trvalý pobyt na území, zdravotní pojištění aj.) Při přijímání na základní školu by rodiče měli předložit rodný list dítěte, pas rodičů i dítěte (nebo jiný doklad totožnosti), doklad místa bydliště v ČR, doklad o zdravotním pojištění dítěte. Pokud už dítě chodilo někam do školy, tak také předchozí vysvědčení. V případě azylantů a žadatelů o azyl může být předložení dokladů ze země původu problém. Předchozí školní historie se pak může doložit např. čestným prohlášením zákonných zástupců.

S rodiči si při procesu přijímání předejte podstatné informace o žákovi, vzdělávacím systému ČR, právech a povinnostech žáků i rodičů, chodu školy a organizaci výuky apod. Na setkání si přizvěte tlumočníka a využijte formuláře a důležité informacepro rodiče přeložené do různých jazyků. Více viz obecná FAQ výše ke spolupráci s rodiči.

Nově příchozím bez znalosti češtiny je důležité hned po příchodu zajistit jazykovou podporu (více viz FAQ k organizaci výuky ČDJ). Kromě výuky češtiny je potřeba těmto žákům zajistit podporu také ve výuce v jednotlivých předmětech (více viz FAQ k materiálům do výuky).

Jak zapojit nově příchozího žáka do kolektivu a každodenního školního života?

Při začleňování nově příchozího žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do třídního kolektivu a prostředí nové školy musíme mít vždy na paměti kulturní i jazykovou bariéru, jež celý proces neodmyslitelně provází. Žákova adaptace má však zcela zásadní význam pro jeho sociální začlenění a zároveň i obrovský vliv na jeho jazykový rozvoj. Zde jsou tipy, jak postupovat.

Důkladná příprava školy na žákův příchod

- Oznamte kolegům datum žákova příchodu a základní informace, které o žáku již víte.
- Určete si zodpovědné osoby, které se budou o žáka starat.
- Seznamte budoucí spolužáky s příchodem nového žáka. Promluvte si s nimi o jeho zemi původu, nezaměřujte se na to, co je od naší země odlišné, spíše hledejte to společné. Podporujte všeobecnou empatii, zmiňte důvody migrace a upozorněte na možná traumata atd. Dohodněte si strategie, které bude celá třída respektovat: na podpoře nového žáka se podílejí všichni, na žáka mluvíme zřetelnou a spisovnou češtinou, pomáháme mu s pochopením zadání úkolu, ověřujeme porozumění.
- Nezapomeňte si s rodiči předat potřebné informace o škole i žákovi. Využijte vícejazyčné formuláře
- Promyslete průběh celého přijímání a následné podpory žáka, jež zahrnuje intenzivní výuku ČDJ a také podporu v jednotlivých předmětech.
- Pro sledování jednotlivých kroků při začleňování žáků s OMJ a nastavení proinkluzivních opatření ve škole můžete využít checklist audit pro školy

První dny žáka ve škole

- Proveďte žáka po škole, ukažte mu, kde najde důležitá místa.
- Představte ho ostatním učitelům a spolužákům, seznamte ho s tím, co ho první dny čeká.
- Buďte co nejnázornější, případně si pozvěte někoho, kdo vám pomůže s překladem. Připravte si komunikační kartičky a obrázkové materiály, které vám komunikaci se žákem na začátku usnadní.
- Co nejdříve zajistěte žákovi co největší počet hodin češtiny jako druhého jazyka (ČDJ). Podívejte se, jak ČDJ začít učit, jaká témata a gramatiku zvolit na začátek a jak dále postupovat.
- Nastavte žákovi plán vzdělávání (více viz FAQ K čemu slouží plány podpory pro žáky s OMJ a kdy je vytvořit).
- Zapojte žáka do výuky.
- Motivujte ho do zapojení se do volnočasových aktivit.
- Nezapomeňte žáka podporovat a sledovat jeho začleňování nejen v prvních týdnech a měsících po jeho příchodu, ale v průběhu celého roku. Pravidelně informujte rodiče o jeho zapojení do třídního kolektivu a celkového chodu školy.

Práce s celým třídním kolektivem již od samotného začátku

- Posaďte žáka vedle někoho spolehlivého a šikovného s dobrou úrovní řeči, případně, na dobu dočasnou, ho můžete posadit ke spolužákovi, který ovládá jeho mateřský jazyk.
- Stanovte si tzv. patrony, spolužáky, kteří mají zpočátku nově příchozího na starosti a kteří mu pomáhají.
- Podporujte vytváření přátelských vazeb a nastavte ve své třídě respektující atmosféru. Vytvořte bezpečné prostředí, ve kterém se nový žák a jeho spolužáci budou cítit dobře, podporujte spolupráci ve dvojicích či malých skupinkách.
- Čtěte více o integraci žáka do kolektivu.

Do jakého ročníku zařadit nově příchozího žáka?

Každý ředitel školy má pravomoc zařadit nově příchozího žáka do ročníku na základě svého uvážení. V podstatě existují pouze dvě možnosti. Zařadit jej podle věku mezi vrstevníky, anebo jej zařadit do některého nižšího ročníku. Pokud je jediným žákovým znevýhodněním jazyková bariéra, doporučujeme zařazovat vždy podle věku (max. o rok níž).

Specifickou skupinu představují žáci ve věku 14-15 let, a to z důvodu blížících se přijímacích zkoušek na střední školu. U každého žáka je třeba individuálně zvážit, zda žák zvládne přípravu na zkoušky i samotný jazyk. V některých případech tedy může výhodnější zařadit jej o ročník níž (max. o 2 roky níže). Legislativa v souvislosti se zařazením do ročníku ukládá, aby žák splnil povinnou školní docházku do 17 let věku (maximálně do 18 let - § 55 školského zákona).

Pro více informací čtěte článek Zařazení do ročníku a informační leták Zařazení žáka cizince do ročníku.

Jak hodnotit žáky s OMJ?

Hodnocení se obvykle u žáků s OMJ, kteří nerozumí jazyku, jeví jako neřešitelný problém. Za co žáka hodnotit, když nerozumí a nemluví česky? Řešením je vyhláška č. 48/2005 Sb., která stanovuje v §15 odst. 6, že v případě „hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon." To znamená, že při hodnocení těchto žáků v jakémkoliv předmětu přihlížíme k úrovni jejich jazyka.

V každém případě, máme-li žáka, který nedostatečně rozumí nebo nerozumí vyučovacímu jazyku, vždy hodnotíme zejména jeho individuální pokroky (oproti našemu běžnému chápání klasifikace srovnávání s ostatními žáky).

Pro sledování a vyhodnocování pokroku žáků mohou pomoct plány podpory, v nichž se nastavují a zaznamenávají cíle v konkrétních předmětech. Často může pomoct také slovní hodnocení. Každopádně po nástupu do školy musí být žák cizinec na konci školního roku ohodnocen, chceme-li, aby postoupil do vyššího ročníku, a to ze všech předmětů (§ 52, odstavec 2 a 3 školského zákona pro základní školy a § 69, odstavec 5 a 6 školského zákona pro střední školy).

Bližší informace najdete v článku Klasifikace cizinců, informačním letáku Jak hodnotit žáky cizince a článku Plány podpory (PLPP, IVP)

Jaké použít materiály do výuky ve třídě, kde mám žáka s OMJ?

Výukové materiály pro inspiraci najdete na našich stránkách v sekci Materiály a tipy do výuky. Tyto materiály si můžete stáhnout a upravit dle vlastních potřeb.

Najdete zde pracovní listy a výukové materiály pro první stupeň člověk a jeho svět a dále pro jednotlivé předměty na 2. stupni: matematika, český jazyk a literatura, chemie, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis a výchova k občanství. Kde se inspirovat materiály k výuce průřezových témat, se dozvíte v části průřezová témata.

Jak začlenit žáky s OMJ do výuky v běžné třídě a jaké metody práce při tom používat, na to odpoví také seminář pro pedagogy Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce a navazující seminář Metody ve výuce s žáky s odlišným mateřským jazykem.

Jak zorganizovat výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) pro žáka s OMJ?

Výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) je dle stávající legislativy možné realizovat dvěma způsoby, v rámci tzv. tříd pro jazykovou přípravu z §20 a jazykové podpory z §16 školského zákona (ŠZ).

Jazyková příprava z §20 ŠZ (v rozsahu min. 70 vyučovacích hodin) je určena nově příchozím cizincům bez znalosti češtiny. Zákon v tomto případě hovoří o tzv. třídách pro bezplatnou jazykovou přípravu. Žák dochází na výuku v kmenové škole nebo na školu, která je (pro tyto účely) jmenovaná krajem (viz aktuální seznam těchto škol).
Financování: z rozvojových a dotačních programů MŠMT, šablony, OPVVV nebo MVČR (projekty obcí na integraci cizinců). Více v článku Financování kurzů češtiny.

Jazyková podpora z §16 ŠZ a vyhlášky č. 27/2016 Sb. se realizuje v rámci podpůrných opatření (PO) ve 2. a 3. stupni podpory, tj. na doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Žáci bez znalosti češtiny (3.PO) mají nárok na 3 hod. ČDJ týdně, max. 200 hod./rok. Žáci s nedostatečnou znalostí češtiny (2.PO) na 3 hod. ČDJ týdně, max. 120 hod./rok. Na základě doporučení ŠPZ škola dostane finance z MŠMT prostřednictvím kraje (podpora je nároková). Více v článku Jazyková podpora dle § 16.

Organizace výuky ČDJ se na školách velice různí a neexistuje žádný univerzální model. Je to dáno specifiky a možnostmi každé školy (např. personální zajištění, počet žáků s OMJ, velikost školy aj.). Výuka ČDJ se může realizovat formou volitelného předmětu, odpoledních kroužků nebo ideálně v rámci běžné výuky (žák dochází na výuku češtiny místo některých předmětů). Více k u uvolnění žáka z výuky viz §50 ŠZ a stanovisko MŠMT.

META v letech 2016-2017 realizovala pilotáž jazykové přípravy na 2 pražských ZŠ. Jak organizace ČDJ na těchto školách probíhala, se dočtete v publikaci Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka.

Kdo může ČDJ vyučovat?

Odbornost vyučujícího na ČDJ není legislativně upravena. Ředitel se řídí zákonem o pedagogických pracovnících, tj. měl by to být pedagogický pracovník. Pokud zatím nemáte na škole odborníka na ČDJ, učit může např. učitel, který má zkušenosti s výukou cizích jazyků, který absolvoval kurz ČDJ pro učitele apod. META nabízí akreditované semináře ČDJ pro pedagogy: Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka nebo Výuka češtiny jako druhého jazyka.

Na stránkách www.inkluzivniskola.cz najdete celou sekci věnovanou výuce ČDJ, naleznete zde: jak začít učit ČDJ, vzdělávací obsah ČDJ, materiály a tipy do výuky nebo odkazy na kurzy ČDJ pro učitele.

Jaké učebnice a výukové materiály použít při výuce ČDJ (čeština jako druhý jazyk) na ZŠ?

Podívejte se na soupis učebnic a dalších materiálů k výuce ČDJ (některé lze i stáhnout) podle věku žáků:
- I. stupeň - Nečtenáři a začínající čtenáři
- I. stupeň - Mladší žáci 7-11 let
- II. stupeň - Starší žáci 11-15 let

K čemu slouží plány podpory (PLPP, IVP) pro žáky s OMJ a kdy je vytvořit?

Vytvoření plánu podpory (PLPP, IVP) je pro žáka s odlišným mateřským jazykem důležitým prostředkem k úspěšnému začlenění do školního prostředí. Je to užitečný nástroj pro učitele, který jim umožňuje individuální plánování vzdělávání, hodnocení a sledování pokroku žáka. Pro žáky s OMJ je nutné stanovit a sledovat konkrétní cíle, proto doporučujeme evidovat úpravu obsahu (redukci) učiva a nastavení jazykového cíle v jednotlivých předmětech. To lze provést prostřednictvím PLPP, IVP nebo dalším způsobem (např. týdenní plán apod.).

Plány podpory jsou také užitečným nástrojem pro komunikaci s ŠPZ při nastavování podpůrných opatření u žáků s žádnou nebo malou znalostí vyučovacího jazyka (češtiny). Plány podpory se následně mohou překlápět do IVP společně s dalšími doporučeními z ŠPZ.

Pro stanovení jazykových cílů doporučujeme nejdříve zjistit jazykovou úroveň češtiny žáka, využít můžete následující jazykovou diagnostiku.

Plán pedagogické podpory (PLPP) nebo jiný způsob evidence (např. týdenní plán apod.) může škola nastavovat v rámci 1. stupně podpůrných opatření (PO) pro žáky:

A) s jakoukoli úrovní češtiny a již evidentní potřebou nastavení vyššího stupně PO (2.-3.) na základě doporučení ŠPZ ještě před samotným vyšetřením

B) s pokročilou úrovní češtiny, kteří však stále potřebují pomoci s jazykovým rozvojem v jednotlivých předmětech.

Je nutné si uvědomit, že jazyk je potřeba rozvíjet po dobu minimálně pěti let.

Individuální vzdělávací plán (IVP) je nastavován na základě doporučení ŠPZ v rámci podpůrných opatření 2. a 3. stupně. Je určen nově příchozím žákům s OMJ s žádnou či velmi malou znalostí češtiny (3. stupeň PO) a žákům s OMJ na komunikační úrovni, kteří dále potřebují rozvíjet akademický jazyk, čtení a psaní (2. stupeň PO).

Příslušná legislativa: Novelizovaný školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Více informací k tématu naleznete v článku Plány podpory.

Střední škola

Mohou mít žáci s OMJ úlevy při přijímacím řízení na SŠ?

Ti žáci, kteří dokončili předchozí vzdělání v zahraničí, mohou mít na základě žádosti prominutou jednotnou zkoušku z českého jazyka, znalost českého jazyka pak ředitel ověří pohovorem. Pro ostatní žáky s odlišným mateřským jazykem je možné získat úlevy (delší čas či překladový slovník) jen na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Více o přijímacím řízení čtěte v článku Uzpůsobení přijímaček pro žáky s OMJ nebo si stáhněte v pdf praktický newsletter "Přijímání na SŠ pro žáky s OMJ".

Jaký doklad o předchozím vzdělání musí žáci se zahraničním vzděláním doložit při přijímání na SŠ a kdy?

V zásadě mohou nastat 3 situace:
1) Žák v zahraničí splnil 9 let povinné školní docházky, ale nemá ukončené základní vzdělání -> žák dokládá vysvědčení z posledního absolvovaného ročníku, kterým ukončil povinnou školní docházku (ukončené základní vzdělání není pro přijetí na SŠ nutné).

2) Žák v zahraničí splnil 9 let povinné školní docházky a má i úspěšně ukončené základní vzdělání -> žák dokládá vysvědčení z 9. ročníku (jako všichni ostatní žáci, ukončené základní vzdělání není pro přijetí na SŠ nutné).

3) Žák v zahraničí úspěšně ukončil základní vzdělání za méně než 9 let -> žák dokládá ukončení základního vzdělání (tedy osvědčení o uznání rovnocennosti nebo rozhodnutí o uznání platnosti = nostrifikace), protože nemůže doložit 9 let na ZŠ.

Podle § 1 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v případě, že žákovi tyto doklady nebyly vydány při podávání přihlášky, žák „předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.“ Tyto doklady tak může žák doložit v den nástupu do školy.

Více se dočtete v článku Doklady o předchozím vzdělání při přijímání na SŠ.

Na jakou podporu mají nárok žáci s OMJ na střední škole?

Žáci s odlišným mateřským jazykem na SŠ mohou být kvůli nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho důvodu mohou získat podpůrná opatření 1. až 3. stupně. První stupeň podpory nastavuje sama škola. Podporu ve 2. a 3. stupni mohou žáci získat na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Na základě doporučení PPP pak mohou tito žáci být vzděláváni dle IVP, mohou získat hodiny češtiny jako druhého jazyka navíc, případně získat asistenta pedagoga.

Bližší informace najdete v článku Možnosti podpory na SŠ a PLPP a IVP

Jaké učebnice a výukové materiály použít při výuce ČDJ (čeština jako druhý jazyk) na SŠ a pro dospělé?

Soupis učebnic a dalších učebních materiálů pro výuku ČDJ (včetně některých odkazů ke stažení) naleznete na stránce III. stupeň - mládež/SŠ/dospělí (16+).
S výběrem učebnice Vám může pomoci také analýza učebnic, v níž najdete hodnocení vybraných učebnic češtiny pro cizince, které jsou vhodné pro práci se studenty středních škol. Učebnice jsou hodnoceny z několika hledisek, jež jsou důležitá pro výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka.

Mají žáci s OMJ úlevu u maturity, jakou?

Podle platné legislativy mají ti žáci, kteří se vzdělávali alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před zkouškou ve škole mimo území České republiky, právo na prodloužený čas u didaktického testu (+30 min.) a písemné práce (+45 min.) z českého jazyka a literatury (ČJL). Zároveň mohou také využívat překladový slovník a při písemné práci navíc ještě Slovník spisovné češtiny. Nově od jara 2019 se těmto žákům také prodlužuje doba konání didaktického testu z matematiky o 10 minut a mohou při něm použít překladový slovník.

Ostatní žáci s odlišným mateřským jazykem mohou podobných uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky z ČJL dosáhnout na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny k zařazení mezi žáky s PUP (ideálně pokud jim byla už během studia poskytována podpůrná opatření).

Bližší informace čtěte v článku Maturita z ČJL a v newsletteru Maturita z ČJL a na co nezapomenout.

Jak připravit žáky s OMJ k maturitě z českého jazyka a literatury (ČJL)?

Žáky s odlišným mateřským jazykem je třeba na maturitní zkoušku z ČJL připravovat systematicky již od počátku jejich studia. Je důležité žáky seznámit s podobou jednotlivých částí maturitní zkoušky z ČJL, pomoci jim s výběrem knih k ústní zkoušce, společně s nimi nalézt odpovídající strategii vyplňování didaktického testu a hlavně nacvičit slohové útvary k písemné práci, která je pro žáky s OMJ nejnáročnější.

Inspirativní materiály k přípravě žáků s odlišným mateřským jazykem k maturitní zkoušce z ČJL naleznete na stránce Příprava k maturitě. Tématu přípravy žáků s OMJ k maturitě se také věnuje celá jedna část vzdělávacího semináře pro pedagogy na SŠ Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na SŠ

Kompletní informace o přípravě k maturitě z ČJL naleznete také v newsletteru Maturita z ČJL a na co nezapomenout.